Проект за Дневен ред за LVIІІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 21.05.2015г.
На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LVІІІа сесия на Общински съвет - Аксаково на 21.05.2015г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-184/31.03.2015г., относно: Разглеждане и приемане на годишния отчет за изпълнението на бюджета на Община Аксаково за 2014 г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-202/17.04.2015г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково за финансиране с проект: „Изграждане на спортна площадка в УПИ II, кв.24 гр. Игнатиево с размери 30/18м”.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-237/14.05.2015г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.002 „НЕЗАВИСИМ ЖИВОТ”.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-238/14.05.2015г., относно: Кандидатстване на Община Аксаково с проектно предложение по Програма УРБАКТ (URBACT ІІІ), финансирана от Европейски фонд за регионално развитие 2014-2020г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-227/05.05.2015г., относно: Отпускане на безлихвен заем на Народно читалище „Самообразование 2006” в с. Зорница за окончателно плащане по проект с Ид. № 37/3/3210770 от 04.08.2014г., по мярка 321 „Основни услуги за населението и икономиката в селските райони” от „Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.” за Проект „Основен ремонт и реконструкция на сградата на Народно читалище „Самообразование 2006” в с. Зорница, община Аксаково, област Варна”.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-233/13.05.2015г., относно: Разходване на месечните отчисления по Наредбата № 7 от 19.12.2013г. за реда и начина за изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-230/07.05.2015г., относно: Годишeн доклад за наблюдението на изпълнението на общинския план за развитие за 2014 година на община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-226/05.05.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

9. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС–9500-206/27.04.2015г., относно: Приемане отчета за финансовото състояние на „АМЦСМП – АКСАКОВО” ЕООД към 31.03.2015г. и резултати от финансовото приключване на първо тримесечие на 2015г.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-231/07.05.2015г., относно: Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община Аксаково за 2016г.

11. Обсъждане на годишните доклади за дейността на читалищата на територията на Община Аксаково за 2014г.

12. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД, с вх.№ ОБС–9500-229/07.05.2015г., относно: Отдаване под наем на първа двойна гаражна клетка, намираща се в пристройката на "АМЦСМП- Аксаково" ЕООД.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-219/05.05.2015г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015г.".

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-220/05.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: НИ № 500.526 по ПНИ на местност "Старите лозя", гр.Игнатиево, община Аксаково, целият с площ от 1 563 кв.м.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-221/05.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: НИ № 501.81 по ПНИ на част от СО "Лозите", с. Кичево, община Аксаково, целият с площ от 600 кв.м.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-222/05.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ: поземлен имот № 000554 по КВС на землище с.Долище, община Аксаково, целият с площ от 868 кв.м.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-223/05.05.2015г., относно: Делба на имот № 000158 - частна общинска собственост, в местност "Дългото било" по КВС на землище с.Въглен, община Аксаково, целият с площ 8.552 дка , като се обособят два самостоятелни поземлени имота: ПИ № 000163 с площ 3.955 дка и ПИ № 000164 с площ 4.597 дка.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-224/05.05.2015г., относно: Отмяна на Решение № 53.15 oт Протокол 053/12.02.2015г. на Общински съвет-Аксаково.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-225/05.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 280 кв.м. ид.ч., включени в УПИ III общ., кв.51, по действащия план на с.Куманово, Община Аксаково, целия с площ 880 кв.м.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-228/05.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 042045 по КВС на землище с.Любен Каравелово, местност "Батова река" община Аксаково, целият с площ 2,310 кв.м.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-234/13.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 30 кв.м. ид.ч. от УПИ ХІV-72, кв.6 по действащия план на с.Припек, Община Аксаково.

22. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-235/13.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 170 кв.м. ид.ч., включени в УПИ І-85, кв.18 по действащия план на с.Орешак, Община Аксаково.

23. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-236/13.05.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 65 кв.м. ид.ч., включени в УПИ ХІІІ-85, кв.18 по действащия план на с.Орешак, Община Аксаково.

24. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-216/04.05.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ 010009 по КВС на з-ще с.Кичево, общ. Аксаково, по Заявления от Михаил П.Русев и Велика П. Илиева.

25. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-205/27.04.2015г., относно: Одобрява подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот с идентификатор 87518.27.122 по кадастралната карта на з-ще с.Яребична, общ.Аксаково, по Заявления от Желю Тодоров Иванов.

26. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-217/04.05.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за поземлен имот № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от Слав Дечев Славов.

27. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-218/04.05.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект: "Подземна тръбна мрежа за оптична свързаност и изтегляне на оптичен кабел на територията на Община Аксаково на "Булсатком" ЕАД-гр.София от ТТ в гр.Аксаково до ТТ в гр.Игнатиево, общ.Аксаково с дължина на трасето от представения проект за ПУП-ПП: 2398м., по Заявления от "Булсатком" ЕАД - гр.София.


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                 /СВ. ДОБРЕВА/

/нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.