Проект за Дневен ред за LXII- ра сесия на ОбС - Аксаково - 18.08.2015г


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LХІІа сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.08.2015г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-362/27.07.2015г., относно: Обяснителена записка за финансовото състояние на дружеството към 30.06.2015г. и резултати от финансовото приключване на първо полугодие на 2015г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-364/27.07.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на Община Аксаково за първото тримесечие на 2015г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-365/27.07.2015г., относно: Получените командировъчни пари от Кмета на Община Аксаково за второто тримесечие на 2015 г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-368/28.07.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за първото тримесечие на 2015г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-369/28.07.2015г., относно: Получените командировъчни пари от Председателя на Общински съвет - Аксаково за второто тримесечие на 2015г.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-376/31.07.2015г., относно: Разходване на месечните отчисленията по Наредба № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изискани при депониране на отпадъците.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-380/03.08.2015г., относно: Компенсирана промяна в одобрената план-сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност за 2015г.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-374/30.07.2015г., относно: Информация за изпълнение на бюджета, сметките за средства от Европейския съюз и останалите показатели, сделки и операции на Община Аксаково към 31.03.2015г. и 30.06.2015г.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-378/31.07.2015г., относно: Одобряване на актуализираната бюджетна прогноза за периода 2016-2018 г. на Община Аксаково.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-375/30.07.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-401/06.08.2015г., относно: Удостояване със званието "Почетен гражданин на град Аксаково" лицето Н.П. Кшищоф Краевски извънреден и пълномощен Посланик на Република Полша в България.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-402/07.08.2015г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015г.".

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-400/05.08.2015г., относно: Предоставяне на изградената ВиК инфраструктура на оператора „Водоснабдяване и канализация – Варна” ООД за стопанисване и експлоатация.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-407/11.08.2015г., относно: Даване на съгласие за промяна характера на собствеността на имот публична общинска собственост в частна общинска собственост, както и отпадане предназначението на имота за озеленяване.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-377/31.07.2015г., относно: Учредяване на безвъзмездно право на строеж върху общински имот: ПИ № 000137, в местност "Мюхлюза", по КВС на землище гр.Аксаково, за построяването на сграда РС "Пожарна безопасност и защита на населението, техническа инфраструктура, външни комуникации и благоустройство", за нуждите на Регионална дирекция "ПБЗН" - Варна.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-379/03.08.2015г., относно: Отдаване под наем на имот-частна общинска собственост в гр.Аксаково.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-388/04.08.2015г., относно: Разпореждане с имот - общинска собственост в с.Долище, община Аксаково.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-394/05.08.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в с.Въглен, община Аксаково.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-395/05.08.2015г., относно: Изменение на част от ПНИ на местност "Старите лозя", землище на гр.Игнатиево, община Аксаково.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-397/05.08.2015г., относно: Изменение на част от ПНИ на СО "Лозите", землище на с.Кичево, община Аксаково.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-399/05.08.2015г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на гр.Аксаково.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-382/04.08.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба при равни квоти на УПИ ІХ-320, кв.37 по плана на с.Въглен, община Аксаково, по заявление от Живко В. Жеков и Красимир В.Жеков.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-383/04.08.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 40 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІІ-92, кв.9 по действащия план на с.Припек, община Аксаково, по заявление от Анна Филева Мезева.

24. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-384/04.08.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 15 кв.м. ид.ч. от УПИ V-55, кв.13 по действащия план на с.Орешак, община Аксаково, по заявление от Диана Георгиева Милева.

25. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-385/04.08.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 24 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІІ-155, кв.21 по действащия план на с.Куманово, община Аксаково, по заявление от Николай Симеонов Жеков и Десислава Димова Жекова.

26. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-358/27.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 90 кв.м. ид.ч., включени в УПИ I-46, кв.27, по действащия план на с.Ботево, Община Аксаково, по заявление от Марийка Лазарова Вълкова.

27. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-359/27.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 20 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ХV-46, кв.27, по действащия план на с.Ботево, Община Аксаково, по заявление от Марийка Лазарова Вълкова.

28. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-360/27.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 215 кв.м. ид.ч., включени в УПИ V-359, кв.48, по действащия план на с.Кичево, Община Аксаково, по заявление от Светла Н. Колева и Румен М. Алексиев.

29. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-352/24.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост в гр.Игнатиево, община Аксаково.

30. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-390/04.08.2015г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Ген.Кантарджиево, община Аксаково.

31. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-391/04.08.2015г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Орешак, община Аксаково.

32. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-389/04.08.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП като част от комплексен проект по чл.150 от ЗУТ за проектиране на аварийно водоснабдяване на ПИ № 000207 и ПИ № 000212 по КВС на землище с.Въглен, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

33. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-348/20.07.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на водопровод до ПИ 050006 по КВС на землище с.Въглен, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

34. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-392/04.08.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на колектор за отвеждане на пречистени отпадни води от ПИ 000154 по КВС на землище с.Осеново, общ. Аксаково.

35. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-347/20.07.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелна линия до ПИ 042132 по КВС на землище с.Кичево, общ. Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

36. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-349/20.07.2015г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план в с.Долище, община Аксаково.

37. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-350/20.07.2015г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план в с.Кичево, община Аксаково.

38. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-351/20.07.2015г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план в с.Орешак, община Аксаково.

39. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-393/04.08.2015г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план в гр.Игнатиево, община Аксаково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.