Проект за Дневен ред за LVIІ - ма сесия на ОбС - Аксаково на 14.04.2015г.


На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LVІІа сесия на Общински съвет - Аксаково на 14.04.2015г. от 11:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-189/02.04.2015г., относно: Одобряване на структурата на Общинска администрация при Община Аксаково.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-180/30.03.2015г., относно: Кандидатстване с проектно предложение по ПРОГРАМА BG07 „ИНИЦИАТИВИ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”, осъществявана с финансовата подкрепа на Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство и норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-181/30.03.2015г., относно: Кандидатстване с проектно предложение по процедура на директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.01 "ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД".

4. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-144/24.03.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-186/31.03.2015г., относно: Учредяване право на строеж в ПИ № 000212, землище с.Въглен, община Аксаково, област Варна.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/25.03.2015г., относно: Предложение за отмяна на Наредбата за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-179/30.03.2015г. и писмо с вх.№ ОБС–9500-179(2)/07.04.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за реда и условията за издаване на разрешение за поставяне на временни преместваеми съоръжения, елементи на градското обзавеждане и рекламно-информационните елементи.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-169/27.03.2015г., относно: Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска собственост.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-149/25.03.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Основен ремонт /реконструкция/ и разширение на участък от общински път VAR1023 (от кръстовището с път ІІ-29 до кръстовището с ул."Ивайло" в гр. Аксаково) с ново локално обслужващо платно”.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-147/24.03.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 000225 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от ЕТ "РИК-Росен Колелиев".

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-146/24.03.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за кабелно ел. захранване на ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Коник" ООД.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-150/25.03.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия" за захранване на ПИ № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, по Заявление от Константин Петров Георгиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

/СВ. ДОБРЕВА/

/нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.