Решение № ВА 177 - ПР/2012

СЪОБЩЕНИЕ

           

            На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ, бр. 25/2003 г., изм. и доп.), Ви информираме, че е постановено Решение № ВА 177 - ПР/2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна „ДА НЕ СЕ ИЗВЪРШВА ОВОС” на инвестиционно предложение за изграждане на локално пречиствателно съоръжение за отпадъчни води, четири нови производствени сгради и оборудването им със съоръжения за свинепроизводство към съществуващ свинекомплекс” в ПИ 000159, землище на село Слънчево, община Аксаково, с възложител МАНЕКС СЪН” АД.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

           

12.12.2012 г.                                                                                       ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.