Докладна за допълнение на НОАМД изменение ЗМДТ 2015ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ  СЪВЕТ

АКСАКОВО


 

Д О К Л А Д Н А    З А П И С К А

 

от инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

 

 

ОТНОСНО: Изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково


 

Уважаема Госпожо Председател,

Уважаеми дами и господа общински съветници,

 

Необходимостта от внасяне за приемане от Общински съвет - Аксаково на предложения проект за изменение и допълнение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково, се обуславя от следните причини:

 

1. Причини, налагащи приемането на изменението на нормативния акт:

В Държавен вестник, брой 105 от 19.12.2014 г. са публикувани редица изменения и допълнения на Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. С промените се засягат текстове от закона, регламентиращи данъка върху недвижимите имоти, данъка при придобиване на имущество, данъка върху превозните средства, както и подаването на всички видове декларации по този закон. Предвид настъпилите промени във външната среда се налага община Аксаково адекватно да откликне на динамиката, съществуваща в развоя на обществените отношения, и навреме да бъде извършено актуализиране на нормативните актове, действащи на местно ниво.

 

2. Цели, които се поставят:

С предлаганото изменение се цели актуализиране на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково и привеждането й в съответствие със Закона за местните данъци и такси.

 

3. Финансови и други средства, необходими за прилагането на новата уредба:        

Не са необходими допълнителни средства, свързани с предлаганите промени.

         

4. Очаквани резултати от прилагането на уредбата:

Своевременно привеждане в съответствие на нормативните актове на Община Аксаково  с  настъпилите  промени  в  Закона за местните данъци и такси и по специално на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково и адекватно данъчно облагане на физическите и юридическите лица за 2015 г., съобразно действащото законодателство.

 

5. Съответствие с правото на Европейския съюз:

Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково е подзаконов  нормативен  акт, от местно значение. Доколкото същият подлежи на приемане на основание чл. 21, ал. 2 от Закон за местното самоуправление и местната администрация от Общински съвет, като орган на местното самоуправление, то приложими са разпоредбите на „Европейската харта за местното самоуправление". Проектът на Наредбата е съобразен с чл. 3, т. 1, във връзка с т. 2 и чл. 4 от Европейската харта за местното самоуправление.

 

Предлаганото изменение на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково не противоречи на норми от по-висока йерархия и на европейското законодателство и е изготвен изцяло в съответствия със Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. Съответствието му с правото на Европейския съюз е предопределено, както от разпоредбите на Европейската харта за местното самоуправление и директивите на Европейската общност, свързани с тази материя, така и от съответствието на националния закон с правото на Европейския съюз.

                

                                                    

Във връзка с гореизложеното, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8 от Закона за нормативните актове и чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси и предлагам на Общински съвет – Аксаково, следния проект на

 

РЕШЕНИЯ:

 

Изменя и допълва Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на община Аксаково, както следва:

 

§1 В Глава първа „Общи положения”, се създава нов чл. 2а, с алинеи 1 и 2, както следва:

           

Чл. 2а, ал. (1)Данъчните декларации по тази наредба се подават от данъчно задължените лица или от техните законни представители по образец, одобрен от министъра на финансите, който се обнародва в "Държавен вестник".

ал. (2)Данъчните декларации по ал. 1 могат да се подават и по електронен път по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.

 

§2 В Глава първа „Общи положения”, се създава нов чл. 7, с алинеи 1, 2 и 3, както следва:

 

Чл. 7, ал. (1) Общините предоставят ежедневна информация по електронен път на Министерството на финансите за:

1. идентификационните данни за задължените лица по този закон;

2. обектите на облагане с местни данъци и такси, данъчните им оценки и отчетните им стойности;

3. правата на собственост и ползване върху обектите на облагане;

4. данъчните облекчения и освобождавания по този закон;

5. размера на задълженията по видове данъци и такси, плащанията и непогасените задължения;

6. мерки за обезпечаване и събиране на вземанията по този закон;

7. други данни от значение за определянето, обезпечаването и събирането на местните данъци и такси.

ал. (2) Информацията по ал. 1 се предоставя по ред, начин и във формат, определени със заповед на министъра на финансите.

ал. 3 Заповедта по ал. 2 се публикува на интернет страниците на Министерството на финансите и Националното сдружение на общините в Република България.

 

 

§3 В Глава втора „Местни данъци”, Раздел I Данък върху недвижимите имоти” се изменя и допълва досега съществуващият текст на чл. 11, ал.1 и ал.2, със следното съдържание:

 

Чл. 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим.”

(2) На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

по следния начин:

 

Чл. 11 (1) Данъкът върху недвижимите имоти се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим.

(2) На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

§4 В Глава втора „Местни данъци”, Раздел I Данък върху недвижимите имоти”, се изменя и допълва досега съществуващият текст на чл. 18, ал. 1, със съдържание:

 

Чл. 18. (1) Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл.10, ал.1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи., по следния начин:

 

Чл. 18, ал. (1)Данъкът се определя върху данъчната оценка на недвижимите имоти по чл. 10, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси към 1 януари на годината, за която се дължи и се съобщава на лицата до 1 март на същата година.”

 

§5 В Глава втора, Раздел III, Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин”, се изменя и допълва досега съществуващият текст на чл. 36, ал. 2 със следното съдържание:

 

«(2) Когато имущество, получено по ал. 1, бъде прехвърлено на трети лица, несъбраният данък става дължим, ако се докаже, че прехвърлянето не е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация, посочена в ал. 1, или които са посочени като основание за освобождаване от данък.»

 

по следния начин:

 

Чл. 36, ал. 2 „Освобождава се от данък полученото имущество по ал. 1, както и последващото прехвърляне на трети лица, при условие че прехвърлянето е свързано с изпълнението на преките цели, за които е създадена съответната организация по ал. 1 или които са посочени като основание за освобождаване от данък. При неизпълнение на условията за освобождаване несъбраният данък става дължим.

 

§6 В Глава втора „Местни данъци”, Раздел IІІ „Данък при придобиване на имущества по дарение и по възмезден начин” в чл. 37 се създават нови алинеи 3, 4, 5 и 6, както следва:

 

(3)Декларация по чл. 32  не се подава в случаите по чл. 32, ал. 5 и 6 и чл. 36, ал. 1, б. ж, подточки 5, 6, 8 и 9, както и за получени и предоставени дарения от юридически лица с нестопанска цел, регистрирани в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност.

(4)Службите по вписванията в 7-дневен срок уведомяват съответната община за прехвърлените, учредените, изменените или прекратените вещни права върху недвижими имоти.

(5) Органите на Министерството на вътрешните работи предоставят ежедневно по електронен път на Министерството на финансите данни от регистъра на пътните превозни средства за регистрираните, отчислените и спрените от движение пътни превозни средства, включително и информация за екологичната им категория.

(6) Срокът по ал. 4 започва да тече от деня, следващ вписването.

 

§7 В глава втора, Раздел IV „Данък върху превозните средства”, досега съществуващия текст на чл. 40, със съдържание:

                                                                                                                                                                 

Чл. 40. Собствениците на превозни средства декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им по реда на чл.54 от Закона за местните данъци и такси.”

се заличава и се заменя със следния текст:

Чл. 40. (1) Размерът на данъка се определя от служител на общинската администрация въз основа на данни от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, и се съобщава на данъчно задълженото лице.

(2) Данните по ал. 1 се предоставят от Министерството на финансите на общините:

1. ежедневно - чрез изградена и функционираща автоматизирана връзка между Министерството на финансите и софтуерния продукт за администриране на местните данъци и такси на съответната община за обмен на данните от регистъра на пътните превозни средства, поддържан от Министерството на вътрешните работи, или

2. ежемесечно - на електронен носител.

(3) Алинея 1 не се прилага, когато:

1. пътното превозно средство е придобито по наследство;

2. пътното превозно средство е собственост на повече от едно лице;

3. собственикът/собствениците на пътното превозно средство няма/нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната;

4. са налице основания за предявяване право на освобождаване от данък;

5. са налице основания за ползване на данъчни облекчения, с изключение на данъчното облекчение по чл. 45, ал. 2 и 3, когато в регистъра има данни за екологичната категория на превозното средство.

(4) Собствениците на превозни средства, с изключение на случаите по ал. 1, декларират пред общината по постоянния им адрес, съответно седалище, притежаваните от тях превозни средства в двумесечен срок от придобиването им. За превозните средства, които не са регистрирани за движение в страната, двумесечният срок започва да тече от датата на регистрацията им за движение. При придобиване на превозно средство по наследство декларацията се подава в срока по чл. 25, ал. 1.

(5) Когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната, декларации се подават пред общината по регистрация на превозното средство.

(6) Собствениците на превозни средства предявяват правото си на освобождаване от данък или за ползване на данъчно облекчение с данъчната декларация по ал. 4 или с подаване на нова данъчна декларация.

(7) Служителят на общинската администрация може да изисква документи, удостоверяващи факти и обстоятелства, имащи значение за данъчното облагане. При прекратяване на регистрация на превозно средство данъчно задълженото лице представя документ от компетентен орган.

(8) Подадената декларация от един от съсобствениците ползва останалите съсобственици.

(9) Когато липсват данни за годината на производство на пътното превозно средство, за такава се приема годината на първата му регистрация.

(10) Когато няма налична информация в общината за платения данък по чл. 32, собственикът представя документ за платения данък при придобиването на декларираното превозно средство, а в случаите по чл. 168 от Закона за данък върху добавената стойност - документ, удостоверяващ внасянето на данъка върху добавената стойност.

(11) Когато в свидетелството за регистрация на превозните средства по чл. 41, ал. 7 липсват данни за допустимата максимална маса на състава от превозни средства, в декларацията по ал. 4 се посочва допустимата максимална маса на състава от превозни средства, определена от производителя.

(12) При установяване на допълнителни обстоятелства, които са от значение за определяне размера на данъка, дължимият данък се определя от служител на общинската администрация и се съобщава на лицето.

 

§8 В глава втора, Раздел IV „Данък върху превозните средства”, чл. 44, ал. 1, се създава нова точка 5, със съдържание:

 

Освобождават се от данък електрическите автомобили, мотоциклети и мотопеди.

 

§9 В глава втора, Раздел IV „Данък върху превозните средства”, досега съществуващият текст на чл. 46, ал. 1, със съдържание:

 

Чл. 46. (1) Данъкът се заплаща на две равни вноски в следните срокове: от 01 март до 30 юни и до 30 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите от 01 март до 30 април за цялата година се прави отстъпка от 5 на сто.

 

се изменя, както следва:

 

Данъкът върху превозните средства се плаща на две равни вноски в следните срокове: до 30 юни и до 31 октомври на годината, за която е дължим. На предплатилите до 30 април за цялата година се прави отстъпка 5 на сто.

 

§10 В глава втора, Раздел IV „Данък върху превозните средства”, досега съществуващият текст на чл. 47, със съдържание:

 

Чл. 47. Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава, както и в случаите когато собствениците на превозни средства нямат постоянен адрес, съответно седалище на територията на страната - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

 

се изменя, както следва:

 

Данъкът се внася в приход на бюджета на общината, по постоянния адрес, съответно седалището на собственика, подал декларацията, а когато не е подадена такава и в случаите по чл. 40, ал. 5 - в приход на общината, в която е регистрирано превозното средство.

 

§11 В Преходни и заключителни разпоредби се създава нов § 8 със следното съдържание:

 

„§ 8 Измененията и допълненията на наредбата приети с Решение ............. от Протокол № ........./.................. на Общински съвет - Аксаково влизат в сила от 01.01.2015 г.

 

 

 

 


 

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

Съгласували:

Руска Илиева

Нина Иванова

 

Изготвил:

Десислава Стоянова

 


Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.