Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ
С Ъ О Б Щ Е Н И Е
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 057/14.04.2015г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

· РЕШЕНИЕ № 57.9/ 14.04.2015г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Основен ремонт /реконструкция/ и разширение на участък от общински път VAR1023 (от кръстовището с път ІІ-29 до кръстовището с ул."Ивайло" в гр.Аксаково) с ново локално обслужващо платно”.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в Община Аксаково в срок до три години след влизане в сила на настоящото решение.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за обект „Основен ремонт /реконструкция/ и разширение на участък от общински път VAR1023 (от кръстовището с път ІІ-29 до кръстовището с ул."Ивайло" в гр.Аксаково) с ново локално обслужващо платно”.

· РЕШЕНИЕ № 57.10/ 14.04.2015г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 000225 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение.

2. Одобрява представеното от ЕТ „РИК-Росен Колелиев” задание по чл.125 от ЗУТ обосноваващо необходимостта от изработването на проект за подробен устройствен план – план за застрояване (ПУП-ПЗ) за ПИ № 000225 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково с цел застрояване на имота без промяна на неговото предназначение.

· Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.