Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения редДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А К С А К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж. Атанас Стоилов – Кмет на Община Аксаково, Област Варненска,

относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми общински съветници,

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, се обуславя от следните причини:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

Във връзка с възникнала необходимост от задоволяване на широк обществен интерес по преодоляване на съществуващи проблеми при функционирането на търговските обекти на територията на гр. Игнатиево и гр. Аксаково и уточняване на контролните функции на контролните органи по тази наредба.

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за обществения ред. Безприпятствено движение на МПС и пешеходци в близост до търговски обекти, намиращи се в обхвата на улиците по маршрута на масовия градски транспорт и/или прилежащи на детска градина или училище и/или централни улици, поемащи основния автомобилен поток в гр.Аксаково и гр.Игнатиево.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

С предлаганото изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред не се предвижда задължение за осигуряване на финансови средства от страна на Община Аксаково.

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Повишаване качеството на живот на жителите на община Аксаково, чрез гарантиране безприпятствено движение на МПС и пешеходци в близост до търговски обекти, намиращи се в обхвата на улиците по маршрута на масовия градски транспорт и/или прилежащи на детска градина или училище и/или централни улици, поемащи основния автомобилен поток в гр.Аксаково и гр.Игнатиево.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за обществения ред е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото изменение на Наредбата за обществения ред не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и Закона за управление на отпадъците/ЗУО/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.156 от Закона за управление на отпадъците във връзка с чл.120 от с.з. предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

Изменя и допълва Наредбата за обществения ред, както следва:

§ 1. В Раздел VІІ „Осигуряване на обществения ред в търговското обслужване. Общи изисквания към търговските обекти“ създава се нов чл. 33а. със следния текст: „ До 31.12.2015г. юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност на улиците по маршрута на масовия градски транспорт и/или прилежащи на детска градина или училище и/или централни улици, поемащи основния автомобилен поток в гр.Аксаково и гр.Игнатиево са длъжни да предоставят в Община Аксаково информация(свободен текст) за наличие на собствено или наето паркомясто, осигуряващо безпрепятствено( за пешеходци и автомобили) паркиране на товарни и леки автомобили за зареждане. В случай, че не може да осигури цитираното паркомясто търговецът прилага времеви график за зареждане на обекта, като за улиците по маршрута на масовия градски транспорт и/или прилежащи на детска градина или училище и/или централни улици, поемащи основния автомобилен поток, той трябва да е в интервала: от 05.00 часа до 07.00 часа; от 09.00 часа до 11.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.

За нарушителите се налага имуществена санкция в размер от 50- 500 лв.“

§ 2. В Раздел ІХ „Административно-наказателни разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения:

1. В чл.57 досега съществуващата ал.2 се заличава и на нейно място се създава нова със следния текст: „При констатирани нарушения по тази наредба контролните органи по чл. 57, ал. 1 съставят актове за установяване на административни нарушения и/или /съгласно вида на нарушението /дават задължително предписание в констативен протокол с определен срок за тяхното отстраняване.“

2.Досега съществуващият чл.58 се заличава и на негово място се създава нов със следния текст:“Чл. 58. (1) За неизпълнение на предписание по чл. чл.57, ал. 2 , на нарушителите се налага предвидената глоба или имуществена

санкция за извършеното нарушение по тази наредба.

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

Съгласували:

инж.ДимитринкаДимитрова

Стоимен Крумков

Христина Петрова

Изготвил:

Димитър Димитров

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.