Докладна записка - Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2016 г.


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. АКСАКОВО

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

ОТНОСНО: Частично освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2016 г.

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково, „Таксата за битови отпадъци не се заплаща в частта за сметосъбиране и сметоизвозване от предприятията, находящи се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на същата по вид услуга.”

Съгласно чл. 17, ал. 4 от същата наредба „За освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, за следващата календарна година, физическите и юридическите лица, подават заявление – декларация по образец в срок до 30 ноември на текущата година.”

В посочения по-горе срок в общинска администрация Аксаково са постъпили общо 54 броя заявления от юридически лица за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в частта за сметосъбиране и сметоизвозване за 2016 г.

За разглеждане на получените заявления е назначена комисия със Заповед № 918/02.12.2015 г. на Кмета на Община Аксаково, резултатите от работата на която са обективирани в Доклад № 08 00-2457/14.12.2015 г.който прилагаме към настоящата докладна записка.

Съгласно разпоредбите на чл. 66 от Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ), таксата се определя в годишен размер за всяко населено място с решение на общинския съвет въз основа на одобрена план-сметка за всяка дейност, включваща необходимите разходи за :

1.осигуряване на съдове включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Юридическите лица, собственици на застроени имоти на територията на община Аксаково, чиито имоти попадат в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 823/28.10.2015 г. на В.И.Д Кмет на Община Аксаково, съгл. Решение на Общински съвет – Аксаково № 65.1/18.09.2015г., могат да сключат индивидуален договор за услугата по сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай, и при подадено заявление от тях, окомплектовано с надлежен писмен договор, удостоверяващ това обстоятелство, Общинският съвет може да освободи тези лица от заплащане на таксата за битови отпадъци в частта за услугата „събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им”;

Посочените юридически лица ще дължат такса битови отпадъци в частта за услугите „проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците” и „почистване на уличните платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназанчени за обществено ползване”.

Предвид горното, след разглеждане на подадените заявления за освобождаване от таксата за битови отпадъци в частта за услугата „събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им”, и на основание чл.21, ал.1, т.7 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл.8, ал.1, чл.17, ал.3 и ал.4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, предлагаме на Общински съвет – Аксаково да следните проекто-

Р Е Ш Е Н И Я :

І. Освобождава от заплащане в частта за услугата „събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им” за 2016 г. юридическите лица, собственици на застроени имоти на територията на община Аксаково, чиито имоти попадат в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 823/28.10.2015 г. на В.И.Д Кмет на Община Аксаково, съгласно Решение на Общински съвет – Аксаково № 65.1/18.09.2015 г., и представили индивидуален договор с фирма – изпълнител, притежаваща разрешение за събиране и транспортиране на битови отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, които са подали заявления за имоти както следва:

1.„БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР” ООД, ЕИК ........................, за имот № ІV-2641, 2645, кв.93, находящ се в гр.Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Странджата” № 11, Заявление-декларация с вх. № ФС 33-2385/30.09.2015г.;

2. „ВАЛИМАР” ООД, ЕИК ........................, за имот № ХХІІІ-2006, кв. 76, находящ се в гр. Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2389/30.09.2015 г.;

3. „ДЕЙМОСТ-КОРЕКТ” ООД, ЕИК ........................,, за имот № LХ-940, кв.80, находящ се в гр.Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2440/12.10.2015 г.;

4. КПУ „СЪЕДИНЕНИЕ 95”, ЕИК ........................, за имоти № ІІ, кв. 82, VІІІ-941, кв. 82, ІХ-941, кв.82, ІІІ-941, кв. 82, ІV-941,2110 кв. 81, VІ-941, 2113, кв.82, ІІІ-2109, кв. 81, ІІІ-2112, кв. 82 и ХІХ-2113,2114, кв. 82, находящи се в гр.Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2445/12.10.2015 г.;

5. „ФЕБ Аполон” ООД, ЕИК ........................, за имот № Х-„общ.обслужване”, кв.43, находящ се в гр. Игнатиево, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2455/13.10.2015 г.;

6. „ВИК 2007” ООД, ЕИК ........................, за имот № ХХХІІІ-939, кв.80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1 А, Заявление-декларация с вх. № ФС332483/16.10.2015 г.;

7. „ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД, ЕИК ........................, за имот № LVІІ-940, кв.80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2515/20.10.2015 г.;

8. „ПЕРФЕКТ ДИЗАЙН -Ц” ЕООД, ЕИК ........................за имот № ХLІV-939, кв.80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1 А, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2519/20.10.2015 г.;

9. „ПЛАСТХИМ-Т” АД, ЕИК ........................ за имот № ХХІV-1787, кв.112, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Добруджа” № 21, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2534/22.10.2015 г.;

10. „ЗЕБРА” ООД, ЕИК ........................ за имот № 039002, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2549/27.10.2015 г.;

11. „АРТВИЖЪН” ЕООД, ЕИК ........................ за имоти № ХХХІІ-939, кв.80 и ХLVІІ-939, кв. 80, находящи се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1 А, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2550/27.10.2015 г.;

12. „ТИТАНИ” ООД, ЕИК ........................ за имот № ІІ-940, кв. 83, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ЮПЗ, двор „Агрострой”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2552/27.10.2015 г.;

13. „ОЙРОШПЕД” АД, ЕИК ........................ за имот № Х-275, кв. 43, находящ се в с. Слънчево, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2556/28.10.2015 г.;

14. „ОЙРОШПЕД” АД, ЕИК ........................ за имот № Х­-275, кв. 43, находящ се в с. Слънчево, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2557/28.10.2015 г.;

15. ЕТ „СТРОЙМАТ-АНАСТАСИЯ ЯНАЧКОВА”, ЕИК ........................ за имот № VІІІ, кв. 96, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Кондолов” № 19, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2560/28.10.2015 г.;

16. ПК „УСПЕХ-20”, ЕИК ........................ за имоти № 000082 и 000084, находящи се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Михлюза”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2562/28.10.2015 г.;

17. ПК „УСПЕХ-20”, ЕИК ........................ за имот № 2014, кв. 22, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Г.Петлешев” № 37 А, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2563/28.10.2015 г.;

18. ПК „УСПЕХ-20”, ЕИК ........................ за имот № І-104, кв. 7, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Велико Димитров” № 44 А, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2564/28.10.2015 г.;

19. „ЕР ИНВЕСТ БГ” ЕООД, ЕИК ........................за имот № V-586, кв. 59, находящ се в гр. Игнатиево, адрес: гр. Игнатиево, ул. „Илия Д. Атанасов” № 6, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2565/28.10.2015 г.;

20. „ЯНОС” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № ХХХV-939, кв. 80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1 А, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2569/29.10.2015 г.;

21. ЕТ „ДИЯНА-ЦВЕТАН КОСТОВ”, ЕИК ........................ за имот № 039138, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2573/29.10.2015 г.;

22. „РУДИ-АН” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 039104, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2583/29.10.2015 г.;

23. „ЯДКИ МАРАЯ” ООД, ЕИК ........................ за имот № 037112, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Кьор бунар”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2587/30.10.2015 г.;

24. ЕТ„ОМЕВ-ВАСИЛЕВ-ОГНЯН ВАСИЛЕВ”, ЕИК ........................ за имот № І-940, кв. 81, находящ се в гр. Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2598/02.11.2015 г.;

25. „АГИВА” ООД, ЕИК ........................ за имот № 039004, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2609/04.11.2015 г.;

26. „АРТ БОКС” ООД, ЕИК ........................ за имот № ХVІ-939, кв. 80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Георги Петлешев” № 1 А, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2637/05.11.2015 г.;

27. „БУЛ ИТ ГЛАС” ООД, ЕИК ........................ за имот № ХІІІ-939, кв. 80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ЮПЗ, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2710/11.11.2015 г.;

28. „ЖИВОМЕС” ООД, ЕИК ........................ за имот с кад. № 2009, кв. 83, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ЮПЗ, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2712/11.11.2015 г.;

29. „МОТО-ПФОЕ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 039134, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Варненски път”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2770/16.11.2015 г.;

30. „КРОСИСТ 002” ЕООД, ЕИК ........................ за имоти № ХХХVІІІ-940, ХХХІХ-940 и LVІІІ-940, кв. 80, находящи се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ЮПЗ, ул. „Георги Петлешев” № 1, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2846/23.11.2015 г.;

31. „ММ СЕРВИЗ” ЕООД, ЕИК ........................ за имоти № 037144 и 037146, находящи се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, м-ст „Кьор Бунар”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2914/26.11.2015 г.;

32. „ИНХОМ-98”ООД, ЕИК ........................ за имот № І-940, кв. 80, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ЮПЗ, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2934/30.11.2015 г.

33. „СИТИ ГАРДЪН” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № ХХХІІІ, кв. 22, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Кап. Петко войвода” № 2 В, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3890-2/30.11.2015 г.;

34. „КРАНЕВО БИЙЧ” ООД, ЕИК ........................ за имот ПИ 99.555, находящ се в с. Осеново, адрес: с. Осеново, м-ст „Ендек тарла”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3891-2/30.11.2015 г.;

35. „ЕЛИТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № ХХХІ, кв. 22, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Кап. Петко войвода” № 2 В, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3893-2/30.11.2015 г.;

36. „БРАМИС” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № Х-„за бензиностанция”, кв. 82, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Ивайло” № 44, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3918-2/30.11.2015 г.;

37. „БРАМИС” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № ХІ-„за офис сгради”, кв. 82, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Ивайло” № 44, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3918-3/30.11.2015 г.;

38. „АКСА-96” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № ХІV-„за аптека”, кв. 25, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Петрова нива”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3930-2/30.11.2015 г.;

39. „АКСА-96” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № ХІ-456, кв. 86, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Извор” № 6, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3930-3/30.11.2015 г.;

ІІ. Оставя без разглеждане заявленията – декларации от юридически лица, собственици на земя и сгради на територията на Община Аксаково, за имоти, находящи се извън районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 823/28.10.2015 г. на В.И.Д Кмет на Община Аксаково, съгласно Решение на Общински съвет – Аксаково № 65.1/18.09.2015 г. за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за 2016г. в частта за услугата събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им поради недължимост на ТБО в частта на горепосочената услуга, съгласно Решение № .............................. на Общински съвет – Аксаково за определяне размера на ТБО за 2016г., а именно:

1. „МЕДЕКС” ООД, ЕИК ........................ за имот № 048015, находящ се в с. Слънчево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2395/01.10.2015 г.;

2. „ХРАНИНВЕСТ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 068013, находящ се в с. Кичево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2449/13.10.2015 г.;

3. „МИЧИК” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 127022, находящ се в с. Слънчево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2469/15.10.2015 г.;

4. „АГРО РЕЗЕРВ” ООД, ЕИК ........................ за имот № 000139, находящ се в с. Крумово, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2476/15.10.2015 г.;

5. „УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 000171, находящ се в с. Слънчево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2518/20.10.2015 г.;

6. „ЕР ИНВЕСТ БГ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 089056, находящ се в гр. Игнатиево, местност „Саячала”, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2566/28.10.2015 г.;

7. „КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 043041, находящ се в гр. Игнатиево, местност „Клиса Баир”, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2576/29.10.2015 г.;

8. КАТАР МЕНИДЖМЪНТ ЕЙДЖЪНСИ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 000518, находящ се в гр. Игнатиево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2577/29.10.2015 г.;

9. „ИЛТЕКС” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 127005, находящ се в с. Слънчево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2585/29.10.2015 г.;

10. „МИ -12” ООД, ЕИК ........................ за имот № 23.12, находящ се в с. Яребична, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2602/03.11.2015 г.;

11. „СОФАРМА ТРЕЙДИНГ” АД, ЕИК ........................ за имот № 043024, находящ се в гр. Игнатиево, община Аксаково, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2604/03.11.2015 г.;

12. ОДБХ-ВАРНА, ЕИК ........................ за имот № 000123, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, ул. „Батова” № 2, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2872/24.11.2015 г.;

13. „ХЕПИ ЛЕЙДИ” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 003065, находящ се в с. Яребична, Заявление-декларация с вх. № ФС33-2912/26.11.2015 г.;

14. „АНИ-М.-А.ГЛАВАНОВА” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 000202, находящ се в с. Новаково, м-ст „Батова река”, Заявление-декларация с вх. № ФС33-3388-2/30.11.2015 г.;

15. „СПЕД ТРАНС” ЕООД, ЕИК ........................ за имот № 103.1599.1, находящ се в гр. Аксаково, адрес: гр. Аксаково, местност „Над асфалта, Заявление-декларация с вх. № ФС32-615-1/30.11.2015 г.

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1 – Заповед № 823/28.10.2015 г. на В.И.Д. Кмет на Община Аксаково, съгласно Решение на Общински съвет – Аксаково № 65.1/18.09.2015 г. /копие/;

- Приложение № 2 – Заповед № 918/02.12.2015 г. на Кмета на община Аксаково (копие);

- Приложение № 3 – Доклад от № 08 00-2457/14.12.2015 на комисията, назначена със Заповед № 918/02.12.2015 г. на Кмета на община Аксаково (копие).

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Съгласували:

Руска Илиева

Десислава Стоянова

Ирина Тодорова
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.