Изм. и доп. на Наредбата за реда и у-ята за изд. на разрешение за поставяне на прем. обекти, елементи на гр. обзавеждане и рекламно -информ. елементи


ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А К С А К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж.Красимира Дянкова– И.Д Кмет на Община Аксаково, Област Варненска,

относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно -информационните елементи

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми общински съветници,

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти, елементи на градското обзавеждане и рекламно -информационните елементи, се обуславя от следните причини:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

С настоящото предложение се предвижда синхронизиране на действащите подзаконови нормативни актове издадени от общински съвет Аксаково и Закона за устройство на територията с точно и ясно описание на процедурите по издаване на разрешение за поставяне на преместваеми обекти с цел търговия в централната зона на гр.Аксаково.

Община Аксаково е възложител на проект с обект: „Рехабилитация на ул. „Георги Петлешев“ –гр. Аксаково“. С цел осъществяване на мероприятията по озеленяването при рехабилитацията на ул.“Г. Петлешев“ в гр. Аксаково е необходимо да се изгради автоматична поливна система. За гарантиране успешното приключване на дейностите по проекта и във връзка с изработка и одобряването на проект за унифициран дизайн на ПО в поземлени имоти намиращи се в непосредствена близост до училища и детски заведения, включително и по основните пътни артерии на града, с обслужването и зареждането, на които се затруднява и възпрепятства свободното преминаване на хора по пешеходни площи и тротоари е целесъобразно да се спре издаването на разрешение за поставяне на ПО до окончателното приключване на цитираните дейности.

2. Цели, които се поставят:

Унифициране на наредбата с принципите и добрите практики при предоставяне на административни услуги на територията на Община Аксаково.

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи, с цел точно и ясно описание на процедурите по издаване на разрешение за поставяне на търговски преместваеми обекти в поземлени имоти намиращи се в непосредствена близост до училища и детски заведения, включително и по основните пътни артерии на гр.Аксаково, с обслужването и зареждането, на които се затруднява и възпрепятства свободното и безпрепятствено преминаване на хора по свободни площи и тротоари.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не са необходими допълнителни средства за прилагане на изменението.

4. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото изменение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за устройство на територията /ЗУТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл.56, ал.2 от Закона за устройство на територията във от с.з. предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

Изменя и допълва Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи, както следва:

В чл. 13 се правят следните изменения и допълнения:

Създава се нова ал.11 със следния текст:Забранява са поставянето на ПО с цел търговия в гр.Аксаково в поземлени имоти намиращи се в непосредствена близост до училища и детски заведения, включително и по основните пътни артерии на града, с обслужването и зареждането на които се затруднява и възпрепятства свободното преминаване на хора по пешеходни площи и тротоари до приключване на дейностите по проект: „Рехабилитация на ул. „Георги Петлешев“ –гр. Аксаково“

инж. КРАСИМИРА ДЯНКОВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково,

съгл. Заповед №280/29.04.5015г.

Изготвил:

инж. Д.Колева

Съгласували:

инж. Д.Димитрова

Хр. Петрова


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.