Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. А К С А К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Атанас Стоилов - Кмет на Община Аксаково, Област Варна

Относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми съветници,

С настоящата Докладна записка, общинска администрация предлага да бъде извършена актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015г. /приета с Решение № 53.7. от Протокол № 053/12.02.2015г. на Общински съвет Аксаково/, като в нея бъде включен следния имот:

УПИ ІІІ-469 /три римско, четиристотин шестдесет и девет/, в кв. 53 /петдесет и три/, по действащия план на гр. Аксаково, целия с площ 716 /седемстотин и шестнадесет/ кв.м., актуван с АОС № 6068/24.06.2015г., вписан в Служба по вписванията гр. Варна на 07.07.2015 г., том ХLІ, Акт № 22, вх. регистър 15615, дело № 8537, дв.вх.рег. № 15372,

Предвид отворения характер на Програмата, проявения инвестиционен интерес и актуваните като общинска собственост имоти, е налице предпоставка за осъществяване на управленски и разпоредителни действия и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.2 от НРПУРОИ на Община Аксаково, предлагам на Общински съвет Аксаково следното

РЕШЕНИЕ :

І. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., както следва:

В т. 2.4.2.4. Имоти за учредяване на ограничени вещни права от Раздел II Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия”, се създават нова точка т. 3 със следното съдържание:

Описание на имота

АОС

3.

Учредяване на ограничено вещно право на надстрояване за изграждане на „Гараж със санитарен възел” в УПИ ІІІ - 469, кв. 53, по действащия план на гр. Аксаково. Застроена площ на обекта – 20,25 кв.м.

6068/24.06.2015г.

ИНЖ. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

Изготвил:

Ст. Славова

Съгласували:

Ил. Хлебарова

Ат. Гьошев
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.