Проект за Дневен ред за LIX- та сесия на ОбС - Аксаково - 18.06.2015г
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LІХа сесия на Общински съвет - Аксаково на 18.06.2015г. от 13:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-280/10.06.2015г., относно: Одобрено проектно предложение по Програма „Европа за гражданите“, към Европейската комисия

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-279/09.06.2015г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при Община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-260/02.06.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/03.06.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно -информационните елементи.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-281/11.06.2015г., относно: Създаване на селищно образувание.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/03.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 55 кв.м. ид.ч. от УПИ II-328, кв.42, по действащия план на с.Орешак, Община Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-267/04.06.2015г., относно: : Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на ПИ с идентификатор 87518.9.193, местност „До селото”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-275/08.06.2015г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ Лекарски кабинет и прилежащите части, с обща площ 26,67 кв.м., в сграда „Кметство, поща и ФЗП” в УПИ І „Кметство, поща и ФЗП”, кв.40 по плана на с.Осеново, община Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-276/05.06.2015г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ Лекарски кабинет и прилежащите части, с обща площ 64,28 кв.м., в сграда „Кметство поща”, в кв.2 по плана на с.Генерал Кантарджиево, община Аксаково.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/нд


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.