Съобщение от LІ - ва сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 051/19.12.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·    РЕШЕНИЕ № 51.13/ 19.12.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелна линия за ел. захранване на ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево с обща дължина на проектното трасе 73.92м. през имоти публична общинска собственост: № 004011 - полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево и № 004008 – нива по КВС на з-ще гр.Игнатиево, съгласно представеният единствен вариант на предложеното от Ивка Димчева Иванова трасе за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково с площ на отнемане 51кв. м. от имот № 004008 и 236кв. м. от имот № 004011. Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план - парцеларен план (ПУП-ПП) – план-схема за проектиране на трасе на кабелна линия за ел. захранване на ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, с териториален обхват – улица с о.т. 107-108 по действащия план на гр.Игнатиево, одобрен със Заповед № 378/26.06.1993г. на Кмета на Община Аксаково, ПИ № 004011 полски път по КВС на з-ще гр.Игнатиево – собственост на Община Аксаково, ПИ № 004008 по КВС на з-ще гр. Игнатиево – нива собственост на Община Аксаково, ПИ № 004014 по КВС на з-ще гр. Игнатиево - собственост на Никола Маринов Димов, ПИ № 004018 по КВС на з-ще гр. Игнатиево - собственост на Димитър Желязков Калудов и ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр. Игнатиево - собственост на Ивка Димчева Иванова при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПП – план-схема, средствата за: обезщетяване на засегнатите собственици, техническия проект за кабелното захранване и изграждането му са за сметка на възложителя Ивка Димчева Иванова.

ПУП-парцеларния план – план-схема да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) – план-схема за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, придружено от опорен план.

 

·    РЕШЕНИЕ № 51.14/ 19.12.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на кабелна линия с дължина на проектното трасе 26м. през имот публична общинска собственост: № 000131 - полски път по КВС на з-ще с.Орешак, съгласно представения вариант на предложеното от Кичка Великова Недева трасе за изграждане на кабелна линия за ПИ № 006007 по КВС на з-ще с.Орешак, общ.Аксаково. Определя срок на валидност на предварителното съгласие две години.

2. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) – план-схема за проектиране на трасе на кабелна линия за ел. захранване на ПИ № 006007 по КВС на з-ще с.Орешак, общ. Аксаково, с териториален обхват - улици с о.т. 2-118-3, о.т. 118-117-116 и о.т.116-119-120-113 по плана на населеното място, ПИ № 000131 - полски път по КВС на з-ще с.Орешак – собственост на Община Аксаково и ПИ № 006007 – жил. територия собственост на Кичка Великова Недева при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПП – план-схема, средствата за техническия проект за кабелното захранване и изграждането му са за сметка на възложителя.

ПУП-парцеларния план – план-схема да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

3. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) – план-схема за изграждане на кабелно ел. захранване на ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ.Аксаково, придружено от опорен план.

 

·    РЕШЕНИЕ № 51.15/ 19.12.2014г.

1. Дава предварително съгласие за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с.Яребична, общ.Аксаково, съгласно представения вариант на предложеното от „Ди Ай Джи” ООД трасе, преминаващо през имоти по КВС на з-ще с.Въглен, собственост на Община Аксаково: №№ 039010, 039016 и 024016 – полски пътища с площ за отчуждаване – 1 597 кв.м., №№ 023034, 025048 и 039034 - пасище, мера с площ на отчуждаване 1 489 кв.м., № 000213 - дере с площ на отчуждаване 138 кв.м., и през имоти по кадастралната карта на с.Яребична, собственост на Община Аксаково: с идентификатори 87518.25.38, 87518.25.33, 87518.43.54, 87518.48.142 и 87518.48.123 - полски пътища с площ за отчуждаване – 6 138 кв.м. и 87518.47.1– изоставена нива с площ за отчуждаване – 205 кв.м.

2. Дава предварително съгласие  за промяна предназначението на ПИ №№ 023034, 025048 и 039034 по КВС на з-ще с.Въглен – пасище, мера с площ за отчуждаване – 1 489 кв.м. за изграждане на обект на техническата инфраструктура.

Определя срок на валидност на предварителното съгласие по т.1 и т.2 - две години.

3. Разрешава изработване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с.Яребична, общ. Аксаково, с териториален обхват - ПИ № 023034 по КВС на з-ще с.Въглен – с НТП пасище, мера, собственост на Община Аксаково, ПИ № 000130 по КВС на з-ще с.Въглен – път ІV клас, собственост на Държавата, ПИ № 025048 по КВС на з-ще с.Въглен – с НТП пасище, мера, собственост на Община Аксаково, ПИ № 000213 по КВС на з-ще с.Въглен – дере, собственост на Община Аксаково, ПИ № 039034 по КВС на з-ще с.Въглен – пасище, мера, собственост на Община Аксаково, ПИ № 039010 по КВС на з-ще с.Въглен – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ № 000211 по КВС на з-ще с.Въглен – ведомствен път, собственост на Община Аксаково, ПИ № 039016 по КВС на з-ще с.Въглен – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ № 024016 по КВС на з-ще с.Въглен – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.25.38 по кадастралната карта на с.Яребична – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.25.33 по кадастралната карта на с.Яребична – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.43.55 по кадастралната карта на с.Яребична – път ІVклас, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.43.54 по кадастралната карта на с.Яребична – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.43.56 по кадастралната карта на с.Яребична – транспортен терен, собственост на Държавата, ПИ с идентификатор 87518.47.1 по кадастралната карта на с.Яребична – изоставена нива, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.48.142 по кадастралната карта на с.Яребична – полски път, собственост на Община Аксаково, ПИ с идентификатор 87518.48.123 по кадастралната карта на с.Яребична – полски път, собственост на Община Аксаково и ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с.Яребична – нива, собственост на „Ди Ай Джи” ООД при условие, че финансирането на проекта за ПУП-ПП – план-схема, средствата за техническия проект за кабелното захранване и изграждането му са за сметка на възложителя „Ди Ай Джи” ООД.

ПУП - парцеларния план да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани  НТП, категория, собственост, площ и дължина на трасето. Проектът да се изработи като окончателен проект, който да бъде внесен в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

4. Одобрява заданието по чл.125 от ЗУТ за възлагане изработването на проект за подробен устройствен план – парцеларен план (ПУП-ПП) за изграждане на кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с.Яребична, общ. Аксаково.

 

·   РЕШЕНИЕ № 51.16/ 19.12.2014г.

1. Дава съгласие за промяна на действащия план на с.Кичево в частта му относно улична регулация в участъка между о.т.76-77 в частта пред лицето на имот с пл.№ 375 и отреждане на новообразуващия се УПИ ХІХ-375 за жилищно строителство.

2. Възлага на Кмета на община Аксаково предприемане на всички законови действия по одобряване на представената скица - предложение и процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ за имота описан в точка първа от настоящото решение.

 

·    Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

 

                                    

                                                                                         ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВО

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.