Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна

СЪОБЩЕНИЕ

           

СЪОБЩЕНИЕ

           

            На основание чл. 6, ал. 9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (изм. с ДВ. бр. 94/30.11.2012г), Ви информираме, че е постановено Решение № ВА 180 - ПР/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна за „изграждане на площадка за извършване на дейности с отпадъци от черни и цветни метали (ОЧЦМ), събиране на излезли от употреба моторни превозни средства (ИУМПС), излязло от употреба електрическо и електронно оборудване (ИУЕЕО), негодни за употреба батерии и акумулатори (НУБА) и други неопасни отпадъци като хартия, картон, пластмаса, стъкло, излезли от употреба гуми и др.” в УПИ VІ-2109, кв. 81, с площ 1000м2 , по действащия план на гр. Аксаково, с възложители „ВТОРИЧНИ СУРОВИНИ ВАРНАЕООД.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

           

18.12.2012 г.                                                                                         ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.