Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 18.03.2016г.


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам VIII-ма сесия на Общински съвет - Аксаково на 24.03.2016г. от 10:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-139/11.03.2016г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2016г.

2. Докладна записка от д-р Л.Попова-Управител на "АМЦСМП-Аксаково"ЕООД с вх.№ ОБС-9500-90/22.02.2016г., относно: Резултати от финансовото приключване на 2015г. и обяснителена записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2015г. с приложения.

3. Писмо с вх.№ ОБС-9500-133/10.03.2016г., относно: Приемане на „Програма за закрила на детето за 2016г.” на Община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-131/10.03.2016г., относно: Предложение за отпускане на персонална пенсия на детето Димитър Стефанов Радев.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-136/11.03.2016г., относно: Актуализиране на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2016г.".

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-115/09.03.2016г., относно: Приемане на "Наредба за изграждане, ремонт и поддръжка на елементите на техническата инфраструктура на територията на Община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-132/10.03.2016г., относно: Промяна характера на имот от публична в частна общинска собственост, учредяване безвъзмездно право на строеж, предоставяне безвъзмездно право на ползване на недвижим имот - общинска собственост УПИ І, кв. 39 с площ 533.20 кв.м. по действащия план на с.Ботево и даване на съгласие за кандидатсване, за финансиране и разработване и изпълнение на Проект „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Бъдеще-1871” село Ботево, община Аксаково", по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата” към програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-134/10.03.2016г., относно: Промяна характера на имот от публична в частна общинска собственост, учредяване безвъзмездно право на строеж, предоставяне безвъзмездно право наползване на недвижим имот - общинска собственост УПИ І, кв. 23 с площ 482 кв.м. по действащия план на с.Водица и даване на съгласие за кандидатсване, за финансиране и разработване и изпълнение на Проект „Ремонт и преустройство на Народно читалище „Васил Левски-1927” село Водица, община Аксаково", по мярка 7 „Основни услуги и обновяване на селата” към програма за развитие на селските райони 2014 -2020 г.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-135/10.03.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост с АОС №447/21.02.2001г. на 380.93 кв.м. ид.ч. от УПИ VІІ, кв.49 от действащия план на с.Куманово, община Аксаково и три броя апартаменти.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-118/09.03.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост от НИ №504.159 с площ 338 кв.м., категория V, в местност „Студен кладенец”, с.Орешак, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-119/09.03.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост от НИ №504.1182 с площ 427 кв.м., категория – населени места в образувание „Могилите”, местност „Сухата чешма”, с.Кичево, община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-117/09.03.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 65 кв.м.ид.ч., включени в УПИ ІІ-106, кв. 22 по действащия план на с.Долище, по Заявление от Димитричка Крумова Недкова и Иван Стефанов Недков

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-116/09.03.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 1097 кв.м. ид.ч., от ПИ 31334.501.112, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зорница, по заявление на „БИ ЕНД УАЙ” ООД.

14.Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-121/10.03.2016г., относно: Ликвидиране на съсобственост върху имоти УПИ XV-74 и УПИ XІV, в кв. 34 по действащия план на с.Г.Кантарджиево, чрез замяна между общината и Васил Николов Жеков.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-96/26.02.2016г., относно: Одобряване проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект ”Кабелна линия” от ВЕЛ 20кV до ПИ №082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по заявление от Слав Дечев Славов.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-129/10.03.2016г., относно: разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ № 034060 по КВС в землището на гр. Аксаково, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по заявление на Гошо Венчев Якимов, пълномощник на Димитър Тодоров Хайдутов.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-127/10.03.2016г., относно: разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП на кабелна линия за ПИ №034060 по КВС в землището на гр. Аксаково, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по заявление на Гошо Венчев Якимов, пълномощник на Димитър Тодоров Хайдутов.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-126/10.03.2016г., относно: разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ №044011 по КВС в землището на гр. Игнатиево, общ. Аксаково, по заявление на Гошо Венчев Якимов, пълномощник на „Мания Тийм” АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.