Услуги по гражданско състояние

Дата на публикуване: 24.09.2020 15:50
1 Издаване на удостоверение за раждане – оригинал
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  -Съобщение за раждане или съдебно решение
   
  при необходимост:
   
            -Пълномощно или съдебно удостоверение
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 7 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
2 Издаване на удостоверение за раждане – дубликат
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
            -Удостоверение за наследници
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 дни
  Такса или цена на услугата според Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
3 Сключване на граждански брак
  Изискуеми документи за извършване на услугата 1.двете лични карти на младоженците / копие /
   
  2.декларации от Общината – 2 бр.
   
  3.медицински свидетелства валидни 30 дни от датата на издаването.Задължително изведени и подпечатани от личен лекар
   
  двете лични карти на свидетелите /копие/
   
  4.младоженци не навършили 18 години да представят Определение за скл. на гр.брак от Районен съд
   
  5.младоженци със сем.положение „разведен/а” да приложат Удостоверение от последното бракоразводно решение
   
  6.младоженци със семейно положение „вдовец/ вдовица” да представят съответния документ
   
  7
   
  При смесените бракове – за чуждия гражданин се изисква преведени легализиран документ за семейно положение и че същия  може да сключи граждански брак съгласно българското законодателство
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 30 дни
  Такса или цена на услугата:  
   Сключване на граждански брак в ритуална зала през работни дни 30 лв
   Сключване на граждански брак в ритуална зала през работни дни "класически ритуал" 70 лв
    Сключване на граждански брак в ритуална зала през празнични и почивни дни "класически ритуал" 130 лв.
  Изнесен ритуал 250 лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
4 Издаване на удостоверение за сключен граждански брак – дубликат
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Заверка на заявлението
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници;
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
5 Удостоверение че не е съставен акт за раждане или смърт
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници;
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
6 Препис извлечение от акт за смърт
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници;
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
7 Удостоверение за наследници
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
        Молба-декларация за удостоверение за наследници – попълнена с химикал и подписана от заявителя
   
  при необходимост:
   
          Препис-извлечение от Акт за смърт на починалото лице
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
8 Удостоверение за семейно положение
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ заплатена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 2 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
9 Удостоверение за родствени връзки
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за раждане /копие/;
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
10 Удостоверение за идентичнност
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
         Акт за раждане;
   
         Акт за сключен граждански брак;
   
         Акт за раждане на деца;
   
         Пълномощно /оригинал/;
   
        Други документи доказващи идентичност
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
11 Удостоверение за настоящ адрес
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници;
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 2 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
12 Удостоверение за постоянен адрес
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници;
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 2 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
13 Издаване на удостоверение за промяна на постоянен адрес
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 2 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
14 Удостоверяване на данни и справки по регистри за гражданско състояние за минали години
  Изискуеми документи за извършване на услугата Документ за самоличност
   
  Документ за платена такса
   
  при необходимост:
   
  Удостоверение за наследници
   
  Пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
15 Издаване на многоезично извлечение от акт за гражданско състояние
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
16 Издаване на препис-извлечение от акт за гражданско състояние
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
17 Възстановяване или промяна на име
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 30
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
18 Издаване на справки по искане на съдебни изпълнители
  Изискуеми документи за извършване на услугата  
   
   
   
   
   
   
   
   
  Място на изпълнението  
  Срок на изпълнение в дни  
  Такса или цена на услугата  
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
19 Издаване на удостоверения за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в РБ
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
20 Издаване на удостоверение за постоянен адрес сред подаване на заявление за заявяване или промяна на постоянен адрес
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
  документ за собственост
  при необходимост:
  декларация по чл.92 от ЗГР
   
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни веднага
  Такса или цена на услугата 3 лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
21 Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове, съставени в чужбина
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 7 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
22 Издаване на удостоверение за промени на настоящ адрес регистриран след 2000 година
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 2 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
23 Издаване на удостоверение за настоящ адрес след подаване на адресна карта за заявяване или за промяна на настоящ адрес
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
  документ за собственост
  при необходимост:
  декларация по чл.92 от ЗГР
   
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни веднага
  Такса или цена на услугата 2 лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
  Издаване на  удостоверение за правно ограничение
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 5 дни/ 3 дни/ 1 ден
  Такса или цена на услугата 3 лв/  5лв/  7лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
  Заверка на документи по гражданско състояние за чужбина
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни веднага
  Такса или цена на услугата 5лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
  Промяна на актове за гражданско състояние
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Документ за самоличност
   
  при необходимост:
   
           -Пълномощно или съдебно удостоверение
   
   
   
   
  Място на изпълнението Информационен център гише №1
  Срок на изпълнение в дни 3 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития