Проект за Дневен ред за V-та сесия на ОбС - Аксаково - 28.01.2016г.На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам V-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 28.01.2016г. от 10:00 часа в Общински детски комплекс – гр. Аксаково, при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-16/11.01.2016г., относно: Приемане на „Стратегия за управление на общинската собственост за периода 2016-2019”.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-15/11.01.2016г., относно: Приемане на “Годишна програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2016г.”

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-17/11.01.2016г., относно: Приемане на бюджета на Община Аксаково за 2016г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-33/21.01.2016г., относно: Кандидатстване за финансиране от ПУДООС на проект: „Доизграждане на битови канализационни клонове и подмяна на част от водопроводната мрежа в гр. Игнатиево”.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-24/13.01.2016г., относно: приемане на Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2015г. и План за младежта на Община Аксаково за 2016 година.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-27/13.01.2016г., относно: Предоставяне на специализирана социална услуга - Центърът за настаняване от семеен тип за деца/младежи без увреждания, като делегирана от държавата дейност в бюджета на Община Аксаково за 2017г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-21/13.01.2016г., относно: Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП) и кандидатстване за средства от Фонд "Социална закрила" по Методиката за разпределение на средствата по фонд „Социална закрила" със следното проектно предложение: „Реконструкция и модернизация на материална база за Център за обществена подкрепа - Аксаково".

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-22/13.01.2016г., относно: Разкриване на „Кризисен център за настаняване”, като делегирана от държавата дейност.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-23/13.01.2016г., относно: Приемане наГодишен план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2017г. и Годишен отчет за действие по изпълнението на общинската стратегия за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2015г.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-26/13.01.2016г., относно: Мерки за гарантиране публичност на информация в Официален вестник на Европейския съюз за откриване на процедура по предоставяне на концесия за публична услуга по възлагане на обществен превоз на пътници с автобуси по транспортната схема на Община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-13/11.01.2016г., относно: Одобряване проект за подробен устройствен план – парцеларен план за трасе на пътна връзка за ПИ №055051 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по заявление от Марияна Петрова Владимирова, пълномощник на „Еврокорн” ЕООД.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-11/08.01.2016г., относно: Одобряване проект за подробен устройствен план – план за застрояване за поземлен имот №046036 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, по заявление от Живка Колева Николова.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-25/13.01.2016г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за промяна действащия застроителен, регулационен и кадастрален план на гр. Аксаково в частта му относно УПИ ІV-542 ”за спортен комплекс”, кв.79.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-14/11.01.2016г., относно: Изменение на действащия план на с.Водица, общ.Аксаково, обл. Варна за УПИ ХХ „озеленяване” в кв.3, в частта му относно ПИ №109, по заявление от Росен Кръстев Радев пълномощник на Кръстю Радев Радулов.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/вв
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.