Докладна записка - Допълнение към програмата за реализация на Общ.план за развитиеДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

ОТНОСНО: Допълнение към Програмата за реализация на Общински план за развитие на

Община Аксаково за периода 2014 – 2020г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

ОТ ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ - КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

Принципите на местното самоуправление обхващат правото и реалната способност на местните власти да регулират и управляват в рамките на законовите изисквания съществена част от публичните политики и дейности, като поемат съответните отговорности, планират, прилагат и контролират дейности в полза на местните общности. Формулирането на политики и стратегически насоки, процесите на планиране, програмиране, наблюдение и оценка на мерки, засягащи развитието на общините, трябва да бъдат извършвани в сътрудничество и партньорство с местните власти. Взаимодействието в тази насока е необходимо за ефективна подготовка и реализация на цялостната политика за регионално развитие, тъй като конкретните резултати и въздействия остават на местно ниво и общините имат ключова роля за мобилизиране на местния потенциал, активност и съдействие за постигане на целите на развитието.

С разработването и приемането на Общинския план за развитие на Община Аксаково през настоящия планов период се цели постигането на сериозен напредък в управлението и планирането на развитието на общината.

Общинският план за развитие като стратегически документ обвързва сравнителните предимства и потенциал за развитие на местно ниво с ясно дефинирана визия, цели и приоритети за постигане на стратегически цели, свързани общо от стремежа към по-висок жизнен стандарт на хората в общината и устойчиво развитие.

С изпълнението на Общински план за развитие ще бъдат решени ключови въпроси на икономическото, социалното и екологичното развитие на местните общности като равностойни партньори в регионалното развитие на страната и в ЕС. Общинският план за развитие е разработен в съответствие със стратегическите документи на ЕС и националните програмни документи, които ще действат през периода 2014-2020г. което ще даде допълнителна възможност на общината да предприема действия и да участва проактивно в политики на ЕС и на национално ниво, което ще ни осигури достъп до повече финансови ресурси по ключовите сфери на развитието, без да се налага да отделят значителни собствени средства от общинския бюджет.

Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 ще даде възможност на община Аксаково да подобри или разшири всички видове малки по мащаб инфраструктури, включително инвестиции в енергия от възобновяеми източници и спестяване на енергия, чрез доказаните предимства на фотоволтаиците, интегрирани в градска среда да подобрят:

ü разпределеното производство на електроенергия прави енергийната система по-ефективна;

ü повишава сигурността на електрозахранването;

ü намалява загубите от пренос на енергия.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 21, ал. 1, т. 12 от ЗМСМА и и чл.38 ал.4 от Правилника за прилагане на Закона за регионалното развитие, във връзка с чл. 23 и чл.24 от Закона за регионалното развитие, предлагам на Общински съвет Аксаково да вземе следните

РЕШЕНИЯ:

1. Дава съгласие да бъде допълнена Програмата за реализация на Общински план за развитие (ОПР) на община Аксаково за периода 2014-2020 год. с инвестиционно намерение „Изграждане на фотоволтаична инсталация, разположена върху паркинг оборудван със зарядна станция за електро автомобили.“

2. Възлага на кмета на община Аксаково да предприеме необходимите действия за допълнение в Програмата за реализация на ОПР 2014-2020 на община Аксаково.

С уважение,

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

Съгласували:

Инж. Кр. Дянкова

Н. Симеонова

Христина Петрова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.