Докладна - Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. А К С А К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково, Област Варна,

Относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г.”

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми съветници,

С настоящата Докладна записка, общинска администрация предлага да бъде извършена актуализация на Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2015г. /приета с Решение № 53.7. от Протокол № 053/ 12.02.2015г. на Общински съвет Аксаково/, като в нея бъдат включени следните имоти:

1. Три стаи с обща площ 29.35 кв.м. от ІІ етаж на сграда клуб „Компютър” в УПИ ХХІ-947, кв. 22, по плана на гр. Аксаково, актувани с АОС № 125/30.03.1999 г.

2. 380 кв. м. идеални части включени в УПИ ІІ-197, кв. 29 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 580кв.м., актуван с АОС № 1891/26.04.2010г., вписан в книгите за вписване вх. рег. № 8065/12.05.2010г., том ХХІ, № 40, дело № 4441.

3. УПИ ІІІ-4, кв. 9 по плана на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 640 кв.м., актуван с АОС № 5916/23.10.2014г., вписан в книгите за вписване вх. рег. № 24161/2014г., Акт № 77, том LХIIІ, дело № 13152,

4. УПИ ІХ-4, кв. 9 по плана на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 600 кв.м. актуван с АОС № 598/10.02.2003г., вписан в книгите за вписване вх. рег. № 12645/05.06.2015г., Акт № 144, том ХХХII, дело № 6769

5. ПИ № 000163, находящ се в местност „Дългото било” по КВС на землище с.Въглен, с начин на трайно ползване-горска нива, с площ 3.955 дка, актуван с АОС № 6064/24.06.2015г.

6. Поземлен имот № 87518.501.438 по КК на с.Яребична, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с НТП - ниско застрояване, целият с площ 1214кв.м., актуван с АОС № 5803/20.05.2014г.

Предвид отворения характер на Програмата, проявения инвестиционен интерес и актуваните като общинска собственост имоти, е налице предпоставка за осъществяване на управленски и разпоредителни действия и на основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от ЗМСМА, чл.8 ал. 9 от Закона за общинската собственост и чл.4 ал.2 от НРПУРОИ на Община Аксаково, предлагам на Общински съвет Аксаково следното

РЕШЕНИЕ :

І. Актуализира Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2015 г., както следва:

1. В т. 2.1. „Имоти за предоставяне под наем”, подточка а/ имоти за отдаване под наем в регулация от Раздел II Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия”, се създават нова точка т. 17 със следното съдържание:

Описание на имота

АОС

Вид собственост

17.

Три стаи с обща площ 29.35 кв.м. от ІІ етаж на сграда клуб „Компютър” в УПИ ХХІ-947, кв. 22, по плана на гр. Аксаково

125/30.03.1999 г.

Общинска частна2. В т. 2.2. „Имоти за продажба” от Раздел II Описание на имотите, които общината има намерение да предложи за предоставяне под наем, за продажба, за внасяне като непарична вноска в капитала на търговски дружества, за учредяване на ограничени вещни права, за публично-частно партньорство или за предоставяне на концесия”, се създават нови т. 59, т. 60, т. 61, т. 62 и т. 63 със следното съдържание:

Описание на имота

АОС

59.

380 кв. м. идеални части включени в УПИ ІІ-197, кв. 29 по плана на гр. Аксаково, община Аксаково, целият с площ 580/петстотин и осемдесет/ кв.м.

№ 1891/26.04.2010г.

60.

УПИ ІІІ-4, кв. 9 по плана на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 640 кв.м.

№ 5916/23.10.2014г.

61.

УПИ ІХ-4, кв. 9 по плана на с. Долище, община Аксаково, целият с площ 600 кв.м.

№ 598/10.02.2003г.

62.

 ПИ № 000163, находящ се в местност „Дългото било” по КВС на землище с.Въглен, с начин на трайно ползване-горска нива, с площ 3.955 дка.

№ 6064/24.06.2015г.

63.

Поземлен имот № 87518.501.438 по КК на с.Яребична, община Аксаково, област Варна, трайно предназначение на територията – урбанизирана,  с  НТП - ниско застрояване, целият с площ 1214кв.м.

№ 5803/20.05.2014г.Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.