Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“

Дата на публикуване: 28.10.2020 14:05

Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-2.078-0001 по процедура BG05M9OP001-2.078 МИГ „Девня-Аксаково“- „Въвеждане на междусекторни услуги в общността“

 

Община Аксаково стартира нов проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община

Аксаково“, с административен договор  № BG05M9OP001-2.078-0001.

Проектът цели преодоляване на социалната изолация на уязвимите групи на територията на община Аксаково. В рамките на проекта ще се реализират дейност по повишаване на компетентностите и активизиране на пазара на труда на хората с увреждания и лицата полагащи грижи за зависими, членове на семействата си чрез предоставянето на консултации по   професионално ориентиране, обучения по ключови компетентности. В рамките на проекта ще се ще се утвърди модела на предоставяне на интегрирани социално-здравни услуги за възрастни и деца в риск, хора с увреждания, чрез предоставянето на мобилна иновативна междусекторна

услуга.

В резултата на изпълнението на проекта 30 лица от целевата група ще преминат обучение по ключови компетентности, а мобилна здравно-социална услуга ще се предоставя на минимум 30 лица за срок от 12 месеца.

Целеви групи по проекта са хора с увреждания и техните семейства, семейства с деца, вкл. с увреждания, възрастни в риск.  

За повече информация и въпроси на [email protected]bg.

 


 1. Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“ - Текуща страница
 2. проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““
 3. проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“
 4. Програма \"Европа за гражданите\"
 5. Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“
 6. Проект \\"Ние сме и ще бъдем Активни“
 7. Проект \\"Заедно растем"
 8. Проект \\"Заедно растем"
 9. Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
 10. Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
 11. Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001
 12. Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г.
 13. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 15. Проект - „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития