Съобщение за заседания на П.К. на 16.12.2014г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


 1. На 16.12.2014г. от 13.00 часа ще се проведе заседание на П.К. по „Образование, култура, вероизповедание, спорт и младежки дейности” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-718/10.12.2014г., относно: Държавен план - прием за учебната 2015/2016г.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-576/08.10.2014г. и приложение с вх.№ ОБС-9500-576(2)/11.12.2014г., относно: относно: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане на спортните клубове на територията на  Община Аксаково

 

2. На 16.12.2014г. от 14:30 часа  ще се проведе заседание на П.К. по „Финансии, бюджет и инвестиции” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-738/11.12.2014г., относно: Отпускане на безлихвен заем по проект, Ос 4 „ЛИДЕР“ от Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013 (ПРСР) на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група  Девня - Аксаково”, за осъществяване на  Стратегия за местно развитие 2010 – 2013 за територията на общините Девня и Аксаково”, финансирана с договор № РД50-148 / 13.10.2011г. между Министерството на земеделието и храните, Държавен фонд „Земеделие“ и сдружение „МИГ Девня – Аксаково“

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-739/11.12.2014г., относно: Изменение на бюджета на Община Аксаково за 2014г.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-740/11.12.2014г., относно: Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-741/11.12.2014г., относно: Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015г.


3. На 16.12.2014г. от 15:30 часа ще се проведе заседание на П.К. по “Общинска собственост, устройство на територията, земеделие, гори, приватизация и следприватизационен контрол” в кабинета на Председателя на ОбС – Аксаково при следния

                                                                     ДНЕВЕН РЕД:

1. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-719/10.12.2014г., относно: Актуализация на “Годишната програма за управление и разпореждане с имотите – общинска собственост за 2014 г.”.

2. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-720/10.12.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ НИ № 500.532 по ПНИ на местност "Старите лозя", гр. Игнатиево, община Аксаково.

3. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-721/10.12.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, представляващ  НИ № 503.265 по ПНИ на местност "Студен кладенец" /Сюнек пунар/ - селищно образувание, с.Орешак, община Аксаково.

4. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-725/10.12.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост, за продажба на 260 км.м, включени в УПИ VІІ-16 в кв.7 по действащия план на с.Новаково, община Аксаково.

5. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-742/11.12.2014г., относно: Разпореждане с имот - частна общинска  собственост в с.Орешак, община Аксаково.

6. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-726/10.12.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 004017 по КВС на з-ще гр.Игнатиево, общ. Аксаково, по Заявления от Ивка Димчева Иванова.

7. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-727/10.12.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ № 006007 по КВС на з-ще с.Орешак, общ. Аксаково, по Заявления от Кичка Великова Недева.

8. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-728/10.12.2014г., относно: Разрешение за изработване на проект за ПУП-ПП за проектиране на трасе на кабелна линия за захранване на ПИ с идентификатор 87518.48.42 по кадастралната карта на с.Яребична, общ. Аксаково, по Заявления от „Ди Ай Джи” ООД.

9. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-730/10.12.2014г., относно: Разглеждане на проект за изменение на действащия план на с.Кичево в частта му относно улична регулация в участъка между о.т.76-77 в частта пред лицето на имот с пл.№375, по Заявления от Миланка Райчева Христова.

10. Докладна записка с вх.№ ОБС-9500-712/10.12.2014г., относно: Одобряване на подробният устройствен план - парцеларен план за обект "Пътна връзка" за ПИ № 037110 по КВС на  гр.Аксаково, по Заявления от "Бултекс" ООД.

11. Искане от Султанка Петрова Василева – представляващ НЧ „Светлина – 2007” с.Орешак с  вх.№ ОБС-9500-525/08.09.2014г., относно: Оземляване на читалището по реда на §6 от ПЗР на Закона за народните читалища за безплатно предоставяне на общинска земя в размер от 50 дка в землището на с.Орешак, Община Аксаково.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО: ………………........

                                                      /СВ. ДОБРЕВА/

 

/нд

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.