Услуги Общинска собственост

Дата на публикуване: 24.09.2020 16:00
Наименование на услугата / правото  Ц Е Н А  Н А  У С Л У Г А
по ред обикновена бърза експресна
  Срок Лева Срок Лева Срок Лева
  ДИРЕКЦИЯ “ ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ И СТОПАНСТВО, СИГУРНОСТ И КОНТРОЛ ”
1 Издаване на разрешение за отсичане на 5 /пет/ броя дървета и на лозя над 1 декар до 30   X X X X
дни
2 Издаване на превозен билет за транспортиране на добита дървесина извън горските територии   1,50 Х Х Х Х
3 Издаване на разрешение за поставяне на рекламно информационни елементи 
Заявление може да изтеглите от тук
до  24 Х Х Х Х
45 дни
4 Регистрация на собствениците на пчели  и пчелни семейства Х   X X X X
10
5 Издаване на разрешение за отсичанеи изкореняване до 5 /пет/ броя дървета и до 1 дка лозя в селскостопански земи до 30   X X X X
дни
6 Измерване, кубиране и маркиране на дървесина, добита извън горски фонд    1 Х Х Х Х
7 Издаване на разрешително за достъп до горски територии            
8 Издаване на карта за безплатно паркиране на МПС, обслужващо хора с трайни увреждания, и за използване на улеснения при паркиране            
9 Категоризиране на заведения за хранене и развлечение Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
10 Категоризиране на места за настаняване Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
11 Вписване на промени вобстоятелствата за категоризирани заведения за хранене и развлечение и издаване на удостоверение Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
12 Вписване на промени вобстоятелствата за категоризирани места за настаняване и издаване на удостоверение Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
13 Прекратяване на категория на туристически обект Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
14 Издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и холограмни стикери за автомобилите   20 X X X X
до 30 дни
15 Издаване на добликат на разрешение за таксиметров превоз на пътници   10 лв.        
16 Потвърждаване или промяна категорията на туристически обект Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
17 Издаване на дубликат на удостоверение за определен вид и категория на туристически обект Тарифата за таксите, които се събират по Закона за туризма          
18 Издаване на заповед за изземване на имот            
19 Издаване на удостоверение за отписване на имот от актовите книги за имотите – общинска собственост, или за възстановен общински имот            
20 Установяване на жилищни нужди – картотекиране и издаване на удостоверение            
21 Издаване на удостоверение за наличие или липса на претенции за възстановяване на собствеността върху недвижими имоти            
22 Издаване на удостоверение за наличие или липса на съставен акт за общинска собственост            
23 Издаване на удостоверение относно собствеността на недвижими имоти            
24 Справки по актовите книги и издаване на заверени копия от документи относно общинска собственост            
25 Отразяване на настъпила промяна в списъците на граждани с многогодишни жилищноспестовни влогове            
26 Обработване на молби – декларации за обстоятелствена проверка  до 30 дни 200 х х X X
27 Издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти   20,00лв        
28 Издаване на Заповед за учредяване на право на прокарване на отклонения от общи мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура през чужди имоти До 30 дни 30,00 лв.        
  Такси за водовземане и/или ползване на воден  обект – публична общинска собственост
29 Издаване на „Разрешително за водовземане от воден обект, включително язовири и микроязовири - публична общинска собственост 68 дни 250 Х Х Х Х
30 Издаване на „Разрешително за ползване на воден обект - публична общинска собственост, с изключение на разрешителните по чл. 46, ал.1, т.3 от Закона за водите 68 дни 250 Х Х Х Х
31 Издаване на удостоверение за частна ветеринарно медицинска практика до  10 до 7 дни 20 до 1 ден 30
14 дни

Наименование Брой тегления
заявление.doc 1144 Изтегли документ с име "заявление.doc"

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития