Съобщение за заседание на ПК

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 02.04.2015г. от 1400 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-144/24.03.2015г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

2. На 02.04.2015г. от 15:00 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                        ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-148/25.03.2015г., относно: Предложение за отмяна на Наредбата за ползване на пасища и мери – общинска собственост и предоставянето им за индивидуално и общо ползване на земеделски стопани за отглеждане на животни или на лица, поели задължение да ги поддържат в добро земеделско и екологично състояние.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-169/27.03.2015г., относно: Отдаване под наем на пасища и мери – публична общинска собственост.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-149/25.03.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект „Основен ремонт /реконструкция/ и разширение на участък от общински път VAR1023 (от кръстовището с път ІІ-29 до кръстовището с ул."Ивайло" в гр. Аксаково) с ново локално обслужващо платно”.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-147/24.03.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПЗ за ПИ № 000225 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от ЕТ "РИК-Росен Колелиев".

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-146/24.03.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за кабелно ел. захранване на ПИ № 066011 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, по Заявления от "Коник" ООД.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-150/25.03.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура за обект "Кабелна линия" за захранване на ПИ № 201008 по КВС на з-ще с.Долище, общ.Аксаково, по Заявление от Константин Петров Георгиев.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

/СВ. ДОБРЕВА/

/нд

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.