Проект "Заедно растем"

ПРОЕКТ„ЗАЕДНО РАСТЕМ“

Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ

№ BG05M2OP001-3.001-0027-С02 от 02.08.2016 г.

по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“,

процедура чрез подбор BG05M2OP001-3.001

„Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на деца в неравностойно положение“

Бенефициент: ОБЩИНА АКСАКОВО

Партньори:

Партньор 1: Фондация „Научноизследователска организация за интеграция и сътрудничество“

Партньор 2: ДГ „Славейче”, с. Любен Каравелово

Партньор 3: ДГ „Детелина”, с. Изворско

Партньор 4: ДГ „Дружба”, гр. Аксаково

Партньор 5: ДГ „Мир, гр. Игнатиево

Партньор 6: ДГ „Детство мое”,  гр. Аксаково

Стойност на договора за безвъзмездна финансова помощ: 497 071,00 лева

Източници за финансиране реализацията на проекта:

 • Европейски социален фонд: 422 510,35 лева
 • Национално съфинансиране: 74 560,65 лева

Цели на проекта:

 • Да се повиши мотивацията и интереса на децата от етническите малцинства в Община Аксаково към участие в образователния процес.
 • Да се повиши заинтересоваността и участието на родителите в училищния живот.
 • Да се съхрани и развие културната идентичност на децата от етническите малцинства.

Основни дейности по проекта:

 1. Дейности за организация и управление на проекта.
 2. Осигуряване на транспорт на децата от сегрегираните населени места до учебните заведения за провеждане на учебни занятия.
 3. Осигуряване на психологическа подкрепа за деца от етническите малцинства.
 4. Дейности насочени към съхраняване и развитие на културната идентичност на децата от етническите малцинства и техните връстници в интеграционна мултикултурна среда.
 5. Насърчаване участието на родителите във възпитателния процес.
 6. Допълнително обучение по български език.
 7. Преодоляване на негативните обществени нагласи, основани на етнически произход и културна идентичност и разработване на програма за културна и социална интеграция на децата от етническите малцинства.
 8. Дейности по информиране и публичност.

Индикатори:

Индикатор 1: Деца, ученици и младежи от маргинализирани общности (включително роми), участващи в мерки за образователна интеграция и реинтеграция.

Индикатор 2: Нетен коефициент на записване в детските градини.

Индикатор 3: Деца, ученици, младежи от етнически малцинства (включително роми), интегрирани в образователната система.

Срок за изпълнение:

Начало на проекта: 02.08.2016 г.

Край на проекта: 02.10.2017 г.
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.