Съобщение за заседания на Постоянните комисии на 05.03.2015г.
С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 05.03.2015г. от 14:30 часа ще се проведе съвместно заседание на П.К. по „Здравеопазване, социално подпомагане, трудова заетост и екология” И П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка от д-р Л. Попова–Управител на „АМЦСМП – Аксаково”ЕООД с вх.№ ОБС-9500-102/25.02.2015г., относно: Обяснителна записка за финансовото състояние на дружеството към 31.12.2014г. и резултати от финансовото приключване на 2014г.

2. Писмо от Дирекция за социално подпомагане – Варна, с вх.№ ОБС–9500–24/23.01.2015г., относно: Приемане на "Програма за закрила на детето - 2014г." на Община Аксаково.


2. На 05.03.2015г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                       ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-108/25.02.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за обект: "водопровод" за ПИ с идентификатори 87518.9.187, 87518.9.191, 87518.9.183, 87518.28.36, 87518.28.37 и 87518.28.26 по кадастралната карта на с.Яребична, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-107/25.02.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелно ел. захранване на ПИ 044059 по КВС на землище с.Кичево, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-106/25.02.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за проектиране на трасе за пътна връзка за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-105/25.02.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПРЗ за част от кв.36 и кв.38 в обхвата на ПИ № 106 по плана на с.Ген.Кантарджиево, общ. Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-70/17.02.2015г., относно: Безвъзмездно предоставяне на движима вещ - частна общинска собственост.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-69/17.02.2015г., относно: Отдаване под наем на имот - публична общинска собственост, представляващ обособена част от фоайето на сграда „Училище” изградена в УПИ І „за средно училище”, кв.27 по плана на гр.Аксаково.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-104/25.02.2015г., относно: Удължаване срока на договор за наем на имот - частна общинска собственост, представляващ сграда - "Пункт за ракиеизваряване" в кв.19 по плана на с.Куманово, община Аксаково.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-92/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот частна общинска собственост, за продажба на седем броя апартаменти, находящи се в жилищна сграда на три етажа, изградена в УПИ VІІ, кв.49 по плана на с. Куманово, Община Аксаково.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-75/18.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ с идентификатор 87518.501.441 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, общ. Аксаково.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-96/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на ПИ с идентификатор 87518.27.297, по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Яребична, община Аксаково.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-97/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на НИ № 502.261 по ПНИ на местност "Студен кладенец" с.Орешак, общ.Аксаково.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-100/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на НИ № 502.262 по ПНИ на местност "Студен кладенец" с.Орешак, общ.Аксаково.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-98/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на НИ № 500.469 по ПНИ на местност "Старите лозя" гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-99/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на НИ № 500.442 по ПНИ на местност "Старите лозя" гр.Игнатиево, общ.Аксаково.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-91/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на ПИ № 065013, в местност "Гьолгелик", по КВС на землище с.Кичево община Аксаково.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-80/23.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 10 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІ-173, кв.33 по действащия план на с.Водица, по Заявление от Живко Иванов Димитров.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-81/23.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 20 кв.м. ид.ч., включени в УПИ VІІ-173, кв.33 по действащия план на с.Водица, по Заявление от Живко Иванов Димитров.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-82/24.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, представляващ ПИ № 017170 по КВС землище гр.Игнатиево, община Аксаково.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-109/25.02.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 5 кв.м. ид.ч. от НИ № 504.1112 по ПНИ на СО"Могилите", м-ст "Сухата чешма, с.Кичево, Община Аксаково.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-95/25.02.2015г., относно: Отдаване под аренда на земеделски земи - частна общинска собственост от общинския поземлен фонд на община Аксаково чрез търг или конкурс.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-103/25.01.2015г., относно: Актуализация на "Годишната програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015 г.".


ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/


/ндТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.