Съобщение за заседание на ПК на 11.09.2015

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 11.09.2015г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-450/04.09.2015г., относно: Готовност на училищата и детските градини, разположени на територията на Община Аксаково за новата учебна 2015/ 2016 година.

2. На 11.09.2015г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-451/04.09.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015 г.

3. На 11.09.2015г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-438/27.08.2015г., относно: Учредяване право на пристрояване за изграждане на „Гараж със санитарен възел”, в УПИ ІІІ-469 в кв.53 по действащия план на гр.Аксаково, по Молба на Иван Минков Колев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

/нд

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.