Съобщение за заседание на Постоянната комисия на 20.01.2015г.С Ъ О Б Щ Е Н И Е

1. На 20.01.2015г. от 16:00 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-4/09.01.2015г., относно: Кандидатстване  на Община Аксаково с проектно предложение за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Финансов механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-2014, Програма BG04 "Енергийна ефективност и възобновяема енергия", Грантова схема BG04-02-03 - "Мерки за повишаване на енергийната ефективност и използване на възобновяема енергия в общински и държавни сгради и локални отоплителни системи".

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-17/15.01.2015г., относно: Издаване на запис на заповед от Община Аксаково в полза на ДФ "Земеделие" - Разплащателна агенция, обезпечаващ авансово плащане по Договор № 03/226/00337от 19.12.2014г. за Проект: "Устойчиво управление на горите и опазване на околната среда чрез създаване на система за ранно откриване на горски пожари, видеонаблюдение и оповестяване" по мярка 226 "Възстановяване на горския потенциал и въвеждане на превантивни дейности" от "Програма за развитие на селските райони 2007-2013 г.", подкрепена от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                     /СВ. ДОБРЕВА/

 

/нд
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.