Съобщение на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ


С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 053/12.02.2015г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

· РЕШЕНИЕ № 53.19/ 12.02.2015г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на кабелната линия от ВЕЛ 20кV до ПИ 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево с обща дължина на проектното трасе 254 м. /двеста петдесет и четири метра/, което преминава през имоти публична общинска собственост: № 000116 и № 000117 - полски пътища по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представеният вариант на предложеното от Слав Дечев Славов чрез пълномощника му Тодор Вълчев Демиров трасе за изграждане на „Кабелната линия 20кV” за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково. Определя срок на валидност на предварителното съгласие една година.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Кабелната линия 20кV” за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват поземлени имоти по КВС на з-ще гр.Игнатиево, както следва: № 000116 и № 000117 - полски пътища, собственост на Община Аксаково.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на обект: „Кабелната линия 20кV” за ПИ № 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

· РЕШЕНИЕ № 53.20/ 12.02.2015г.

1. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ.Аксаково по предложения от „Новел” ООД и „Булминерал” АД вариант № 2 на проектно трасе с териториален обхват от път І клас Е70(Варна – Русе) до поземлени имоти № № 046085 и ПИ № 046091 при условие, че финансирането на: проектът за ПУП-ПП; средствата за обезщетяване на засегнатите собственици; техническия проект за пътя и построяването на пътя са за сметка на възложителите „Новел” ООД и „Булминерал” АД.

ПУП-парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето.

Проекта да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

2. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от варианти на трасе.

· Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.