Докладна записка - Изменение и допълнение на Наредбата за обществения редДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - А К С А К О В О

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от

инж.Красимира Дянкова– И.Д. Кмет на Община Аксаково,съгласно заповед № 280/29.05.2015г., Област Варненска,

относно: Изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми общински съветници,

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за обществения ред, се обуславя от следните причини:

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

Във връзка с възникнала необходимост от допълнително урегулиране в изискванията за функционирането на търговските обекти в населените места на територията на община Аксаково и уточняване на контролните функции на контролните органи по тази наредба.

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за обществения ред.

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:

Не се предвижда задължение на община Аксаково за осигуряване на финансиране.

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Подобряване на обществения ред, чрез осигуряване на безпрепятствено движение на преминаващите граждани по тротоарите около търговските обекти.

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за обществения ред е подзаконов нормативен акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

Предлаганото изменение на Наредбата за обществения ред не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство.

Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната, предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

РЕШЕНИЕ:

Изменя и допълва Наредбата за обществения ред, както следва:

1. В Раздел VІІ „Осигуряване на обществения ред в търговското обслужване. Общи изисквания към търговските обекти“ се създава нов чл. 33а. със следния текст: „Юридическите лица и едноличните търговци, извършващи търговска или производствена дейност в населените места на територията на община Аксаково са длъжни да предоставят в Община Аксаково информация(свободен текст) за наличие на собствено или наето паркомясто, осигуряващо безпрепятствено( за пешеходци и автомобили) паркиране на товарни и леки автомобили за зареждане. В случай, че не може да осигури цитираното паркомясто търговецът прилага времеви график за зареждане на обекта, като за улиците по маршрута на масовия градски транспорт и/или прилежащи на детска градина или училище и/или централни улици, поемащи основния автомобилен поток, той трябва да е в интервала: от 05.00 часа до 07.00 часа; от 09.00 часа до 11.00 часа и от 14.00 часа до 16.00 часа.

За нарушителите се налага глоба от 50-250 лв. или имуществена санкция в размер от 100- 500 лв.“

2. В Раздел ІХ „Административно-наказателни разпоредби“ се правят следните изменения и допълнения:

2.1 В чл.57 досега съществуващата ал.2 се заличава и на нейно място се създава нова, със следния текст:“ При извършване на проверките контролните органи по чл. 57, ал. 1 съставят констативни протоколи. При констатирани нарушения контролните органи дават задължително предписание в констативния протокол с определен срок за тяхното отстраняване и/или съставят актове за установяване на административни нарушения.“

2.2. Досега съществувалият чл.58 се заличава и на негово място се създава нов със следния текст“ – Чл. 58. (1) „За неизпълнение на предписание по чл.57, ал. 2 на физическите лица се налага глоба в размер от 50 лв. до 5 000 лв, а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 100 до 10 000 лв.

(2) При повторно нарушение на физическите лица се налага глоба в размер от 100 до 10 000 лв., а на юридическите лица имуществена санкция в размер от 200 до 20 000 лв.“

Инж. КРАСИМИРА ДЯНКОВА

И.Д. Кмет на Община Аксаково,

съгласно заповед № 280/29.05.2015г

Съгласували:

инж.Димитринка Димитрова

Стоимен Крумков

Христина Петрова

Изготвил:

Димитър Димитров
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.