Решения на ОБС - 2019-2023

Дата на публикуване: 31.05.2022 10:50

 • Взети решения от Общински Съвет – Аксаково с протокол № 038/ 31.03.2022 година

Наименование Брой тегления
vzeti re6eniq - 41.doc 17 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq - 41.doc"
vzeti re6eniq - 40.doc 14 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq - 40.doc"
vzeti re6eniq - 39.doc 36 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq - 39.doc"
vzeti re6eniq - 37.doc 63 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq - 37.doc"
vzeti re6eniq 36.doc 59 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq 36.doc"
Взети решения 35-та сесия.doc 114 Изтегли документ с име "Взети решения 35-та сесия.doc"
Взети решения 34.doc 145 Изтегли документ с име "Взети решения 34.doc"
Взети решения от Общински Съвет – Аксаково с протокол № 033/ 13.12.2021 година 109 Изтегли документ с име "Взети решения от Общински Съвет – Аксаково с протокол № 033/ 13.12.2021 година"
Взети решения 32.doc 170 Изтегли документ с име "Взети решения 32.doc"
vzeti resheniq 31.doc 158 Изтегли документ с име "vzeti resheniq 31.doc"
vzeti re6eniq 30.doc 155 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq 30.doc"
vzeti re6eniq - 29.doc 155 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq - 29.doc"
Взети решения 28.doc 194 Изтегли документ с име "Взети решения 28.doc"
Vzeti resheniq 27.doc 169 Изтегли документ с име "Vzeti resheniq 27.doc"
Взети решения 26.doc 188 Изтегли документ с име "Взети решения 26.doc"
Взети решения 25.doc 192 Изтегли документ с име "Взети решения 25.doc"
Взети решения 24.doc 175 Изтегли документ с име "Взети решения 24.doc"
Взети решения 23.doc 181 Изтегли документ с име "Взети решения 23.doc"
vzeti re6eniq 22.doc 171 Изтегли документ с име "vzeti re6eniq 22.doc"
Взети решения 21.doc 221 Изтегли документ с име "Взети решения 21.doc"
Взети решения 20.doc 256 Изтегли документ с име "Взети решения 20.doc"
vzeti resheniq19.doc 333 Изтегли документ с име "vzeti resheniq19.doc"
 1. Решения на ОБС - 2019-2023 - Текуща страница
 2. Декларации от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 3. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2015-2019
 4. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково - 2007 - 2011г.
 5. Справки за постъпили предложения от проведените обществени консултации
 6. Наредби и Правилници
 7. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2019-2023
 8. 2
 9. 3
 10. 2
 11. Архив
 12. Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
 13. Решения на ОБС
 14. Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 21.04.2016г.
 15. Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 18.03.2016г.
 16. Проект за Дневен ред за VII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 02.03.2016г.
 17. Проект за Дневен ред за IV-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.12.2015г.
 18. Докладна записка - Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2016 г.
 19. Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 год. на територията на Община Аксаково
 20. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково
 21. Проект за Дневен ред за V-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.01.2016г.
 22. Докладна записка - промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/
 23. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 24. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 25. Проект за Дневен ред за LХV-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
 26. Проект за Дневен ред за LХІІІ-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
 27. Докладна записка - Допълнение към програмата за реализация на Общ.план за развитие
 28. Проект за Дневен ред за LXII- ра сесия на ОбС - Аксаково - 18.08.2015г
 29. Съобщение за заседание на П.К. на 11.08.2015г.
 30. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 31. Съобщение за сесия на ОБС - Аксаково на 29.07.2015г.
 32. Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
 33. Проект за Дневен ред за LX - та сесия на ОбС - Аксаково на 14.07.2015
 34. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 07.07.2015г
 35. Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
 36. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 37. Проект за Дневен ред за LIX- та сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2015г
 38. Съобщение за заседание на П.К. на 11.06.2015г.
 39. Проект за Дневен ред за III-ра сесия на ОбС - Аксаково - 08.12.2015г.
 40. Изм. и доп. на Наредбата за реда и у-ята за изд. на разрешение за поставяне на прем. обекти, елементи на гр. обзавеждане и рекламно -информ. елементи
 41. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 42. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 43. Проект за Дневен ред за LVIІІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 21.05.2015г.
 44. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 14.05.2015г. и на 15.05.2015г.
 45. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 46. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково за 2016 година
 47. Съобщение за заседание на ПК
 48. Проект за Дневен ред за VI-та сесия на ОбС - Аксаково - 25.02.2016г.
 49. Проект за Дневен ред за LVI - та сесия на ОбС - Аксаково на 25.03.2015г.
 50. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 51. Проект за Дневен ред за LVIІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 14.04.2015г.
 52. Проект за Дневен ред за LV - та сесия на ОбС - Аксаково на 12.03.2015г.
 53. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 05.03.2015г.
 54. Проект за Дневен ред за LІV - та сесия на ОбС - Аксаково на 24.02.2015г.
 55. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 56. Съобщение за заседания на П.К.
 57. Съобщение за заседания на П.К. на 03.02.2015г. и на 05.02.2015г.
 58. Докладна записка - Приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015г.”
 59. План за младежта на Община Аксаково за 2015г.
 60. Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г.
 61. Проект - Програма за закрила на детето за 2015г.
 62. Проект - Отчет за дейността на МКБППМН за 2014г.
 63. Проект за Дневен ред за LІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 22.01.2015г.
 64. Съобщение за заседание на Постоянната комисия на 20.01.2015г.
 65. Проект за Дневен ред за LІІІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 12.02.2015г.
 66. Докладна за допълнение на НОАМТЦУ изменение ЗМДТ 2015
 67. Докладна за допълнение на НОАМД изменение ЗМДТ 2015
 68. Проекрт - Актуализация на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Аксаково
 69. Съобщение за заседания на П.К. на 16.12.2014г.
 70. Докладна записка - Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.
 71. Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково
 72. Съобщение от L-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 73. Съобщение от LІ - ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 74. Проект за дневен ред за 19.12.2014г.
 75. Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОБС - Аксаково на 27.11.2014г.
 76. Проект за Дневен ред за ХLІХ-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.11.2014г.
 77. Съобщение от ХLVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 78. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково
 79. Съобщение за заседания на П.К. на 20.11.2014г.
 80. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково
 81. Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково
 82. Проект за Дневен ред за 48-ма сесия на ОБС - Аксаково.
 83. Съобщение за заседание на ПК
 84. Докладна записка Предложение за годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Аксаково през 2015г.
 85. Съобщение за заседание на ПК на 11.09.2015
 86. Проект за Дневен ред за ХLVIІ-ма сесия на ОБС - Аксаково на 30.10.2014г.
 87. Съобщение за заседание на Председателски съвет на 28.10.2014г.
 88. Съобщение за заседания на П.К. на 14.10.2014г. и Председателски съвет на 16.10.2014г.
 89. Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Аксаково
 90. zapazeno naredba
 91. Съобщение от ХLVІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 92. Проект за актуализация на програма за разделно събиране на отпадъци
 93. Проект за Дневен ред за ХLVI-та сесия на ОБС - Аксаково на 24.09.2014г.
 94. Съобщение за заседания на П.К. и Председателски съвет на 16.09.2014г.
 95. Съобщение от ХLV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 96. Проект за Дневен ред за ХLV-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.08.2014г.
 97. Съобщение за заседания на П.К. на 14.08.2014г.
 98. Докладна записка - Промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/
 99. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 100. Съобщение от ХLІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 101. Проект за Дневен ред за ХLІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 23.07.2014г.
 102. Съобщение за заседания на Председателски съвет и П.К. на 15.07.2014г. и П.К. на 17.07.2014г.
 103. Докладна записка - Предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост
 104. Съобщение от ХLІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 105. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково
 106. Проект за Дневен ред за ХLІІІ-та сесия на ОБС - Аксаково на 11.06.2014г.
 107. Съобщение за заседания на П.К. на 03.06.2014г. и Председателски съвет на 05.06.2014г.
 108. Програма за Закрила на детето
 109. Съобщение от ХLІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 110. Проект за Дневен ред за ХLІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 21.05.2014г.
 111. Съобщение за заседания на П.К. на 15 май 2014г.
 112. Съобщение от ХLІ-ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 113. Проект за Дневен ред за ХLІ-ва сесия на ОБС - Аксаково на 23.04.2014г.
 114. Съобщение за заседания на П.К. на 14 и 15 април 2014г.
 115. Съобщение от ХL-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 116. Проект за Дневен ред за ХL-та сесия на ОБС - Аксаково на 26.03.2014г.
 117. Съобщение за заседания на П.К. на 18 и 20.03.2014г
 118. Проект за Дневен ред за ХХХIX-та сесия на ОБС - Аксаково
 119. Съобщение от ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"
 120. Проект за Дневен ред за ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
 121. План за младежта на Община Аксаково за 2014г.
 122. Отчет за младежките дейности заложени в плана за младежта на Община Аксаково за 2013г.
 123. Съобщение за заседания на П.К. на 21.02.2014г.
 124. Съобщение от ХХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"
 125. Проект за Дневен ред за ХХХVІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
 126. Съобщение за заседание на Постоянните комисии през м.Февруари
 127. Проект за Дневен ред за ХХХVІ-та сесия на ОБС - Аксаково
 128. Съобщение за заседания на П.К. на 14.01.2014г.
 129. Съобщение от ХХХІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 130. Съобщение за XХХV-та сесия на Общински съвет – Аксаково
 131. Проект за Дневен ред за ХХХІV-та сесия на ОБС- Аксаково - 11.12.2013г.
 132. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково
 133. Съобщение от ХХХІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 134. Съобщение за заседанията на П.К. на 31.10.2013г.
 135. Съобщение от ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ
 136. Проект за Дневен ред за ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково на 09.10.2013г.
 137. Съобщение за заседание на П.К. през м.Октомври
 138. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 139. Проект за дневен ред за ХХХІ-ва сесия на ОБС-Аксаково -13.09.2013г.
 140. Проект на Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково
 141. Съобщение за заседания на П.К. през м.Септември
 142. Проект за дневен ред за ХХХ-та сесия на ОБС-Аксаково
 143. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково
 144. Съобщение от ХХІХ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 145. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково през м.Юли
 146. Докладна записка - Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.
 147. Съобщение за ХХVІІІ-ма сесия
 148. проект за Дневен ред за ХХІХ-та сесия на ОБС - Аксаково
 149. Съобщение от ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 150. проект за Дневен ред за ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково на 03.07.2013г..
 151. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС-Аксакаво през м.Юни
 152. Съобщение
 153. съобщение от ХХV-та сесия, на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ
 154. проект за Дневен ред за ХХV-та сесия на ОБС-Аксаково на 28.05.2013г.
 155. Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - Аксаково
 156. Съобщение от ХХІV-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 157. Проект за Дневен ред за ХХІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 29.04.2013г.
 158. Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - Аксаково през м.Април
 159. Съобщение от ХХІІІ-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 160. Архив на съобщения
 161. Съобщение от ХХІІ-ра сесия, на основание чл.124Б, ал.2 от ЗУТ.
 162. СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ
 163. РЕШЕНИЕ № 18.4/ 29.11.2012г.
 164. РЕШЕНИЕ № 18.3/ 29.11.2012г
 165. Проект за Дневен ред за ХХХІІІ-та сесия на ОБС- Аксаково, свикана на 06.11.2013г.
 166. Архив - 2015/2019
 167. 3
 168. 2
 169. Съобщение за сесия на 08.09.2015г.
 170. Постоянни комисии на общински съвет
 171. Състав на общински съвет
 172. Проекти и изменения на Нормативни документи
 173. Архив на Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково
 174. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2011-2015

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития