Докладна записка - Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ГР. АКСАКОВО

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

от инж. Атанас Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

ОТНОСНО: Освобождаване /частично освобождаване/ от заплащане на такса битови отпадъци на юридически лица, собственици на недвижими имоти на територията на община Аксаково за 2015 г.

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           

            Съгласно разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково, „Таксата за битови отпадъци не се заплаща в частта за сметосъбиране и сметоизвозване от предприятията, находящи се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на същата по вид услуга.”

Съгласно чл. 17, ал. 4 от същата наредба „За освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в частта за  сметосъбиране и сметоизвозване, за следващата календарна година, физическите и юридическите лица, подават заявление – декларация по образец в срок до 30 ноември на текущата  година.”

 В посочения по-горе срок в общинска администрация Аксаково са постъпили общо 61 броя заявления от юридически лица за освобождаване от заплащане на такса битови отпадъци в частта за  сметосъбиране и сметоизвозване за 2015 г.

За разглеждане на получените заявления е назначена комисия със Заповед № 916/12.11.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, резултатите от работата на която са обективирани в Доклад № 93 00-439 от 09.12.2014 г., който прилагаме към настоящата докладна записка.

Съгласно разпоредбите на Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) и Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се заплаща за услугите по:

       1. осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

2. събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им;

3. проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60 и 64 от Закона за управление на отпадъците;

4. почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и другите територии от населените места, предназначени за обществено ползване.

Юридическите лица, собственици на застроени имоти на територията на община Аксаково, чиито имоти попадат в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, могат да сключат индивидуален договор за услугата сметосъбиране и сметоизвозване. В този случай, и при подадено заявление от тях, окомплектовано с надлежен писмен договор, удостоверяващ това обстоятелство, общинският съвет може да освободи тези лица от заплащане на таксата за битови отпадъци в частта за услугата „събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други;

       Посочените юридически лица ще дължат такса битови отпадъци в частта за услугите проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, вкл. отчисленията по чл. 60 и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците” и „почистване, в т. ч. и от сняг, на уличните  платна, площадите, алеите, парковете и другите територии от населените места, предназанчени за обществено ползване”.

          

Предвид горното, след разглеждане на подадените заявления за освобождаване от таксата за битови отпадъци в частта за услугите „събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депата или други инсталации и съоръжения за третирането им” и „осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други” и на основание чл. 21, ал. 1, т. 7 и т. 23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 8, ал. 1, чл. 17, ал. 3 и ал. 4, чл. 17А, ал. 1, т. 4 и чл. 19, ал. 4 от Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково, предлагаме на Общински съвет – Аксаково да вземе следните

 

Р Е Ш Е Н И Я  :

 

І. Освобождава от заплащане в частта на услугата „събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други за 2015 г. юридическите лица, собственици на застроени имоти на територията на община Аксаково, чиито имоти попадат в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, и представили индивидуален договор с фирма – изпълнител, притежаваща разрешение за събиране и транспортиране на битови отпадъци, издадено по реда на Закона за управление на отпадъците, юридическите лица, които са подали заявления за имоти както следва:

 

1.     Заявление-декларация с вх. № ФС 33-2969/01.10.2014 г. от „БЪЛГАРИАН ЕЪР ЧАРТЪР” ООД;

2.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-2987/02.10.2014 г. от „БУЛТЕКС” ООД;

3.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3012/07.10.2014 г. от „ВИК 2007” ООД;

4.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3312/27.10.2014 г. от „ПЕРФЕКТ ДИЗАЙН -Ц” ЕООД;

5.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3327/28.10.2014 г. от „АГИВА” ООД.

6.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3328/28.10.2014 г. от ЕТ„ОМЕВ-ВАСИЛЕВ-ОГНЯН ВАСИЛЕВ”;

7.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3339/29.10.2014 г. от КПУ „СЪЕДИНЕНИЕ 95”;

8.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3406/31.10.2014 г. от „МЕРК-81” ЕООД;

9.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3411/31.10.2014 г. от „ТЕСТЕЛ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД;

10.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3414/31.10.2014 г. от „ЗЕБРА” ООД.

11.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3506/05.11.2014 г. от „ФЕБ Аполон” ООД;

12.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3589/10.11.2014 г. от „ТИТАНИ” ООД;

13.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3614/11.11.2014 г. от „РУДИ-АН” ЕООД.

14.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3625/12.11.2014 г. от „АРТВИЖЪН” ЕООД;

15.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3626/12.11.2014 г. от „ДИМА СТРОЙ” ООД;

16.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3628/12.11.2014 г. от „КРОСИСТ 002” ЕООД;

17.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3652/13.11.2014 г. от „БУЛ ИТ ГЛАС” ООД;

18.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3653/13.11.2014 г. от „ЖИВОМЕС” ООД;

19.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3657/14.11.2014 г. от „ЯНОС” ЕООД;

20.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3675/14.11.2014 г. от „АРТ БОКС” ООД;

21.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3693/17.11.2014 г. от „СТЕВА” ООД;

22.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3704/18.11.2014 г. от „МОТО-ПФОЕ” ЕООД;

23.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3722/19.11.2014 г. от ПК „УСПЕХ-20”;

24.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3772/24.11.2014 г. от „ЕР ИНВЕСТ БГ” ЕООД;

25.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3774/24.11.2014 г. от „МИЛКОС ИНЖЕНЕРИНГ” ООД;

26.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3844/26.11.2014 г. от „ПЛАСТХИМ-Т” АД;

27.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3886/27.11.2014 г. от „ММ СЕРВИЗ” ЕООД;

28.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3890/27.11.2014 г. от „СИТИ ГАРДЪН” ЕООД;

29.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3891/27.11.2014 г. от „КРАНЕВО БИЙЧ” ООД;

30.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3892/27.11.2014 г. от „СТРОЙ ГРУП” ЕООД;

31.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3893/27.11.2014 г. от „ЕЛИТСТРОЙ ИНЖЕНЕРИНГ” ООД;

32.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3907/28.11.2014 г. от ЕТ „ДИЯНА-ЦВЕТАН КОСТОВ”;

33.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3908/28.11.2014 г. от ЕТ „СТРОЙМАТ-АНАСТАСИЯ ЯНАЧКОВА”;

34.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3917/28.11.2014 г. от „БРАМИС” ЕООД;

35.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3918/28.11.2014 г. от „БРАМИС” ЕООД;

36.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3920/28.11.2014г. от „ДИМОВ КЪМПАНИ” ЕООД.

37.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3921/28.11.2014 г. от „МАРИЯНОВ” ЕООД.

38.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3925/28.11.2014 г. от „ВИНАРСКА ИЗБА” ЕООД.

39.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3928/28.11.2014 г. от „АКСА-96” ЕООД;

40.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3929/28.11.2014 г. от „АКСА-96” ЕООД;

41.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3931/28.11.2014 г. от „ОЙРОШПЕД” АД;

42.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3932/28.11.2014 г. от „ОЙРОШПЕД” АД;

43.  Заявление-декларация с вх. № ФС33-3936/28.11.2014 г. от „ИНХОМ-98”ООД;

 

ІІ. Оставя без разглеждане заявленията – декларации от юридически лица, собственици на земя и сгради на територията на Община Аксаково, за имоти, находящи се извън районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за 2015 г. в частта на услугите събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други, поради недължимост на ТБО в частта на горепосочените услуги, съгласно Решение №....................... на Общински съвет – Аксаково за определяне размера на ТБО, а именно:

 

1.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3045/09.10.2014 г. от „УНИПАРК ЛОДЖИСТИКС” ЕООД;

2.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3388/30.10.2014 г. от „АНИ-М.-А.ГЛАВАНОВА” ЕООД.

3.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3561/10.11.2014 г. от „ХРАНИНВЕСТ” ЕООД.

4.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3705/18.11.2014 г. от „СЕН ГОБЕН КОНСТРАКШЪН ПРОПЪРТИС БЪЛГАРИЯ” ЕООД;

5.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3748/20.11.2014 г. от „МИ -12” ООД;

6.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3773/24.11.2014 г. от „ЕР ИНВЕСТ БГ” ЕООД;

7.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3791/25.11.2014 г. от „МИЧИК” ЕООД;

8.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3888/27.11.2014 г. ОДБХ-ВАРНА;

9.        Заявление-декларация с вх. № ФС33-3903/27.11.2014 г. от „ХЕПИ ЛЕЙДИ” ЕООД;

10.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3950/01.12.2014 г. от „АНИ-М-А.ГЛАВАНОВА” ЕООД;

11.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3951/01.12.2014 г. от „АНИ-М-А.ГЛАВАНОВА” ЕООД;

12.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3723/19.11.2014 г. от ПК „УСПЕХ-20”;

 

ІІІ. Оставя без разглеждане заявленията – декларации от юридически лица, собственици на земя на територията на Община Аксаково, за имоти, находящи се извън районите на организираното сметосъбиране и сметоизване, за освобождаване от заплащане на такса за битови отпадъци за 2014 г. в частта на услугите събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други, поради недължимост на ТБО в частта на горепосочените услуги, съгласно Решение №....................... на Общински съвет – Аксаково за определяне размера на ТБО, а именно:

 

1.     Заявление-декларация с вх. № ФС33-3906/28.11.2014 г. от „ИЛТЕКС” ЕООД;

     

ІV. Оставя без разглеждане заявленията – декларации от юридически лица, собственици на земя, находяща се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, на които не се начислява такса за битови отпадъци в частта на услугите събиране, включително разделно, на битовите отпадъци и транспортирането им до депа или други инсталации и съоръжения за третирането им и осигуряване на съдове за съхраняване на битовите отпадъци - контейнери, кофи и други.

 

1.   Заявление-декларация с вх. № ФС33-3930/28.11.2014 г. от „АКСА-96” ЕООД; - имот в гр. Аксаково, ул. „Роза”

                                      

ПРИЛОЖЕНИЯ:

- Приложение № 1 – Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на община Аксаково (копие);

- Приложение № 2 – Заповед № 916/12.11.2014 г. на Кмета на община Аксаково (копие);

- Приложение  № 3 – Доклад от № 93 00-439 от 09.12.2014 г. на комисията, назначена със Заповед № 916/12.11.2014 г. на Кмета на община Аксаково (копие).

 

 

 

 

инж. АТАНАС СТОИЛОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА АКСАКОВО

 

 

Съгласували:

Руска Илиева

Десислава Стоянова

Нина Иванова

 Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.