Корекция на обявление за стоителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”ОБЩИНА АКСАКОВО

 

КОРЕКЦИЯ НА ОБЯВЛЕНИЕ

 

                С оглед осигуряване на законосъобразност на процедурата за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” и на основание чл. 27а, ал.3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) е издадена заповед на Зам.-кмета на община Аксаково-Възложител, съгласно Заповед №65/03.02.2012г., за промяна в публикуваното в Регистъра на Агенцията за обществени поръчки обявление за поръчка под №00237-2012-0020 от дата 05.10.2012г. с предмет: „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” вкл. :


1.    Основен обект: Система за управление на отпадъците в регион Варна

включително следните съоръжения:

  • Депо за неопасни отпадъци – Етап 1, със системи за събиране на инфилтрата и сметищния газ;
  • Инсталация за компостиране на „зелени” отпадъци;
  • Инсталация за рециклиране на строителни отпадъци;
  • Площадкова инфраструктура (ПСОВ, пътища, водоснабдяване, електрозахранване, административно-битови и технически обслужващи сгради);
  • Довеждаща инфраструктура (пътно отклонение, електрозахранващи и водопро­водни външни връзки).
 1. Подобект: Депо за инертни отпадъци – Етап 1.

 

Документацията за участие се предоставя срещу заплащане на гише 2 в деловодството в сградата на Община Аксаково всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч. в срок до 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Участниците имат право да се запознаят с документацията, преди да я закупят, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Аксаково, ет. 1.

Цената на документацията е BGN 9.60 с вкл. ДДС за всяка обособена позиция поотделно и е изчислена по калкулация на действителните разходи за отпечатване и размножаване според изискванията на чл.28, ал.4 от ЗОП. Цената на документацията се заплаща на каса в сградата на Община Аксаково,  ет. 1, каса 1, или по банков път по сметка: Титуляр: Община Аксаково

             Банка: ЦКБ АД Варна, BIC CECBBGSF

             IBAN:        BG84CECB97908432010500

             Код за вид плащане: 447000

Участниците могат да поискат документацията да им бъде изпратена по куриер за тяхна сметка, като за целта изпратят на посоченото в обявлението за обществена поръчка лице за контакт факс с посочване на заинтересованото лице, адрес, телефон и факс, както и данни за издаване фактура  и приложат копие на документ за платена цена на документацията.

 

Документацията се купува до 30.11.2012 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 10/12/2012г., 16:30 часа

Офертите ще бъдат отворени на 11.12.2012 г. от 10:00 часа, в сградата на Община Аксаково

 

За детайлна информация и достъп до Решението за промяна, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00237-2012-0020


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.