Услуги устройство на територията

Дата на публикуване: 03.09.2021 19:25
  Номер в Административния регистър Наименование на услугата Срок-Обикновена Бърза Експресна
1 2061 Допускане изменение на одобрени инв. проекти по вр. на строителство

30 не се предлага не се предлага
2 1990 Заверка на протокол обр.2 за открване на стр. площадки стр. линия и ниво 7 не се предлага не се предлага
3 2098 Заверка на протокол обр.2, 2а и 3 по наредба 3 на МРРБза съставяне на актове и протоколи по време на строителството 7 не се предлага не се предлага
4 2027 Издаване на скица за поземлен имот 14 5 2
5 2083 Издаване на скица за урегулиран поземлен имот с указан начин на застрояване 30 не се предлага не се предлага
6 2002 Издаване на скица и удост. по чл13 ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ  30 не се предлага не се предлага
6 2002 Издаване на скица и удост. по чл13 ал.5 и ал.6 от ППЗСПЗЗ - удостоверение 30 не се предлага не се предлага
7 2083 издаване на скици за проучване и проектиране на виза на гл.арх. за имоти извън гр. на урб. територии 30 не се предлага не се предлага
8 2085 Издаване на удост. §26  от ЗКИР 10 не се предлага не се предлага
8 2085 Издаване на удост. по чл.202 от ЗУТ 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-благоустр. на райони 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-външни водопроводни и кан. мр. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-ел.тел., каб.тел. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-пътища 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. от ЕСУТ-топлопреносни и газопр.мр. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-благоустр. на райони 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-външни водопроводни и канал. мр. 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-ел.тел.каб. тел 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-пътища 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти инж. инфрастр. по доклад от фирма-топлопреносни и газопреносни мр. 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-ВЕИ-вятърни централи 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-ВЕИ-фотоволтаици 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-доброволна делба на жилище .. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-жил.сгради 30 не се предлага не се предлага
9 2024 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-изгубен инв.проект 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-неж.сгр. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-ново одобр. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-преустр.и рек. 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-сам.сгр.инст.проекти 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти от ЕСУТ-техн.и раб.проект 30 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-ВЕИ-вятърни централи 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-жил.сгр 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-изг.инв.проект 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-неж.сгр. 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-ново одобр. на инв.проект 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-одобр.на техн.или раб.проект 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-преустр.и реконстр. 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-самостоятелни сградни инстал. проекти 14 не се предлага не се предлага
9 2054 Одобряване и съгласуване на инв. проекти по доклад от лиц.фирма-фотоволтаици 14 не се предлага не се предлага
10 2120 отразяване на промени в собствеността в им. регистри към действащите планове на насел. места и ПНИ 30 не се предлага не се предлага
11 2113 Презаверяване на разрешение за строеж 14 не се предлага не се предлага
12 2399 Презаверяване на скици, с изтекли 6 месеца 7 не се предлага не се предлага
13 2117 Процедиране и разглеждане на проект за  ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-извън гр. на нас. места 365 не се предлага не се предлага
13 2117 Процедиране и разглеждане на проект за  ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-нас.места до 1 кв. 180 не се предлага не се предлага
13 2117 Процедиране и разглеждане на проект за  ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-нас.места над1 кв. 365 не се предлага не се предлага
13 2117 Процедиране и разглеждане на проект за  ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-произв. зони 180 не се предлага не се предлага
13 2117 Процедиране и разглеждане на проект за  ПУП от ОбЕСУТ-ПУП-сел.обр. 180 не се предлага не се предлага
13 2117 Процедиране и разглеждане на проект за  ПУП от ОбЕСУТ-част.изм. по инициатива на ФЮЛ 365 не се предлага не се предлага
14 2518 Процедиране на преписки по §4к, ал.8 т.1-3 от ПЗР на ЗСПЗЗ 90 не се предлага не се предлага
14 2518 Процедиране на преписки по §4к, ал.8, т.4 и 5 от ПЗР на ЗСПЗЗ 30 не се предлага не се предлага
15 2115 Процедура по попълване на КП - непълноти и грешки 365 не се предлага не се предлага
16 2060 Разрешение за изработване на проект за  ПУП-об.на техн.инфр.извън гр.на нас.места 30 не се предлага не се предлага
17 2025 Разрешение за изработване на проект за изменение за ПУП-компл.проект по чл.150 30 не се предлага не се предлага
18 2021 Разрешение за изработване на проект за изменение на  ПУП-об.на техн.инфр.извън гр.на нас.места 30 не се предлага не се предлага
18 2021 Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-нас.места 30 не се предлага не се предлага
18 2021 Разрешение за изработване на проект за изменение на ПУП-поз.имоти извън нас.места 30 не се предлага не се предлага
17 2025 Разрешение за изработване на проект за ПУП-компл.проект по чл.150 30 не се предлага не се предлага
18 2021 Разрешение за изработване на проект за ПУП-нас.места 30 не се предлага не се предлага
19 2060 Разрешение за изработване на проект за ПУП-поз.имоти извън нас.места 30 не се предлага не се предлага
20 1989 Разрешения за поставяне на временни разрешения за търговия 30 не се предлага не се предлага
21 2112 Разрешения за строеж осн.рем и преустр. на съществуващи сгради и помещения 7 не се предлага не се предлага
22 1995 Регистрация на технически паспорт за обект 3 не се предлага не се предлага
23 2023 Съгласуване на идеен инв. проект, осн. за продължаване проект. в сл. фази-поз 43 и 44 от т.А до т.Ж 30 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-жил.сгр. селскостоп.сгради 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-общ.обсл.сгради 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-произв. сгради 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-строежи от доп. застрояване 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. въвежд. в експл. 5-та категория-строежи от доп. застрояване 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. въвежд. в експл. на реконстр. преустр. осн. рем. 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удост. за регистр. на частни пътища улици от 2-енна оътна мрежа 7 не се предлага не се предлага
24 2062 Удостовер. за регистр. въвеждане в експл. строежи 4-та категория 7 не се предлага не се предлага
25 2084 Удостоверение за търпимост на осн. §16, ал.1 от ЗУТ - за сгради над 100кв.м 14 не се предлага не се предлага
25 2084 Удостоверение за търпимост на осн. §16, ал.1 от ЗУТ за сгради до 100кв.м 14 не се предлага не се предлага
25 2084 Удостоверение за търпимост на осн. §16, ал.1 от ЗУТ-за сгради над 200кв.м 14 не се предлага не се предлага
26 2119 Удостоверение за факти и обстоятелства по ЗУТ 30 не се предлага не се предлага
27 2026 Удостоверяване с печат на предадена докум. след завършване на строежите 30 не се предлага не се предлага

Бланки за заявления за услугите може да намерите на страницата по-долу в съответствие с номера на услугата

Наименование Брой тегления
Заявление за услуга – 1990.doc 874 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 1990.doc"
Заявление за попълване на КП.doc 785 Изтегли документ с име "Заявление за попълване на КП.doc"
заявл.§4к 7.doc 749 Изтегли документ с име "заявл.§4к 7.doc"
заявление за заверка на технически паспорт на строеж.doc 641 Изтегли документ с име "заявление за заверка на технически паспорт на строеж.doc"
Заявление за изходни данни.doc 819 Изтегли документ с име "Заявление за изходни данни.doc"
за издаване на удостоверение за степин на завършеност на строеж.doc 904 Изтегли документ с име "за издаване на удостоверение за степин на завършеност на строеж.doc"
заявл.§4к 7ползвател.doc 826 Изтегли документ с име "заявл.§4к 7ползвател.doc"
Заявление за услуга – 2117.doc 906 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2117.doc"
Заявление за услуга – 2082.doc 955 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2082.doc"
Заявление за услуга – 2112.doc 1015 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2112.doc"
Заявление за услуга – 2062.doc 665 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2062.doc"
Заявление за услуга – 2120.doc 770 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2120.doc"
Заявление за услуга – 2119.doc 958 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2119.doc"
Удостоверение по чл.54а.doc 821 Изтегли документ с име "Удостоверение по чл.54а.doc"
Заявление за услуга – 2098.doc 750 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2098.doc"
Заявление за услуга – 2084.doc 1016 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2084.doc"
Заявление за услуга – 2027.doc 791 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2027.doc"
Заявление за услуга – 2054.doc 712 Изтегли документ с име "Заявление за услуга – 2054.doc"

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития