Проект за Дневен ред за LХV-та тържествена сесия на ОбС - Аксаково - 30.08.2015г
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LХVа сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.09.2015г. от 11:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-451/04.09.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-476/09.09.2015г., относно: Одобряване текст на Споразумение за сътрудничество с „ВиК-Варна” ООД за извършване на реконструкция на водопроводни клонове и сградни отклонения, на територията на с.Долище, община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-450/04.09.2015г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2015/ 2016 година.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-486/11.09.2015г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на част от имот публична общинска собственост.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-477/09.09.2015г., относно: Промяна характера на имоти публична общинска собственост и промяна на НТП, находящи се в местност „Франгенска река” по КВС на землище с.Долище, община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-438/27.08.2015г., относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на „Гараж със санитарен възел”, в УПИ ІІІ-469 в кв.53 по действащия план на гр.Аксаково, по Молба на Иван Минков Колев.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-478/09.09.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ № 000299, местност „Кабите”, по КВС на землище с.Слънчево, Община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-479/09.09.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 20 кв.м.ид.ч., включени в УПИ Х-209, кв.51, по действащия план на с.Любен Каравелово, Община Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-481/10.092015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост за продажба на 10 кв.м. ид.ч. от НИ № 504.1113, по ПНИ на СО „Могилите”, местност „Сухата чешма, с.Кичево, Община Аксаково.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-482/10.09.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на УПИ VІ - фурна, кв.16 по действащия план на с.Въглен, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-470/08.09.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 056047 по КВС на землище с.Крумово, общ. Аксаково, по Заявление от „Агро резерв”ООД.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-471/08.09.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 046059 по КВС на землище гр. Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявление от „Булминерал”АД.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.