Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 061/27.07.2015г. на Общински съвет – Аксаково е прието следното решение:

· Решение № 61.1/ 29.07.2015г.

І. Разрешава изработването на проект за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр. Аксаково, в частта му относно кв.105 и кв.107, с цел обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота в новопроектиран квартал № 115 и устройствена зона – Обществено обслужване (Оо), в границите на ПИ № 000136 по КВС на гр.Аксаково, частна общинска собственост с АОС № 5624/28.11.2012г., целия с площ 19.316 дка., при спазване на следните условия:

1. Конкретното отреждане на новообособяващите се имоти, след промяна на уличната регулация между о.т.111(64) до о.т.260 и о.т.367 до о.т.368 и проектиране на нова улица с о.т. 367а, 367б, 368а, е както следва: УПИ I – 136 “за спешен медицински център”, УПИ II-136 „ за обществено обслужване”, УПИ III-136 „за парк и параклис” и УПИ IV -136 „за обществено обслужване.

2. Новопроектираните урегулирани поземлени имоти са със следните устройствени показатели: Плътност на застрояване - 40% max, Етажност/ височина – 3ет./10 м. к.к., Интензивност на застрояване - Кинт – 1.2 max, Озеленяване - 20% min и Начин на застрояване – свободно „е”.

ІІ. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр.Аксаково, в частта му относно кв.105 и кв.107, с цел обособяване на четири нови урегулирани поземлени имота в новопроектиран квартал № 115 и устройствена зона – Обществено обслужване (Оо), в границите на ПИ № 000136 по КВС на гр. Аксаково, частна общинска собственост.

Съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ решението не подлежи на оспорване.

IІІ. Възлага на Кмета на общината организацията по изработване и процедиране на проекта за подробен устройствен план – план за регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) по предходните пункт I и II.

IV. Определя УПИ I – 136 “за спешен медицински център”, УПИ III-136 „за парк и параклис” и проектна нова улица с о.т. 367а, 367б, 368а, в границите на ПИ № 000136 по КВС на гр. Аксаково, за общински обекти от първостепенно значение.

V. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., както следва:

§1. В т.2.2. „Имоти за продажба” от Раздел II Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия”, се създава нова т.65, със следното съдържание:

Описание на имота

АОС

65.

УПИ I – 136 “за спешен медицински център” в кв.115, целия с площ 934.30 кв.м. – проектен, в границите на ПИ № 000136 по КВС на гр. Аксаково

№ 5624/28.11.2012г.


§2. В Раздел V „Описание на имотите от първостепенно значение за общината”, се създават нови т.11, т.12 и т.13, със следното съдържание:

11. УПИ I – 136 “за спешен медицински център” в кв.115, целия с площ 934.30 кв.м. – проектен;

12. УПИ III-136 „за парк и параклис” в кв.115, целия с площ 1077 кв.м. – проектен;

13. Проектна нова улица с о.т. 367а, 367б, 368а, в границите на ПИ № 000136 по КВС на гр. Аксаково.

VI. След влизане в сила на проекта за изменение на действащия застроителен и регулационен план на гр.Аксаково, в частта му относно кв.105 и кв.107, дарява на Министерство на здравеопазването УПИ I – 136 “за спешен медицински център” в кв.115, целия с площ 934.30 кв.м. – проектен, за изграждане на филиал за спешна медицинска помощ.

VII. Възлага на Кмета на Община Аксаково да сключи договор за дарение на УПИ I – 136 “за спешен медицински център” в кв.115, целия с площ 934.30 кв.м. – проектен, с Министерство на здравеопазването.

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.