Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”

Дата на публикуване: 21.08.2012 00:00


 


 
 
 

 


 
 1. Проект “Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” - Текуща страница
 2. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково - неактуални
 3. Инвестиционен проект
 4. Информация относно - Одит по проект № DIR-51011116-36-120
 5. Информация относно - Техническа помощ
 6. Информация относно изпълнен договор - Информация и публичност
 7. Информация относно изпълнен договор - Строителство по проект
 8. Информация относно изпълнен договор - Строителен надзор
 9. Информация относно изпълнен договор - Авторски надзор
 10. Информация относно изпълнен договор
 11. Изменени вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Аксаково - 27.03.2015г.
 12. Вътрешни правила за поддържане профила на купувача в Община Аксаково - 02.02.2015г.
 13. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково - неактуални
 14. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково
 15. Информация
 16. Информация
 17. Вътрешни правила за планиране, възлагане, мониторинг и контрол на обществените поръчки в Община Аксаково - неактуални
 18. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка
 19. Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: "Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции
 20. Информация за проведена открита процедура и възложена поръчка с предмет: Доставка на експлоатационна механизация за регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“, включваща 11/единадесет/ обособени позиции
 21. 2
 22. Обществена поръчка - Зимно поддържане и снегопочистване на общинската пътна и улична мрежа на община Аксаково” 2014 г.
 23. Документация
 24. Документация
 25. Информация за договор за изпълнител експлоатация
 26. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка
 27. Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)“:
 28. Съобщение за отваряне на ценово оферта за обществена поръчка - ДОСТАВКА НА ЕКСПЛОАТАЦИОННА МЕХАНИЗАЦИЯ ЗА РЕГИОНАЛНА СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ В РЕГИОН ВАРНА ”, ВКЛЮЧВАЩА 10 /ДЕСЕТ/ ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ (ОП)
 29. Отваряне на ценова оферта за обществена поръчка -ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ДЕЙНОСТИ ПО ЕКСПЛОАТАЦИЯ
 30. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка с предмет: „Доставка на специализирани сметоизвозващи автомобили и контейнери за обслужване на разделното събиране на „зелените“ отпадъци по обособени позиции (ОП)
 31. 1
 32. Обществена поръчка - Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци
 33. Прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет - „Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав
 34. Промяна на обявление за доставка на експлоатационна механизация
 35. Обществена поръчка - Избор на изпълнител на дейности по експлотация на „ Регионално депо за общини Варна, Аксаково и Белослав, включващо съоръжения, инсталации,площадки за третиране, рециклиране и безвреждане на неопасни отпадъци
 36. Съобщение за разглеждане на ценови оферти за обществена поръчка - Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект” по проект № DIR-5112122-10-78
 37. Обществена поръчка - Доставка на експлоатационна механизация за Регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 38. Обществена поръчка - доставка на специализирани сметоизвозваши автомобили и контейнери за обслужване на разделно събиране на "зелените" отпадъци по обособени позиции
 39. Информация относно сключен договор
 40. Информация относно сключен договор
 41. Информация за проведена открита пеоцедура за инвеститорски контрол и строителен надзор
 42. Информация относно сключен договор
 43. Информация относно сключен договор - Авторски надзор
 44. Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 45. Съобщение за отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 46. Информация относно - Промяна на обявление
 47. Информация относно - Промяна на обявление
 48. Обществена поръчка - Строителен надзор при извършване на строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води вград Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039"
 49. Документация за участие в процедура за възлагане на обществена поръчка - Строителство по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води вград Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 50. Обществена поръчка - Техническа помощ
 51. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“
 52. Корекция на обявленние за Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“
 53. ОДИТ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120
 54. Обществена поръчка - Строителство на обект
 55. Обществена поръчка - Текущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 56. Информация за проведена открита процедура за техническа помощ
 57. Oбществена поръчка -
 58. Пресконференция за представяне на проект „ Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр. Аксаково
 59. Обществена поръчка - Техническа помощ при изпълнение на проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково
 60. Процедура по договаряне без обявление
 61. Обществена поръчка - „Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна“ - актуална
 62. Информация за проведена процедура по договаряне без обявление с предмет: „Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)"
 63. Авторски надзор на проектанта на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна (вкл. довеждаща инфраструктура)”
 64. Съобщение за отваряне на ценови оферти - Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 65. Удължаване на срок за подаване оферти за строителство
 66. Техническа помощ за управление на проект за изграждане на регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 67. Прекратени обществени поръчки
 68. Обществена поръчка - Одит по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 69. Оглед на площадка за строителство
 70. Отваряне на ценови оферти за обществена поръчка - Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по "ОП „Околна среда 2007-2013”
 71. Корекция на обявление за стоителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна”
 72. Строителство на обект „Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна” („Основен обект”) и „Подобект
 73. Инвеститорски контрол и строителен надзор при изграждането на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 74. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 75. ОДИТ ПО ПРОЕКТ № DIR-51011116-36-120 „ПОДОБРЯВАНЕ НА ГРАДСКАТА ИНФРАСТРУКТУРА ЗА ПИТЕЙНИ И ОТПАДЪЧНИ ВОДИ В ГРАД АКСАКОВО”, ДБФП № DIR-51011116-С039
 76. Проект - Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково
 77. Обществена поръчка - Публичност на проекти по ОПОС 2007-2013г.
 78. Техническа помощ за управление на проекта за изграждане на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 79. Tекущ одит на проект за изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна
 80. Строителство на Регионален център за управление на отпадъците в регион Варна
 81. Строителен надзор
 82. Избор за изпълнител на СМР за обект "Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в гр.Аксаково"

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития