Решение № ВА 8 /ОВОС/ 2012

СЪОБЩЕНИЕ

           

            На основание чл. 8, ал. 5 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда /ОВОС/ (ДВ, бр. 25/2003г.,изм. и доп.), Ви информираме, че е постановено Решение № ВА8 /ОВОС/ 2012 г. на Директора на РИОСВ – Варна за поправка на очевидна фактическа грешка допусната в Решение            №2-ПР/2012 г. за преценяване необходимостта от извършване на ОВОС на инвестиционно предложение за изграждане на оранжерии и собствен водоизточник за напояване” в ПИ № 069024, с площ 15,681 дка, местност „Ергенлък”, землище на с. Слънчево, община Аксаково, с възложители Павлин Пейчев, Стефан Николов и Пламен Павлов, гр.Варна.

Решението може да бъде обжалвано по реда на Административнопроцесуалния кодекс чрез Директора на РИОСВ-Варна пред Министъра на околната среда и водите и Административен съд Варна в 14-дневен срок от съобщаването му.

           

03.12.2012 г.                                                                                   ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.