Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“

Дата на публикуване: 02.12.2020 16:10


Проект "Информационно-образователен център "Син растеж"


Обща стойност: 344 276,62 лв. , от които 292 635,13 лв. европейско  и 51 641,49 лв. национално съфинансиране.

Период на изпълнение на проекта: 16.04.2020 – 16.10.2021

Община Аксаково стартира нов проект „Информационно-образователен център „Син растеж“, BG14MFOP001-4.006-0001-C01, процедура BG14MFOP001-4.006 „Подобряване на достъп до рибарска инфраструктура и увеличаване на синия потенциал“ , МИРГ „Варна, район Аспарухово-Белослав-Аксаково“

Проектът цели подобряване средата на живот на територията на МИРГ „Варна, Район Аспарухово - Белослав – Аксаково“ чрез подобряване на техническата инфраструктура и създаване на условия за повишаване на капацитета на местната общност за морския, природния и културен потенциал на територията. В рамките на проекта ще се извърши основен ремонт в сградата на кметството в с.Кичево, община Аксаково и преустройство на част от помещенията в информационно-образователен център. Помещенията ще се обзаведат и оборудват в съответствие със съвременните изисквания за обучение и представяне на информация. В рамките на проекта за 12 месеца центъра ще функционира като промотира водното и морско богатство на територията на МИРГ. С цел разпространения на знания за водното богатство и Европейска стратегия „Син растеж“ ще се проведат обучителни курсове и широка информационна кампания на територията МИРГ.
В резултат на изпълнение на дейностите по проекта:
- ще се подобри достъпа до обекти свързани с културния живот. В информационно –образователния център ще се предоставя информация свързана с културата и бита на рибарите от древността, историята на Черно море, факторите на промяната за развитие на синята икономика, историческите и културни фактори влияещи за развитието на риболова .
- ще се популяризира “Синия растеж“ чрез създаването на информационно-образователен център “Син растеж“, образователни дейности и информационна кампания в рамките на проекта.

 

За повече информация и въпроси на [email protected]


 1. Проект - Информационно-образователен център „Син растеж“ - Текуща страница
 2. проект „Рехабилитация на улици в гр. Аксаково: улица „Илия Димитров” и улица „Здравец““
 3. проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ ІІ “за озеленяване“, кв.40 по действащия план на с. Слънчево, общ. Аксаково“
 4. Програма \"Европа за гражданите\"
 5. Проект „Въвеждане на иновативна междусекторна услуга в община Аксаково“
 6. Проект \\"Ние сме и ще бъдем Активни“
 7. Проект \\"Заедно растем"
 8. Проект \\"Заедно растем"
 9. Пресконференция за представяне на нов проект „ Твоето бъдеще е в твоите ръце “
 10. Проект „Твоето бъдеще е в твоите ръце“
 11. Проект - „Община Аксаково-подкрепа за независим живот“ BG05M9OP001-2.002-0008-C001
 12. Програма за развитие на туризма в община Аксаково за периода 2014-2020г.
 13. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА - ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.
 14. ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013г.”
 15. Проект - „Общите спортове-състезанието между поколенията като мотивация за спорт и здравословен начин на живот на възрастните граждани“

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития