Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г.

Годишен отчет за действие за изпълнението на дейностите по Плана за младежта на Община Аксаково за 2014г.

 

   Годишният план за младежта на Община Аксаково за 2014г. е разработен съгласно разпоредбите на Закона за младежта и в резултат на планирани съвместни инициативи от Общинска администрация, МКБППМН, Общински детски комплекс-Аксаково, читалища, училища, разположени на територията на общината и спортните клубове и е приет с Решение № 40.4/26.03.2014г. на Общински съвет- Аксаково

     По основните приоритети заложени в плана за 2014г. се отчете следната дейност:

 

Приоритет №1  Насърчаване на икономическата активност и развитие на младите хора

 

І. Реализация на местни проекти и инициативи между младите хора и местната власт:

 

       Всички ученици от учебните заведения разположени на територията на общината активно се включиха в следните мероприятия и кампании:

v       концертни програми, проведени в учебните заведения, посветени на  24 май – Ден на славянската писменост и култура – където изявени абитуриенти бяха наградени от Кмета на Общината за постигнали постижения, през изминалата учебна година;

v       включиха се в кампанията на  BTVMedia grup „Да изчистим България за един ден”;

v       активно участие на младежи в организирани различни спортни състезания между училищата.

 

ІІ. Участие на младите хора в  местното самоуправление

 

        1. През 2014г. общината кандидатства по национални програми за заетост. По националната програма „Старт в кариерата” се обучиха и бяха назначени в общинска администрация двама души.

        2.  Шест студенти от различни български университети изкараха общи практически умения в общинска администрация.

 

III. Развитие и популяризиране на младежкото доброволчество, като форма на активна гражданска позиция и обществено полезна дейност.

         1. Доброволците от отряд „Аксаково” скаутско движение към Организация на българските скаути, извършиха почистване и облагородяване в местностти на територията на общината.

        2. През изминалата година доброволци от Български червен кръст – град Варна съвместно с Общински детски комплекс – Аксаково запознаха децата и младежите от общината с оказване на първа помощ при различни ситуации и наранявания.


 

Приоритет №2 Подпомагане развитието на талантите, творческите умения и възможности за изява на младите хора.

I.  Участие в проекти и програми и популяризиране на организираната дейност:

 

     1. Двадест ученици от професионалната паралелка в Х клас на СОУ „Св. Климент Охридски“ – град Аксаково  в продължение на 3 седмици имаха уникалната възможност да се запознаят падробно с многоаспектните приложения, свързани с използването на социалния и мобилен маркетинг, провеждайки практика в реална работна среда в гр. Гранада, Испания. Това стана възможно със спечелен проект от училището по  програма „Учене през целия живот“, секторна програма „Леонардо да Винчи“, финансиран с подкрепата на Европейската комисия. Реализирането на проекта предостави условия за развитие на способността на учениците да  мислят рационално, да решават  проблеми, да бъдат креативни, да управляват емоциите си, да се учат от личния опит. 

      По време на престоя си в град Гранада учениците се запознаха с неговите исторически места и забележителности, паркове и музеи, усетиха духа на Испания.

     През месец юни участниците в практиката представиха дейностите по проекта, споделяйки своите успехи  и преживявания с ученици, учители и гости от Община Аксаково. Учениците споделиха  удовлетворението си от участието в проекта по отношение на наученото по време на практиката, което по техни думи ще им бъде в изключителна полза при реализацията им като специалисти в областта на маркетинга и рекламата след завършване на училище. Те бяха уверени, че срещата с културата на друга нация ги е направила по-толерантни към различията и  по-отговорни към бъдещето им като граждани на европейска България и на родния град Аксаково.

      2. Десетокласници от СОУ „Св. Климент Охридски” гр. Аксаково  на възраст 16 и 17 години участваха в проект BG051PO001-3.3.07-001 „ „Ученически практики” с партньор ИНСАЙД БГ-Варна. Във фирмата придобиха практически умения в реална работна среда по специалността „Маркетингови проучвания”.

      3. Проект „УСПЕХ” финансиран с европейски средства  превърна ученици от ОУ „Иван Вазов”- Любен Каравелово , СОУ „Св, Климент Охридски” – град Аксаково, ОУ „Св, Климент Охридски”- село Изворско и ОУ „Христо Смирненски” – село Въглен    в пътешественици, актьори, творци, предприемачи и журналисти.  

     4. През 2014г. в СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Игнатиево продължи да работи училищно радио. Оборудването и подготовката на учениците в журналистическото изкуство бяха осигурени по проект „Организиране на свободното време на децата чрез клубна дейност по интереси” по ОПРЧР. Младите журналисти на възраст 15 и 16 години, добили смелост от успешния старт на радиото, и обмислят за бъдеще време да стартират и училищна телевизия.

    5. През 2014г. продължи изпълнението проект „Ръка за ръка, с поглед към света”, който  приключи през юли 2014г. Проектът беше насочен към образователна и социална интеграция на децата от етническите малцинства. Проведе се многомодулното обучение на децата от с. Изворско в ОДК Аксаково. В рамките на осем месеца 120 деца от ОУ „Климент Охридски” се обучаваха в мултикултурна среда по следните тематични модули:

v       Информационните технологии в помощ при обучението по български език; „

v       Как да пазим нашата природа” – екологичен модул;

v       Занимания по модерни танци;

v       Народен фолклор-традиции и обичаи.

     Бяха организирани екскурзии за всички деца включени в обучението, проведена беще информационна кампания. В края на проекта се организира общински фестивал, където участниците имаха  възможността да се изявят и покажат наученото.

     6. Ученици на възраст 17 и 18 години от СОУ „Св.Св. Кирил и Методий” град Игнатиево участваха в „Кулинарна изложба 2014” организирана от Варненска туристическа камара и Община Варна и в национален кулинарен конкурс в град Сливен, къде спечелиха III-то място.

 

 

     II. Подкрепя участието на местни състави и отбори в конкурси и състезания, развиващи различни форми на изкуство и спорт.

    1. През 2014г. танцовите състави участваха в национални и регионални фестивали, както следва:

v       Танцов състав „Изворче” към НЧ Просвета – 1905” спечели първо място в националния музикален фестивал „Фолклорен изгрев”;

v       Танцовите състави към читалищата в гр. Аксаково, гр. Игнатиево, с. Въглен и  с.Изворско спечелиха първи и втори места в Празник на фолклорното изкуство „Като жива вода” в гр. Суворово.

v       Танцов състав „Детелини” към НЧ „Антим I” гр. Игнатиево се представи отлично на Събора на любителските клубове на фолклорните танци „Черноморски хоровод” в гр. Бяла и в Международния конкурс – фестивал на младежкото творчество „Лято в Обзор 2014”, гр. Обзор.

    За участията на всички състави Община Аксаково беше осигурила транспорт.

 

     2. През лятото на 2014г. НЧ Въглен – 1884” отпразнува своя 130 годишен юбилей. От две години към читалището има сформиран танцов състав от над 50 деца, които по повод юбилея на читалището представиха една богата танцова програма.

 

   III. Модернизиране на съществуващата база.

През 2014г. беше одобрен за финансиране и се започна изпълнението на дейностите по строителството по проект „Ремонт и подобряване на сградата на читалище „Просвета” в град Аксаково”, по мярка „Прилагане на стратегиите за местно развитие”, мярка 322 „Обновяване и развитие на населените места” от Програма за развитие на селските райони чрез СНЦ "МИГ ДЕВНЯ – АКСАКОВО". Сградата беше изцяло санирана,  подменена дограма, изгради се нов скатен покрив и отоплителна инсталация. Със средства от бюджета на Община Аксаково бяха изцяло ремонтирани репетиционните зали.

 

IV. Организиране и провеждане на общински празници.

 

През 2014г. с активното участие на всички танцови и певчески колективи се проведоха следни културните мероприятия, както следва:

Ø         Честване на официалните и традиционни празници, сборове и годишнини;

Ø        Великденски концерти в град Аксаково и град Игнатиево;

Ø        Фолклорен фестивал „Света Марина”;

Ø        10 годишен юбилей от обявяването на Аксаково за град;

 

  V. Организиране и провеждане на училищни и общински етапи на състезания.

 

През 2014г. се проведе общински кръг на ученически игри. Учениците, които се обучават в училищата разположени на територията на Община Аксаково се надиграваха в турнири по волейбол, баскетбол, футбол и лека атлетика.

 

 Приоритет №3 Повишаване на физическата активност и насърчаване на здравословен начин на живот.

I. Създаване на условия за развитие на масов спорт сред младите хора.

 

    1. Стимулирането на спортните прояви и мероприятията по физическо развитие на младите хора е приоритетна задача за ръководство на Община Аксаково.

    Под патронажа на общината се организираха, провеждаха и подпомагаха ежегодни спортни състезания и прояви, както следва:

v       Турнир по шах;

v       Турнир по табла,

v       Турнир по спортен бридж;

v       Турнир по бридж-белот;

v       Турнир по тенис на маса;

v       Волейболен турнир Златна кратунка” в СОУ Св.Св. Кирил и Методий -гр.Игнатиево;    

v       Общинско първенство по футбол, което протече в два полусезона ( пролет и есен), като в него участваха от 12 до 16 отбора.. Участниците в отборите са младежи на възраст между 18 и 29 години от всички населени места на общината. Общинското първенство се провежда на спортния комплекс в гр.Аксаково – по 2 полувремена от по 30 минути.

       2. През 2014г. се създаде още един футболен клуб Аксаково 1948”, който участва в Български зонален съюз - Първенство по футбол „Елитна”.

 

II. Провеждане на тренинги за превенция на здравето по различни теми, семинари и инициативи за борба със зависимостите.

 

     По тази част от Приоритет № 3 основно се включва изпълнението на дейностите на  Местната комисия за БППМН. Цялостната работа на Местната комисия за БППМН е съобразена с документите, регламентиращи борбата срещу противообществените прояви на малолетни и непълнолетни - Закон за борбата срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните, Правилник на Детска педагогическа стая, Правилника за устройството и дейността на възпитателните училища- интернати и социално – педагогическите интернати, Статут на обществения възпитател, Закон за закрила правата на детето и Указания на Централната комисия за БППМН.

     Издирването и установяването на малолетни и непълнолетни, които се нуждаят от помощ и социална защита, както и на тези с рисково поведение, се осъществяваше съвместно с инспектора при детска педагогическа стая,  Дирекция “Социално подпомагане” и Отдел „Закрила на детето”. МК оказваше съдействие при провеждането на информационно-разяснителна работа с децата по проблеми на противообществените прояви и последиците от тях; при издирване и завеждане на отчет на деца, живеещи в рискови условия; при разглеждане случаи на деца с девиантно поведение. Представители на МК и обществени възпитатели взеха участие в организирани от Общински детски комплекс и РУП - Аксаково дейности, свързани с превенция на противообществени прояви.

      За 2014г. в МК постъпиха 21 предложения за разглеждане на възпитателни дела. Общият брой предложения от Районна прокуратура Варна са 20, а 1  от органите на полицията - РУП гр.Аксаково. Въз основа на постъпилите предложения се разгледаха 20 възпитателни дела спрямо 28 малолетни/непълнолетни извършители на противообществени прояви,  на които бяха  наложени 34 възпитателни мерки.

инж. Димитринка Димитрова

И.Д. Кмет на Община Аксаково

Съгл. Заповед № 33/24.01.2015г.

 

 

Съгласували:

Р. Илиева

Н. Симеонова

 

 

Изготвил:

Ц. Георгиева

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.