Протокол № 20/24.01.2013г.
ПРОТОКОЛ

 

20 /24.01.2013г.

 

от заседание на общото събрание на  сдружение с нестопанска цел регионално сдружение за управление на отпадъците ЕКО - 2010”

 

 

 

Днес, 24.01.2013г., в 14.00 часа, в град Аксаково заседание на общото събрание на СНЦ Регионално сдружение за управление на отпадъците „ЕКО -

2010”,    свикано от Председателя на сдружението -  инж. Атанас Стоилов, след предварително взето решение на Управителния съвет присъстваха следните лица:

 

   за      Община  Варна  –Зам.кмет   Б.Караденчев                       -  упълномощен представител

   за Община Аксаково - инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община;

Аксаково и Председател на СНЦ РСУО ЕКО 2010" ;

   за  община  Белослав  –Веселин  Светлинов  Цонев   Зам.кмет  

упълномощен представител;

   на събранието Петко Стоянов Бойновски директор на дирекция

«АКРРДС» при Областна администрация Варна                        - определен със

Заповед РС-13-7706-41/23.01.2013г. на Областния управител

на област с административен център Варна.

 

На събранието присъства инж.Т.Колев изпълнителен директор на СНЦ”РСУО Еко 2010”.

 

Събранието бе открито и водено от Председателя на сдружението инж. Атанас Стоилов, който докладва въпросите от дневния ред, който   бе предложен предварително.

 

Събранието протече при следния дневен ред с предложена последователност от Председателя на сдружението на разглежданите точки, както следва:

 

ДНЕВЕН РЕД

 

1.   Определяне  на  Община  Аксаково  като  оператор  по  смисъла  на  Закона  за управление на отпадъците на Регионлана система за управление на отпадъците

– регион Варна.


2.   Представяне и обсъждане проект за споразумение между община Аксаково и Община Варна относно предприемане на необходимите мерки с цел на недопускане на криза по приемането и депонирането на отпадъци на територията на община Варна и община Аксаково в т.ч. закриване на действащото регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ в землището село Въглен,  община  Аксаково  в  ПИ  000212  и  въвеждане  в  експлотация  на аварийна клетка за неопасни отпадъци в ПИ 000207 в землище с.Въглен, община Аксаково

 

3.   Разни.


ПО ПЪРВА ТОЧКА

 

Определяне на Община Аксаково като оператор по смисъла на Закона за управление на отпадъците на Регионлана система за управление на отпадъците – регион Варна

 

Председателят на СНЦ РСУО ЕКО 2010" запозна присъстващите с писмо от Изпълнителна агенция по околна среда вх. 0400-269/1/21.12.2012г., с което ни изпращат т.н. паметна записка, от която става видно, че за нуждите на Изпълнителна агенция по околона среда за издаване на Комплексно разрешително (КР) за Регионална система за управление на отпадъците  за  общините  Варна,  Аксаково  и  Белослав  следва  да  се определи община Аксаково като оператор, на който да бъде издадено Комплексното разрешително. Изпълнителния директор на СНЦ РСУО ЕКО

2010"  -  Тодор Колев уточни, че е коректен записа: Община Аксаково да е оператор на Регионално депо за община Варна, Аксаково и Белослав и направи предложение да бъде прието решение в този смисъл

С оглед изложеното и предвид проведени дебати УС/ОС на сдружението

 

РЕШИ:

Определя Община Аксаково като оператор на Регионално депо за община

Варна, Аксаково и Белослав.(РСУО – регион Варна).

 

 

ПО ВТОРА ТОЧКА

 

Представяне и обсъждане проект за споразумение между община Аксаково и Община Варна относно предприемане на необходимите мерки с цел на недопускане на криза по приемането и депонирането на отпадъци на територията на община Варна и община Аксаково в т.ч. закриване на действащото регионално депо за неопасни отпадъци ДНО/ в землището село Въглен, община Аксаково в ПИ 000212 и въвеждане в експлотация на аварийна клетка  за  неопасни  отпадъци  в  ПИ  000207  в  землище  с.Въглен,  община Аксаково

 

Председателят на СНЦ РСУО ЕКО 2010" представи проект за СПОРАЗУМЕНИЕ между община Аксаково и Община Варна относно предприемане на необходимите мерки с цел на недопускане на криза по приемането и депонирането  на  отпадъци  на  територията  на  община  Варна  и  община Аксаково в т.ч. закриване на действащото регионално депо за неопасни отпадъци /РДНО/ в землището село Въглен, община Аксаково в ПИ 000212 и въвеждане в експлотация на аварийна клетка за неопасни отпадъци в ПИ

000207 в землище с.Въглен, община Аксаково.


След проведени дебати УС/ОС


РЕШИ:


Така представения проект на СПОРАЗУМЕНИЕ да бъде обсъден от работни групи от експрети от двете общини и след оформяне на  окончателен вариант на СПОРАЗУМЕНИЕТО от двете страни(община Варна и община Аксаково ) да бъде внесен на Общински съвет Варна, съответно на общински съвет Аксаково за гласуване и одобрение до края м.февруари 2013г.

 

ПО ТОЧКА РАЗНИ

Председателят на сдружението запозна присъстващите с проблемите, свързани с отчуждаването на недвижими имоти, включени в площадката за изграждане на Регионаланата система за управление на отпадъците(РСУО), землище с.Въглен, община Аксаково.   Трудността при откриване на собственици на земеделски имоти и изплащане на обезщетенията им забавя процедурите по отчуждаването,  което  ще  наложи  отлагане  издаването  на  Разрешение  за строеж, респективно отпочване на строителството на РСУО за не по-рано от юни месец 2013г.

 

Неразделна част от протокола съставлява и проект на Споразумение между община Аксаково и община Варна.

 

 

 

 

/п/

инж. Ат. Стоилов - Кмет на община

Аксаково)

/п/

 

За К.Йорданов-Кмет на община

Варна

Богдан Караденчев - Зам.Кмет

 

/п/

 

За Ж. Петров-

Кмет на община Белослав

Веселин Цонев  - Зам.Кмет

 

/п/

 

За Областния управител

на област с административен център Варна – П.Бойновски

 

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.