Услуги местни данъци и такси

Дата на публикуване: 03.11.2020 08:35
1 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство
    - Документ за собственост
     
    - Актуална скица за имота;
     
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Удостоверение за наследници
     
    - Техническа характеристика за имота
     
    пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично
     
     
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 7/до 3/до 1 дена
  Такса или цена на услугата 10.00/20.00/40.00 ЛВ
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
2 Удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и незавършено строителство деклариран по чл.17 от ЗМДТ
 
 
    - Документ за собственост
     
    - Актуална скица за имота;
     
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Удостоверение за наследници
     
    - Техническа характеристика за имота
     
    пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично
     
     
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 7/до 3/до 1 дена
  Такса или цена на услугата 10.00+3.00лв за всеки обект/20.00+5,00лв за всеки обект /40.00+8.00  ЛВ
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
3 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху недвижимите имоти за новопостроени или придобити по друг начин имоти на територията на общината
 
 
    - Документ за собственост;
     
    - Актуална скица
     
    - Удостоверение за въвеждане в експлоатация на сградата
     
  Изискуеми документи за извършване на услугата -Решение за смяна предназначението на земята
     
    - Удостоверение за наследници
     
    пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни  до 14 дни
  Такса или цена на услугата безплатно
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
 
 
4 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху нежилищните имоти, придобити от предприятия
    - Документ за собственост
     
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Актуална скица
     
    пълномощно при условие, че заявителя не се явява лично
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни до 14 дни
  Такса или цена на услугата безплатно
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
   
  Изтегли
5 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежаван лек автомобил
 
 
    - Документ за придобиване на превозното средство
     
    -Талон на превозното средство
     
    - Квитанция за платен данък  при продобиване на имущество
     
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Квитанция за платен данък върху превозното средство от предходния собственик
     
    пълномощно при условие, че заявителя не се явявя лично
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 3 дни
  Такса или цена на услугата безплатно
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
   
  Изтегли
6 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано пътно превозно средство, без леки автомобили
 
 
    - Документ за придобиване превозното средство,
     
    - талон на превозното средство
     
  Изискуеми документи за извършване на услугата - квитанция за платен данък при придобиване на имущество;
     
    -при необходимост: квитанция за платен данък върху превозното средство от предходния собственик, и пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни до 3 дни
  Такса или цена на услугата безплатно
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/  
   
  Изтегли
7 Приемане и обработване на декларации за облагане с годишен данък върху притежавано плавателно средство
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за придобиване плавателното средство,
   
  - позволително за плаване на плавателното средство от Морска администрация
   
  - квитанция за платен данък при придобиване на имущество;
   
  -при необходимост: квитанция за платен данък върху превозното средство от предходния собственик, и пълномощно
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни до 3 дни
  Такса или цена на услугата безплатно
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
8 Издаване на удостоверение за декларирани данни
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 14 дни/до 3 дни
  Такса или цена на услугата 10.00лв/ 20.00лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
9 Издаване на удостоверение за платен данък върху превозни средства
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 3 дни
  Такса или цена на услугата 1 лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
10 Издаване на копие от данъчна декларация
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 14 дни/до 3 дни
  Такса или цена на услугата 10.00лв/ 20.00лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
11 Издаване на удостоверение за липса на задължения към община Аксаково
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 3 дни
  Такса или цена на услугата 3 лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
12 Издаване на други удостоверения и справки по искане на физически и юридически лица
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 14 дни/до 3 дни
  Такса или цена на услугата 10.00лв/ 20.00лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
13 Отписване на задължения с изтекъл давностен срок
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 1 месец
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
14 Определяне на такса за битови отпадъци за временно преместваемите обекти
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за собственост на имота
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
15 Подаване на декларация за новопридобит имот от физ.лица
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за собственост на имота
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
16 Подаване на декларация за новопридобит имот от юрид. лица
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за собственост на имота
   
  - Счетоводна справка за отчетната стойност на имота
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
17 Подаване на декларация за патентна дейност, която ще се извършва през календарната година
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
 
 
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
18 Подаване на декларация за новопридобит лек автомобил
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за придобиване на превозното средство
   
   - квитанции за платени данъци
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
19 Подаване на декларация за новопридобито превозно средство, без леки автомобили
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за придобиване на превозното средство
   
   - квитанции за платени данъци
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
20 Издаване на удостоверение за данъчна оценка
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за собственост на имота
   
  За земеделски земи:
   
  - Документ за самоличност
   
  - Документ за собственост на имота
   
  - Скица
   
  - удостоверение за техническа характеристика
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 7 дни/ до 3 дни/ до 24 часа
  Такса или цена на услугата 10.00 лв/ 20.00 лв/ 40.00 лв
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
21 Отписване данъчна партида на недвижим имот
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ удостоверяващ разпореждането с имота
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 1 месец
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
22 Отписване данъчна партида за превозно средство
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Договор за покупко-продажба
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
23 Прихващане или възстановяване на недвижимо платени задължения и такси по ЗМДТ
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - квитанция за платени данъци
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 14 дни
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
24 Издаване на разрешение за отсрочване или разсрочване на задължения
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
   
  - Документ за дохода на лицето
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 1 месец
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  образец на заявление за извършване на съответната административна услуга /който да може да бъде изтеглен от портала на общината/ Изтегли
  Заявление-декларация заосвобождаване от такса битови отпадъци Изтегли
25 Издаване на удостоверение за дължим размер на патентния данък
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 3 дни
  Такса или цена на услугата 1 лв
  Образец на заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково  
   
   
26 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право на строеж
  Изискуеми документи за извършване на услугата Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на данъчната оценка;                                     Документи за право на строеж: Разрешение за строеж и нотариален акт;                          Пълномощно при условие, че заявителя не се явявя лично
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 7 дни/ до 3 дни/ до 24 часа
  Такса или цена на услугата 10.00/20.00/40.00 ЛВ
  Образец на заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково  
   
   
27 Издаване на удостоверение за данъчна оценка на право наползване
  Изискуеми документи за извършване на услугата Данъчна декларация по чл. 14 от ЗМДТ за нуждите на данъчната оценка;    Документ за собственост ;                                                         Пълномощно при условие, че заявителя не се явявя лично.
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни До 7 дни/ до 3 дни/ до 24 часа
  Такса или цена на услугата 10.00/20.00/40.00 ЛВ
  Образец на заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково  
   
   
28 Служебно предоставяне на информация за наличие или липса на задължения
  Изискуеми документи за извършване на услугата Не се изисква
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 1 ден
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  Образец на заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково  
   
   
     
29 Заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково
  Изискуеми документи за извършване на услугата - Документ за самоличност
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Срок на изпълнение в дни 1 ден
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
  Образец на заявление за предоставяне достъп до задължения за данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства, патентен данък и/или такса за битовите отпадъци чрез сайта на община Аксаково  
   
  Изтегли
30 Заявление – Декларация на основание чл. 17Б, ал. 1 и ал. 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, за неначисляване на таксата за битови отпадъци, в частта за сметосъбиране и сметоизвозване при неползване на имот
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
     
     
  Образец на заявление Изтегли
31 Заявление – Декларация за частично освобождаване от такса за битови отпадъци за юридически лица, сключили договор за сметосъбиране и сметоизвозване с лицензирана за такъв вид дейност фирма
  Място на изпълнението Информационен център гише №3
  Такса или цена на услугата Безплатна услуга
     
     
  Образец на заявление Изтегли

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития