Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 07.07.2015г

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 07.07.2015г. от 13:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-311/30.06.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред.

2. На 07.07.2015г. от 13:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-310/30.06.2015г., относно: Оставане на Средно общообразователно училище "Св. Св. Кирил и Методий"- гр. Игнатиево и Основно училище "Св. Климент Охридски"- с. Кичево в списъка на средищните училища в Република България

3. На 07.07.2015г. от 14:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-328/02.07.2015г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015г.".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-327/02.07.2015г., относно: Даване на предварително съгласие за изработване на ПУП-ПЗ за ПИ № 31334.14.15, местност „Парцелите” по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зорница, община Аксаково и ПИ № 31334.15.70, местност „При корията”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Зорница, община Аксаково, с цел застрояване на имотите без промяна на тяхното предназначение.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-316/01.07.2015г., относно: Изменение на Решение № 58.20, взето с Протокол № 058 от 21.05.2015г. на ОБС – Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-321/01.07.2015г., относно: Отдаване под наем на имот - частна общинска собственост - три стаи, с обща площ от 29.35 кв.м., разположени на ет.2 от сграда клуб "Компютър", находяща се в УПИ ХХІ-947, кв. 22, по плана на гр. Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-309/29.06.2015г., относно: Прекратяването на съсобственост върху имоти между общината и физическо и юридическо лице, чрез замяна, по молба на Албена Иванова Недева.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-305/26.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 50 кв.м. ид.ч. от УПИ II-347, кв.32, по действащия план на с.Куманово, Община Аксаково, по заявление от Стефка Надеждинова Несторова.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-306/26.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 455 кв.м. ид.ч. от УПИ ІII-179, кв.40, по действащия план на с.Куманово, Община Аксаково, по заявление от Ангел Стоянов Стойчев.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-307/26.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 220 кв.м. ид.ч. от УПИ ХIV-372, кв.27, по действащия

план на с.Ген. Кантарджиево, Община Аксаково, по заявление от Живка Димитрова Михова.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-308/29.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба при равни квоти на 380 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ІІ-197, кв.29 по плана на гр.Аксаково, община Аксаково, по заявление от Мартин Христов Христов и Ивайло Христов Христов.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-312/30.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 30 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ХІІІ-57, кв.3, по действащия план на с.Припек, Община Аксаково, по заявление от Димитър Кирилов Гергинов, Златомир Димитров Кирилов и Милен Димитров Кирилов.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-320/01.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ № 001102, в местност "Арпалъка" по КВС на землище с.Осеново, община Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-322/01.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на ПИ с идентификатор 87518. 501.438 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-323/01.07.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на: УПИ ІІІ-4, кв.9 по плана на с.Долище, община Аксаково, целият с площ 640 кв.м. и УПИ ІХ-4, кв.9 по плана на с.Долище, община Аксаково, целият с площ 600 кв.м.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-315/01.07.2015г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Осеново, община Аксаково, в частта му относно УПИ ІV-249, V-249 и VІ-249 и общинска алея в кв. 42 с цел промяна на транспортния достъп до имотите.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-313/30.06.2015г., относно: Одобряване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план за обект: "Кабелно ел. захранване" на ПИ № 045153 по КВС на з-ще с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявления от "РУД-Варна" АД.

4. На 07.07.2015г. от 16:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-317/01.07.2015г., относно: Процедура съгласно ДДС № 06 от 03.09.2011г. на Министерство на финансите за осигуряване на временен безлихвен заем от Националния фонд чрез Управляващия орган на Оперативна програма "Околна среда 2007-2013г." за авансово финансиране до възстановяването им по Проект № DIR-5112122-10-78 "Изграждане на регионална система за управление на отпадъците в регион Варна" с ДБФП № DIR-5112122-С004 по "ОПОС 2007-2013г.".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-318/01.07.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015 г.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

/СВ. ДОБРЕВА/

/нд

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.