Постоянни комисии на общински съвет

Дата на публикуване: 18.11.2019 09:10

ПОСТОЯННИ КОМИСИИ ПРИ ОбС – АКСАКОВО

МАНДАТ 2019 – 2023 год. 

 

Бюджет и финанси, инвестиции, проекти и международно сътрудничество

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Светлана Драганова Добрева

2.

Зам. - председател

Маргарита Петкова Тодорова

3.

Член

Христо Атанасов Атанасов

4.

Член

Даниела Иванова Тодорова

5.

Член

Марина Илиева Семова     

6.

Член

Йордан Райков Йорданов

7.

Член

Васил Георгиев Алексиев

 

 

Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Христо Атанасов Атанасов

2.

Зам. - председател

Ирина Иванова Величкова

3.

Член

Калоян Маринов Маринов

4.

Член

Петър Борисов Недков  

5.

Член

Яница Стефанова Зенгинова

6.

Член

Светлана Драганова Добрева

7.

Член

Георги Христов Борисов

 

 

Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Марина Илиева Семова

2.

Зам. - председател

Георги Мирчев Георгиев

3.

Член

Яница Стефанова Зенгинова

4.

Член

Маргарита Петрова Калчева – Шабанова               

5.

Член

Златилиян Митков Бянов

6.

Член

Тодор Димов Тодоров             

7.

Член

Георги Ангелов Митев

 

 

 

 

Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Даниела Иванова Тодорова

2.

Зам. - председател

Маргарита Петрова Калчева – Шабанова

3.

Член

Ирина Божанова Йорданова

4.

Член

Величка Георгиева Златева

5.

Член

Йордан Райков Йорданов

6.

Член

Тодор Димов Тодоров             

7.

Член

Милена Кирилова Йорданова

 

 

 

Транспорт и съобщения, обществен ред и законност, противодействие на корупцията и отнемане на незаконно придобито имущество

 

 

ИМЕ НА ОБЩ. СЪВЕТНИК

1.

Председател

Ирина Иванова Величкова

2.

Зам. - председател

Калоян Маринов Маринов

3.

Член

Ирина Божанова Йорданова

4.

Член

Петър Борисов Недков  

5.

Член

Величка Георгиева Златева

6.

Член

Маргарита Петкова Тодорова

7.

Член

Станчо Ангелов Митев


 1. Постоянни комисии на общински съвет - Текуща страница
 2. Декларации от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество.
 3. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2015-2019
 4. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково - 2007 - 2011г.
 5. Справки за постъпили предложения от проведените обществени консултации
 6. Решения на ОБС - 2019-2023
 7. Наредби и Правилници
 8. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2019-2023
 9. 2
 10. 3
 11. 2
 12. Архив
 13. Декларации по чл.12 от ЗПУКИ
 14. Решения на ОБС
 15. Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 21.04.2016г.
 16. Проект за Дневен ред за VIII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 18.03.2016г.
 17. Проект за Дневен ред за VII-ма сесия на ОбС - Аксаково - 02.03.2016г.
 18. Проект за Дневен ред за IV-та сесия на ОбС - Аксаково - 22.12.2015г.
 19. Докладна записка - Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2016 г.
 20. Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2016 год. на територията на Община Аксаково
 21. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково
 22. Проект за Дневен ред за V-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.01.2016г.
 23. Докладна записка - промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/
 24. Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 25. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 26. Проект за Дневен ред за LХV-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
 27. Проект за Дневен ред за LХІІІ-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
 28. Докладна записка - Допълнение към програмата за реализация на Общ.план за развитие
 29. Проект за Дневен ред за LXII- ра сесия на ОбС - Аксаково - 18.08.2015г
 30. Съобщение за заседание на П.К. на 11.08.2015г.
 31. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 32. Съобщение за сесия на ОБС - Аксаково на 29.07.2015г.
 33. Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
 34. Проект за Дневен ред за LX - та сесия на ОбС - Аксаково на 14.07.2015
 35. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 07.07.2015г
 36. Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”
 37. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 38. Проект за Дневен ред за LIX- та сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2015г
 39. Съобщение за заседание на П.К. на 11.06.2015г.
 40. Проект за Дневен ред за III-ра сесия на ОбС - Аксаково - 08.12.2015г.
 41. Изм. и доп. на Наредбата за реда и у-ята за изд. на разрешение за поставяне на прем. обекти, елементи на гр. обзавеждане и рекламно -информ. елементи
 42. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред
 43. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 44. Проект за Дневен ред за LVIІІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 21.05.2015г.
 45. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 14.05.2015г. и на 15.05.2015г.
 46. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 47. Годишна програма за развитие на читалищната дейност в Община Аксаково за 2016 година
 48. Съобщение за заседание на ПК
 49. Проект за Дневен ред за VI-та сесия на ОбС - Аксаково - 25.02.2016г.
 50. Проект за Дневен ред за LVI - та сесия на ОбС - Аксаково на 25.03.2015г.
 51. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 52. Проект за Дневен ред за LVIІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 14.04.2015г.
 53. Проект за Дневен ред за LV - та сесия на ОбС - Аксаково на 12.03.2015г.
 54. Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 05.03.2015г.
 55. Проект за Дневен ред за LІV - та сесия на ОбС - Аксаково на 24.02.2015г.
 56. Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 57. Съобщение за заседания на П.К.
 58. Съобщение за заседания на П.К. на 03.02.2015г. и на 05.02.2015г.
 59. Докладна записка - Приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015г.”
 60. План за младежта на Община Аксаково за 2015г.
 61. Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г.
 62. Проект - Програма за закрила на детето за 2015г.
 63. Проект - Отчет за дейността на МКБППМН за 2014г.
 64. Проект за Дневен ред за LІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 22.01.2015г.
 65. Съобщение за заседание на Постоянната комисия на 20.01.2015г.
 66. Проект за Дневен ред за LІІІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 12.02.2015г.
 67. Докладна за допълнение на НОАМТЦУ изменение ЗМДТ 2015
 68. Докладна за допълнение на НОАМД изменение ЗМДТ 2015
 69. Проекрт - Актуализация на програма за разделно събиране на отпадъци от опаковки в цветни контейнери на територията на Община Аксаково
 70. Съобщение за заседания на П.К. на 16.12.2014г.
 71. Докладна записка - Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.
 72. Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково
 73. Съобщение от L-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 74. Съобщение от LІ - ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 75. Проект за дневен ред за 19.12.2014г.
 76. Проект за Дневен ред за L-та сесия на ОБС - Аксаково на 27.11.2014г.
 77. Проект за Дневен ред за ХLІХ-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.11.2014г.
 78. Съобщение от ХLVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 79. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред на територията на Община Аксаково
 80. Съобщение за заседания на П.К. на 20.11.2014г.
 81. Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на община Аксаково
 82. Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково
 83. Проект за Дневен ред за 48-ма сесия на ОБС - Аксаково.
 84. Съобщение за заседание на ПК
 85. Докладна записка Предложение за годишна програма за развитието на читалищната дейност в община Аксаково през 2015г.
 86. Съобщение за заседание на ПК на 11.09.2015
 87. Проект за Дневен ред за ХLVIІ-ма сесия на ОБС - Аксаково на 30.10.2014г.
 88. Съобщение за заседание на Председателски съвет на 28.10.2014г.
 89. Съобщение за заседания на П.К. на 14.10.2014г. и Председателски съвет на 16.10.2014г.
 90. Докладна записка - Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на Община Аксаково
 91. zapazeno naredba
 92. Съобщение от ХLVІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 93. Проект за актуализация на програма за разделно събиране на отпадъци
 94. Проект за Дневен ред за ХLVI-та сесия на ОБС - Аксаково на 24.09.2014г.
 95. Съобщение за заседания на П.К. и Председателски съвет на 16.09.2014г.
 96. Съобщение от ХLV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 97. Проект за Дневен ред за ХLV-та сесия на ОБС - Аксаково на 20.08.2014г.
 98. Съобщение за заседания на П.К. на 14.08.2014г.
 99. Докладна записка - Промяна на Правилника за организацията и дейността на „Общинско социално предприятие за обществено хранене – домашен социален патронаж” /ОСП „ДСП”/
 100. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 101. Съобщение от ХLІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 102. Проект за Дневен ред за ХLІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 23.07.2014г.
 103. Съобщение за заседания на Председателски съвет и П.К. на 15.07.2014г. и П.К. на 17.07.2014г.
 104. Докладна записка - Предложение за отмяна на Наредба за предоставяне на концесии по чл.71, ал.1., т.2 от Закона за общинската собственост
 105. Съобщение от ХLІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 106. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково
 107. Проект за Дневен ред за ХLІІІ-та сесия на ОБС - Аксаково на 11.06.2014г.
 108. Съобщение за заседания на П.К. на 03.06.2014г. и Председателски съвет на 05.06.2014г.
 109. Програма за Закрила на детето
 110. Съобщение от ХLІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 111. Проект за Дневен ред за ХLІІ-ра сесия на ОБС - Аксаково на 21.05.2014г.
 112. Съобщение за заседания на П.К. на 15 май 2014г.
 113. Съобщение от ХLІ-ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 114. Проект за Дневен ред за ХLІ-ва сесия на ОБС - Аксаково на 23.04.2014г.
 115. Съобщение за заседания на П.К. на 14 и 15 април 2014г.
 116. Съобщение от ХL-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 117. Проект за Дневен ред за ХL-та сесия на ОБС - Аксаково на 26.03.2014г.
 118. Съобщение за заседания на П.К. на 18 и 20.03.2014г
 119. Проект за Дневен ред за ХХХIX-та сесия на ОБС - Аксаково
 120. Съобщение от ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"
 121. Проект за Дневен ред за ХХХVІІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
 122. План за младежта на Община Аксаково за 2014г.
 123. Отчет за младежките дейности заложени в плана за младежта на Община Аксаково за 2013г.
 124. Съобщение за заседания на П.К. на 21.02.2014г.
 125. Съобщение от ХХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ"
 126. Проект за Дневен ред за ХХХVІІ-ма сесия на ОБС - Аксаково
 127. Съобщение за заседание на Постоянните комисии през м.Февруари
 128. Проект за Дневен ред за ХХХVІ-та сесия на ОБС - Аксаково
 129. Съобщение за заседания на П.К. на 14.01.2014г.
 130. Съобщение от ХХХІV-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 131. Съобщение за XХХV-та сесия на Общински съвет – Аксаково
 132. Проект за Дневен ред за ХХХІV-та сесия на ОБС- Аксаково - 11.12.2013г.
 133. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково
 134. Съобщение от ХХХІІІ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.4 от ЗУТ
 135. Съобщение за заседанията на П.К. на 31.10.2013г.
 136. Съобщение от ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б,ал.2 от ЗУТ
 137. Проект за Дневен ред за ХХХІІ-ра сесия на ОБС-Аксаково на 09.10.2013г.
 138. Съобщение за заседание на П.К. през м.Октомври
 139. Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково
 140. Проект за дневен ред за ХХХІ-ва сесия на ОБС-Аксаково -13.09.2013г.
 141. Проект на Специфични правила за публично-частно партньорство на Община Аксаково
 142. Съобщение за заседания на П.К. през м.Септември
 143. Проект за дневен ред за ХХХ-та сесия на ОБС-Аксаково
 144. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково
 145. Съобщение от ХХІХ-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 146. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС- Аксаково през м.Юли
 147. Докладна записка - Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2013г.
 148. Съобщение за ХХVІІІ-ма сесия
 149. проект за Дневен ред за ХХІХ-та сесия на ОБС - Аксаково
 150. Съобщение от ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 151. проект за Дневен ред за ХХVІІ-ма сесия на ОБС-Аксаково на 03.07.2013г..
 152. Съобщение за заседания на П.К. при ОБС-Аксакаво през м.Юни
 153. Съобщение
 154. съобщение от ХХV-та сесия, на основание чл.124, ал.2 от ЗУТ
 155. проект за Дневен ред за ХХV-та сесия на ОБС-Аксаково на 28.05.2013г.
 156. Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - Аксаково
 157. Съобщение от ХХІV-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 158. Проект за Дневен ред за ХХІV-та сесия на ОБС - Аксаково на 29.04.2013г.
 159. Съобщение за заседание на П.К. на ОБС - Аксаково през м.Април
 160. Съобщение от ХХІІІ-та сесия, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
 161. Архив на съобщения
 162. Съобщение от ХХІІ-ра сесия, на основание чл.124Б, ал.2 от ЗУТ.
 163. СЪОБЩЕНИЕ НА ОСНОВАНИЕ ЧЛ.124Б, АЛ.2 ОТ ЗУТ
 164. РЕШЕНИЕ № 18.4/ 29.11.2012г.
 165. РЕШЕНИЕ № 18.3/ 29.11.2012г
 166. Проект за Дневен ред за ХХХІІІ-та сесия на ОБС- Аксаково, свикана на 06.11.2013г.
 167. Архив - 2015/2019
 168. 3
 169. 2
 170. Съобщение за сесия на 08.09.2015г.
 171. Състав на общински съвет
 172. Проекти и изменения на Нормативни документи
 173. Архив на Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково
 174. Протоколи от заседания на ОбС - Аксаково 2011-2015

Търсене

Времето в Аксаково

Предстоящи събития