Проект за Дневен ред за VI-та сесия на ОбС - Аксаково - 25.02.2016г.На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам VI-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 25.02.2016г. от 10:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-53/02.02.2016г., относно: Актуализация на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-76/11.02.2016г., относно: Актуализиране на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-86/16.02.2016г., относно: Одобряване на бюджетна прогноза за периода 2017-2019 г. на Община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-70/10.02.2016г. и Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-78/11.02.2016г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-71/10.02.2016г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-55/04.02.2016г., относно: Съгласуване на Годишен план за дейността на звено Вътрешен одит” /ЗВО/ в Община Аксаково за 2016 година.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-52/02.02.2016г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за изминалата 2015 година.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-77/11.02.2016г., относно: Откриване на „Кризисен център за лица /жени, родители и деца/ пострадали от домашно насилие по проект „Подкрепа за равноправен живот“, договор № 812108-90/10.09.2015, по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ: Мярка 1 - “Услуги за подкрепа на жертвите на домашно насилие и насилие, основано на полов признак”, Програма BG 12 “Домашно насилие и насилие, основано на полов признак” в рамките на НФМ 2009-2014г.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-80/11.02.2016г., относно: Разпределение на пасища, мери и ливади – публична общинска собственост за общо и индивидуално ползване и условията за отдаване под наем.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-57/05.02.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на УПИ ІV – общ., кв.24, по действащия план на с.Куманово, по Заявление от Койчо Димитров Койчев.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-58/05.02.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 170 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІІІ-340, кв.51 по действащия план на с.Куманово, по заявление от Иво Христов Иванов, пълномощник на „ДЛБ-ХЕЪРДРЕСИНГ” ЕООД.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-60/08.02.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 120 кв.м. ид.ч., включени в УПИ XІV – 156, кв.16, по действащия план на с.Орешак, по заявление от Иванка Николова Николова.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-61/08.02.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 20 кв.м. ид.ч., включени в УПИ V- 296, кв.30 по действащия план на с.Л.Каравелово, по заявление от Виолета Димитрова Атанасова.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-67/10.02.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на имот 501.763 с площ 354 кв.м., по ПНИ на СО „Лозите”, с. Кичево, по заявление от Тодорка Василева Георгиева.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-56/05.02.2016г., относно: Съгласие за строеж на „Стопанска постройка” в поземлен имот с идентификатор 31334.501.188, на обща граница с поземлен имот – общинска собственост, с идентификатор 31334.501.181, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Аксаково, по заявление от Красимира Николова Иванова и Веселин Кръстев Иванов.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-79/11.02.2016г., относно: Съгласие за изграждане на два броя сондажи, по един в ПИ № 31334.14.15 и ПИ № 31334.15.70, начин на трайно ползване – ниви, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Зорница, община Аксаково.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-68/10.02.2016г., относно: Определяне на месечна наемна цена по договор № 231/18.05.2015г. за наем на общински имот, представляващ: сграда „Казан” – на един етаж, масивна, със застроена квадратура 98 кв. м, находяща се ПИ № 000095 по КВС на землище гр. Игнатиево, община Аксаково.

18. Писмо от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД, с вх. № ОБС-9500-62/09.02.2016г., относно: Съгласие за сключване от „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД на Договори с Асоциацията по В и К на обособената територия.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-69/10.02.2016г., относно: Определяне формата на управление на горските територии – общинска собственост.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-75/11.02.2016г., относно: Възлагане изработване на проект за подробен устройствен план за нов гробищен парк на гр.Аксаково, общ. Аксаково.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-64/10.02.2016г., относно: Одобряване подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по заявление от Марияна Петрова Владимирова, пълномощник на „Еврокорн” ЕООД.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-66/10.02.2016г., относно: Одобряване проект за подробен устройствен план – парцеларен план за обект ”Уличен водопровод” за захранване на ПИ №004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по заявление от Снежанка Георгиева Дянкова, пълномощник на Ивка Димчева Иванова.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-65/10.02.2016г., относно: Одобряване проект за подробен устройствен план – парцеларен план схема за обект ”Кабелна линия за ел.захранване” за захранване на ПИ №004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по заявление от Снежанка Георгиева Дянкова, пълномощник на Ивка Димчева Иванова.

24. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-73/10.02.2016г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка за ПИ № 033016 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по заявление на Катя Иванова Караянева – изпълнителен директор на „Сортови семена” АД

25. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-72/10.02.2016г., относно: Изменение на действащия план на с.Орешак, общ.Аксаково, обл. Варна за УПИ І-329 в кв.26, по заявление от Тодор Николов Георгиев

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/ввТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.