Проект за Дневен ред за LІІІ-та сесия на Общински съвет - Аксаково на 12.02.2015г.На основание чл.25 т.1 от ЗМСМА свиквам LІІІа сесия на Общински съвет - Аксаково на 12.02.2015г. от 10:00 часа в сградата на Община Аксаково, ет.3, стая № 2 при следния

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-30/26.01.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Кмета на община Аксаково за четвъртото тримесечие на 2014г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-31/26.01.2015г., относно: Получени командировъчни пари от Председателя на Общински съвет – Аксаково за четвъртото тримесечие на 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-11/13.01.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-12/13.01.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-54/05.02.2015г., относно: Изменение и допълнение на Наредба за условията и реда за придобиване, стопанисване, ползване, управление и разпореждане със земеделските земи от общинския поземлен фонд на община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-32/26.01.2015г., относно: Съгласуване на Стратегически план за дейността на ЗВО в Община Аксаково за периода 2015г. - 2017г. и Годишен план за дейността на звено "Вътрешен одит" /ЗВО/ в Община Аксаково за 2015г.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-39/27.01.2015г., относно: Приемане на "Годишна програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2015г.".

8. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500-40/27.01.2015г., относно: Приемане на бюджета на Община Аксаково за 2015г.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-38/26.01.2015г., относно: Приемане на Годишен отчет за изпълнение на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г. и План за младежта на Община Аксаково за 2015 година.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–42/27.01.2015г., относно: Разкриване на Център за обществена подкрепа (ЦОП), като делегирана от държавата дейност.

11. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–46/29.01.2015г., относно: Приемане на Общинска Стратегия за социално включване на етническите малцинства за периода 2015-2020 година и План за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация за периода 2015-2017г. и 2014-2020г.

12. Докладна записка с вх.№ ОБС–9500–43/27.01.2015г., относно: Отчет за дейността на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните /МКБППМН/ към Община Аксаково за изминалата 2014 година.

13. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-51/03.02.2015г., относно: Изготвен годишен план за ползване на дървесина през 2015г. в горите, собственост на община Аксаково.

14. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-55/06.02.2015г., относно: Придобиване на имот.

15. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-53/05.02.2015г., относно: Промяна начина на трайно ползване на имоти публична общинска собственост представляващи: Пасища, мери, находящи се в землищата на с. Новаково и  с.Климентово, община Аксаково; промяна характера на правото на собственост върху недвижими имоти общинска собственост и обявяването им от публична общинска собственост в частна общинска собственост; актуализиране и допълване на Програма за управление и разпореждане с имоти, общинска собственост на община Аксаково за 2015 г.; Отдаване под аренда на недвижими имоти общинска собственост без провеждане на търг или конкурс.

16. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-20/16.01.2015г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска собственост, за продажба на 10 кв.м. ид.ч., включени в УПИ І-115 по плана на с.Слънчево, по Заявление от Стоянка Петрова Станчева.

17. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-44/27.01.2015г., относно: Предоставяне безвъзмездно за управление на недвижим имот - публична общинска собственост на Агенция за социално подпомагане.

18. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-28/23.01.2015г., относно: Разглеждане и приемане на изработен проект за ПУП – ПРЗ за изменение на действащия план на с.Долище, общ.Аксаково, обл.Варна за част от кв.5 и кв.31.

19. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-36/26.01.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за кабелна линия от ВЕЛ 20кV до ПИ 082007 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково и предварително съгласие по чл.30, ал.3 от ППЗОЗЗ, по Заявления от Слав Дечев Славов.

20. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-37/26.01.2015г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за изграждане на пътна връзка и път за ПИ №№ 046085 и 046091 по КВС в землището на гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявление от от „Новел” ООД и „Булминерал” АД.

21. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-41/27.01.2015г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - план за застрояване за ПИ № 048004 по КВС на з-ще  с.Кичево, общ.Аксаково, по Заявления от Петър  Жорж Георгиев и Евгени Петков Петков.

22. Покана № РД-15-0800-7/04.02.2015г. на Областен управител на област с административен център – Варна, относно: Даване мандат на представителя на Община Аксаково в Общото събрание на Асоциацията по ВиК в област Варна за представяне на позиция и гласуване по обявения дневен ред.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: …………………...

                                                    /СВ. ДОБРЕВА/  

/нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.