Докладна за допълнение на НОАМТЦУ изменение ЗМДТ 2015ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

АКСАКОВО


 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково


 

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково, се обуславя от следните причини:

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 105 от 19.12.2014 г. са публикувани изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С промените се засягат текстове от закона, регламентиращи таксата за битовите отпадъци. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага община Аксаково адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, и навреме да бъде извършено актуализиране на нормативните актове, действащи на местно ниво.

 

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:        

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

         

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Своевременно привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Аксаково  с  настъпилите  промени  в  Закона за местните данъци и такси и по специално на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково и адекватно данъчно облагане на физическите и юридическите лица за 2015 г., съобразно действащото законодателство.

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

 

Предлаганото изменение на Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

                

                                                    

Във връзка с гореизложеното, на основание  чл. 21, ал. 1, т. 7, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 8 и 9 от Закона за местните данъции и такси, предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

 

РЕШЕНИЯ:

 

Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, както следва:

 

§1 В Глава втора „Местни такси”, Раздел І, „Такса битови отпадъци” се изменя досега съществуващият текст на чл. 18, ал. 1 и ал. 2, със следното съдържание:

 

Чл. 18. (1) Таксата се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 1 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите от 1 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто., по следния начин:

 

Чл. 18. (1) Таксата се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

§2 В Глава втора „Местни такси”, Раздел І, „Такса битови отпадъци” се изменя досега съществуващият текст на чл. 19, ал. 6, със следното съдържание:

     

„(6)Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл.14 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на Общината и се обявават публично до 30 октомври на предходната година.”, по следния начин:

 

 „(6) Границите на районите и видът на предлаганите услуги по чл. 14 в съответния район, както и честотата на сметоизвозване се определят със заповед на кмета на общината и се обявяват публично до 31 октомври на предходната година.

 

§3 В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 37 със следното съдържание:

 

„§37 Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет - Аксаково влизат в сила от 01.01.2015 г.

 

 


 

 

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

Съгласували:

Руска Илиева

Нина Иванова

 

 

Изготвил:

Десислава Стоянова

 
Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.