Докладна записка - Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково
ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ

НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

АКСАКОВО

 

 

           

              ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

                  От инж. Атанас Костадинов Стоилов – Кмет на Община Аксаково

 

 

ОТНОСНО:Определяне размера на таксата за битови отпадъци за 2015 год. на територията на Община Аксаково

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

           

        Съгласно разпоредбите на чл. 67, ал. 1 от Закона за местните данъци и такси, размерът на таксата се определя в левове според количеството на битовите отпадъци, а

с измененията и допълненията в чл. 67, ал. 2 от ЗМДТ /обн.,ДВ бр. 101 от 22.11.2013 г., в сила от 01.01.2015г./, когато не може да се установи количеството на битовите отпадъци по чл. 67, ал. 1, размерът на таксата се определя в левове на ползвател или пропорционално върху основа, определена от общинския съвет, която не може да бъде данъчната оценка на недвижимите имоти, тяхната балансова стойност или пазарната им цена. В тази връзка в същия закон беше предвидено до 30 юни 2014 г. Министерският съвет, съвместно с Националното сдружение на общините в Република България да разработи методика за изготвяне на план-сметката с необходимите разходи за дейностите и за видовете основи, които служат за определяне размера на таксата за битови отпадъци, и да внесе в Народното събрание проект за изменение на чл. 66 и чл. 67.

На 30 октомври 2014г., в Народното събрание е внесен проект на ЗИД на ЗМДТ, с който би следвало да се реши проблема с фактическата и правна невъзможност общините да определят таксата за битови отпадъци за 2015г., поради липса на методика за изготвяне на план-сметката и на видовете основи, които да служат за определяне на таксата.

До този момент няма промяна в нормативната уредба.

Във връзка с това бе назначена комисия, определена със Заповед № 453/02.07.2017 г. на Кмета на Община Аксаково, която да обсъди промените в закона, както и варианти  за определяне на таксата за битови отпадъци според количеството отпадък. Комисията счита, че към настоящия момент е налице обективна невъзможност за ползване на този критерий като база за изчисление. Основните доводи против този способ са:

-  няма утвърдена методика на национално ниво за прилагане такъв критерий;

-  недостатъчна информация за реалното определяне на броя на ползвателите на услугата– търсене на информация от водоснабдителни и електроразпределителни дружества, промяна броя на живущите в едно домакинство, временно пребиваващи, наематели без настоящ адрес и др.;

-  за въвеждането на реално измерване на индивидуалното количеството отпадък е необходимо внедряване на измервателни средства, както и голям ресурс от служители, които да контролират измерването, според предварително заявеното от ползвателите на услугата;

-  евентуалното увеличаване числеността на общинска администрация или други звена, неминуемо ще доведе до увеличаване на разходите в дейност „Чистота”, съответно  ще наложи допълнително увеличение размера на таксата.

            Предвид гореизложеното, предлагаме размерът на таксата за битови отпадъци да продължи да се определя за жилищните и нежилищните имоти на гражданите, на база данъчната оценка на имотите, а за предприятията, на база по-високата между отчетната стойност на имота и данъчната оценка на имота.

За по-справедливото облагане на имотите на гражданите и ненатоварване и прехвърляне тежестта от плащането на ТБО върху фирмите, в чл.17, ал.3 и чл.17 б от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково са предвидени възможности за облекчения, като таксата за битови отпадъци не се заплаща в частта за сметосъбиране и сметоизвозване от предприятията, находящи се в районите на организирано сметосъбиране и сметоизвозване, в случаите когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на същата по вид услуга и не се събира такава в частта за сметосъбиране и сметоизвозване, за недвижими имоти, които не се използват целогодишно и за които задължените лица (физически и юридически лица) са подали заявление – декларация за освобождаване.

            Във връзка с извършения анализ на разходите в дейност „Чистота” по видове дейности, а именно:

   1. За осигуряване на съдове, включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други;

   2. За събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им;

   3. За проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

  4. Почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване.,

се установи, че са необходими повече средства за описаните дейности в т. 3. Причините са следните:

-        увеличен е размерът на отчисленията по чл. 64 от Закона за управление на отпадъците /ЗУО/, определени с Наредба № 7 от 19.12.2013 г. за реда и начина на изчисляване и определяне размера на обезпеченията и отчисленията, изисквани при депониране на отпадъци, от 22 на тон отпадък за 2014 г., на 28 лв. на тон отпадък за 2015 г.

-        експлоатация на обект „Депо аз неопасни отпадъци” в имот № 000207, землище на с. Въглен ще продължи и през 2015г. до изграждането на Регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково). За него се прилагат изискванията на чл. 60 от Закона за управление на отпадъците /обнародван в ДВ бр. 53 от 13.07.2013 г./ за реда и начина на изчисляване на размера на отчисленията и разходване на събраните средства за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките на депата за отпадъци. С Решение на Общински съвет – Аксаково е определен размер на обезпечението за дейностите по закриване и следексплоатационни грижи на площадките за депата за отпадъци за всеки тон депониран отпадък в „Депо за неопасни отпадъци” в имот № 000207, землище на с. Въглен – 36, 27 лв. 

За дейността по осигуряване на съдове включително за разделно събиране за съхраняване на битовите отпадъци – контейнери, кофи и други, не се предвиждат разходи през 2015 г.

Не са предвидени също и необходимите средства за собственото финансиране и недопустимите разходи по проект „Изграждане на регионалната система за управление на отпадъците в регион Варна (Аксаково)” по ОПОС, в частта за Община Аксаково – 4,82%, тъй като ще се направи опит да се ползват събраните средства от отчисленията в РИОСВ, след решение на общински съвет и подаване на заявление от Кмета на общината.

Въпреки повишаването на разходите, не предлагаме увеличение на размера на таксата за битови отпадъци за 2015 г., като главният мотив е повишение събираемостта от таксата, като се продължи и завиши дейността по принудителното събиране от некоректните платци, с цел осигуряване на необходимите приходи. Така също базата, върху която се изчисляват облозите за таксата е по-висока за 2015 г., в резултат на извършване на сделки с имоти и промяна на декларираните данни, вследствие на осъществени проверки от служителите в общинска администрация.

Предвид извършения анализ, необходимите средства са предвидени в предложената план-сметка за разходите по гореописаните дейности за 2015 г.

 

С оглед на горното ПРЕДЛАГАМ Общински съвет Аксаково да вземе следните

                                            

 

РЕШЕНИЯ:

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 7 от ЗМСМА , във връзка с чл. 66 ал. 1 от ЗМДТ и чл. 16 от Наредбата за определяне и администриране на местните такси и цени на услугите на територията на Община Аксаково, размерът на таксата за битови отпадъци за 2015 г. се определя, както следва:

 

І. За застроените жилищни и нежилищни имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/:

І.1. За районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя:

І.1.1. За  гр. Аксаково и селищни образувания - 2,27 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

            А/    събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,69 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,28 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,30 на хиляда

 

І.1.2. За  гр.Игнатиево, с.Любен Каравелово и селищни образувания - 5,03 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 1,52 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,84 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,67 на хиляда 

 

І.1.3. За с.Въглен /с изключение на имотите, в които се осъществява стопанска дейност/ – да не се начислява такса за битови отпадъци за следните видове дейности:

            А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им; 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

 

І.1.4. За  с.Кичево и селищни образувания - 2,66 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,80 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,50 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,36 на хиляда 

 

І.1.5. За всички останали населени места и селищни образувания, вкл.имотите в с.Въглен, в които се осъществява стопанска дейност - 5,40 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  -1,63  на хиляда 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 3,05 на хиляда 

 

В/  почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,72 на хиляда 

 

І.2. За всички имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,82 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,20 на хиляда 

 

ІІ. За незастроените имоти на граждани /физически лица, собственици или ползватели/-  таксата за битови отпадъци се определя:

ІІ.1. За всички населени места и селищни образувания на територията на Община Аксаково 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 0,82 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,20 на хиляда

 

ІІІ. За недвижими имоти, които не се използват целогодишно, и за които на лицата /физически лица, собственици или ползватели/ не се начислява ТБО на основание решение на Общински съвет-Аксаково – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 0,82 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,20 на хиляда

 

ІV. За недвижимите нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци и др./.

 

ІV.1. За застроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, попадащи в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя - 7,5 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена за следните видове дейности:

А/     събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  -  2,24 на хиляда 

 

Б/     проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 4,17 на хиляда 

 

В/    почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания 1,09 на хиляда 

 

ІV.2. За незастроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации и еднолични търговци и др./, попадащи в районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково-  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на отпадъците- 1,55 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,75 на хиляда 

 

ІV.3. За застроените и незастроените нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,5 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл.64 от Закона за управление на отпадъците- 1,25 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,25 на хиляда 

 

ІV.4. За недвижими нежилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, когато са сключили договор с лицензирана фирма за извършване на услугата по сметосъбиране и сметоизвозване и са освободени с решение на Общински съвет-Аксаково за този вид услуга – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 2,3 на хиляда  върху по-високата между отчетната стойност на имотите и данъчната им оценка, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-  1,55 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,75 на хиляда 

 

V. За застроените недвижими жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./

 

V.1. За районите с организирано сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково, таксата за битови отпадъци се определя:

V.1.1. За  гр. Аксаково и селищни образувания - 2,27 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/    събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,69 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците – 1,28 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване, както и  почистване на стари замърсявания – 0,30 на хиляда

 

V.1.2. За  гр. Игнатиево, с. Любен Каравелово и селищни образувания -  5,03 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 1,52 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 2,84 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,67 на хиляда 

 

V.1.3. За с.Въглен /с изключение на имотите, в които се осъществява стопанска дейност/ – да не се начислява такса за битови отпадъци за следните видове дейности:

            А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им; 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците;

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване;

 

V.1.4. За с.Кичево и селищни образувания - 2,66 на хиляда върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

             А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 0,80 на хиляда 

 

Б/    проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците - 1,50 на хиляда 

           

            В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,36 на хиляда 

 

V.1.5. За всички останали населени места и селищни образувания, вкл.имотите в с.Въглен, в които се осъществява стопанска дейност - 5,40 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

А/   събиране, включително разделно на битовите отпадъци и транспортирането им до депа  или  други  инсталации и съоръжения за третирането им  - 1,63  на хиляда 

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-  3,05 на хиляда 

 

В/  почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване– 0,72 на хиляда 

 

V.2. За всички жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, непопадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда върху данъчната оценка на имотите, разпределена само за следните видове дейности:

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците-0,82 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване– 0,20 на хиляда 

 

VІ. За незастроените жилищни имоти на фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, попадащи в районите на организираното сметосъбиране и сметоизвозване, определени със Заповед № 868/29.10.2014 г. на Кмета на Община Аксаково -  таксата за битови отпадъци се определя:

VІ.1. За всички населени места и селищни образувания на територията на Община Аксаково 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите , разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,82 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,20 на хиляда

 

VІІ. За недвижими жилищни имоти, които не се използват целогодишно и за които задължените лица – фирми /предприятия, търговски дружества, кооперации, еднолични търговци и др./, са освободени с решение на Общински съвет-Аксаково – таксата за битови отпадъци се определя в размер на 1,02 на хиляда  върху данъчната оценка на имотите, разпределена за следните видове дейности:

 

Б/   проучване, проектиране, изграждане, поддържане, експлоатация, закриване и мониторинг на депата за битови отпадъци или други инсталации или съоръжения за обезвреждане, рециклиране и оползотворяване на битови отпадъци, включително отчисленията по чл. 60  и чл. 64 от Закона за управление на отпадъците- 0,82 на хиляда 

 

В/   почистване, в това число и от сняг, на уличните платна, площадите, алеите, парковите и други територии от населените места, предназначени за обществено ползване – 0,20 на хиляда

 

VІІІ. Общински съвет  Аксаково приема и одобрява план – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2015 г., съгласно Приложение № 1.

 

 

Приложение:

 

1.     Приложение №1: План – сметка на разходите в дейност „Чистота” за всяка дейност  за 2015 г.;

2.     Анализ на основание чл.12, ал.1 и 2 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Аксаково.

3.     Калкулация на планираните приходи от ТБО през 2015 г.

 

 

 

 

ИНЖ.АТАНАС СТОИЛОВ

Кмет на Община Аксаково

 

 

Съгласували:

 

Р. Илиева

Д. Стоянова

Н. Иванова

 

Търсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.