Съобщение за заседание на П.К. на 11.06.2015г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 11.06.2015г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-260/02.06.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

2. На 11.06.2015г. от 16:00 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” и П.К. по „Установяване конфликт на интереси, обществен ред и законност, транспорт и съобщения” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-265/03.06.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 55 кв.м. ид.ч. от УПИ II-328, кв.42, по действащия план на с.Орешак, Община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-267/04.06.2015г., относно: : Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на ПИ с идентификатор 87518.9.193, местност „До селото”, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-263/03.06.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно -информационните елементи.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-264/03.06.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

/нд

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.