Проект "Ние сме и ще бъдем Активни“


На 25 април  2017 г. община Аксаково подписа договор за безвъзмездна финансова помощ с Министерството на труда и социалната политика за финансиране на проект „Ние сме и ще бъдем Активни“ по № BG05M9OP001-2.005-0002-С01 по процедура BG05M9OP001-2.005 – «Активно включване», Оперативна програма «Развитие на човешките ресурси»,  съфинансирана от Европейския социален фонд, който стартира изпълнението си от  1 май 2017 г. .  Подобряване качеството на живот на хората с увреждания и техните семейства, повишаване на мотивацията им за независим и самостоятелен начин на живот чрез предоставяне на възможностите за заетост на тези лица, както и осигуряване на нови социални услуги с цел улесняване на техния достъп до заетост и на членовете на техните семейства в община Аксаково. Общата цел кореспондира с целта на процедурата „Активно включване“ и ще бъде постигната чрез две специфични цели: Специфична цел 1: Подобряване на достъпа до услуги за кариерно развитие на хората с увреждания и насърчаване участието им в пазара на труда, възстановяване трудовата активност на членовете на семействата, полагащи грижи за хора с увреждания. Специфична цел 2: Улесняване достъпа до заетост на уязвимите групи чрез осигуряване на нови социални услуги за хора с увреждания и възрастни хора в риск.

Проекта насърчава трудовата активност на хората с увреждания, като им предоставя възможност да се включат в квалификационни обучения и обучения по ключови кампетентности, предвидени са дейности по адаптиране и създава работни места за тях, предоставя услугите „социален асистент“ и „личен асистент“, които да са в тяхна помощ за преодоляване на бариерите на околната физическа и социална среда. В рамките на проекта ще се изгради Център за социална рехабилитация и интеграция, в подкрепа на хората с увреждания. Проекта създава условия на членовете на семействата на хора с увреждания да се върнат към пазара на труда като осигурява предоставянето на услугите „социален асистент“ и „личен асистент“ за техните близки. В проекта се предоставя възможност на неактивни лица да се включат в пазара на труда като бъдат обучени за професията "социален асистент", преминат обучение по ключови компетентности и наети като „социални асистенти“. Проекта предвижда реализацията на дейности за насърчаване на равните възможности на хората с увреждане до заетост и промяна на негативните нагласи на обществото и работодателите към тях чрез провеждането на кръгла маса, разработването на сайт, изготвянето на филм „Ние сме, и ще бъдем Активни“.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.