Обществена поръчка - Публичност на проекти по ОПОС 2007-2013г.
ОБЩИНА АКСАКОВО


ДОКУМЕНТАЦИЯ


за участие в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Изпълнение на мерки за информация и публичност по проекти, финансирани по „Оперативна програма „Околна среда 2007-2013”, включваща две обособени позиции, както следва:

 

  • Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект  DIR-5112122-10-78 „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково), ДБФП № DIR- 5112122 –С004;
  • Изпълнение на мерки за информация и публичност по проект № DIR-51011116-36-120 „Подобряване на градската инфраструктура за питейни и отпадъчни води в град Аксаково”,  ДБФП № DIR-51011116-С039.

Документацията за участие се предоставя срещу заплащане на гише 2 в деловодството в сградата на Община Аксаково всеки работен ден от 08:30 до 16:30 ч. в срок до 10 дни преди крайния срок за подаване на офертите. Участниците имат право да се запознаят с документацията, преди да я закупят, в Центъра за услуги и информация на гражданите в сградата на Община Аксаково, ет. 1.

Цената на документацията е BGN 9.60 с вкл. ДДС за всяка обособена позиция поотделно и е изчислена по калкулация на действителните разходи за отпечатване и размножаване според изискванията на чл.28, ал.4 от ЗОП. Цената на документацията се заплаща на каса в сградата на Община Аксаково,  ет. 1, каса 1, или по банков път по сметка: Титуляр:Община Аксаково

             Банка: ЦКБ АД Варна, BIC CECBBGSF

             IBAN:        BG84CECB97908432010500

             Код за вид плащане: 447000

Участниците могат да поискат документацията да им бъде изпратена по куриер за тяхна сметка, като за целта изпратят на посоченото по-горе лице за контакт факс с посочване на заинтересованото лице, адрес, телефон и факс, както и данни за издаване фактура  и приложат копие на документ за платена цена на документацията.

Документацията се купува до 08.10.2012 г., 16:30 часа

Оферти се подават до 18.10.2012 г., 16:30 часа

Офертите ще бъдат отворени на 19.10.2012 г. от 14:00 часа

 

За детайлна информация и достъп до Обявлението за обществена поръчка, посетете интернет страницата на Агенцията за обществени поръчки www.aop.bg по Уникален номер в Регистъра на АОП:00237-2012-0012

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.