Съобщение от L-та сесия на ОБС-Аксаково, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТС Ъ О Б Щ Е Н И Е

 ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – АКСАКОВО

 

Общински съвет – Аксаково, област Варна, на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ съобщава, че с Протокол № 050/27.11.2014г. на Общински съвет – Аксаково са приети следните решения:

·    РЕШЕНИЕ № 50.16/ 27.11.2014г.

   1. Дава съгласие за промяна на действащия план на гр.Игнатиево в частта му относно УПИ ХХІV-549 в кв.51 и улица с прилежащи пешеходни площи /тротоар/ между ОТ 92-93 в частта й попадаща в обхвата на имот пл. № 1060.

    2. Възлага на Кмета на община Аксаково предприемане на всички законови действия по одобряване на представената скица - предложение и процедиране и одобряване на ПУП-ПРЗ за имотите (изброени в точка първа от настоящото решение).

 

·    РЕШЕНИЕ № 50.17/ 27.11.2014г.

  1. Дава съгласие за изработване на изменение на действащ ПУП с изработване на план – схема за кабелна ел. линия за захранване на ПИ № 0096003 по КВС на з-ще с.Долище, общ. Аксаково, с териториален обхват - улици с о.т. 47-46-45 и от о.т.45-182 и УПИ VІ общ. в кв.30 по плана на населеното място и ПИ № 096003 – жил. територия собственост на „Алмаз” ЕООД по Вариант І на предложеното трасе. План - схемата да съдържа регистри на засегнатите от трасето поземлени имоти, с подробно описани, собственост, площ и дължина на трасето. План-схемата да се внесе в община Аксаково в срок до една година след влизане в сила на настоящото решение.

   2. Възлага на кмета на община Аксаково да извърши необходимите процедури по ЗУТ.

·    Решенията не подлежат на оспорване, съгласно чл.124б, ал.4 от ЗУТ.

 

                                     

 

ОТ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - АКСАКОВОТърсене
ОБЩИНСКА ИЗБИРАТЕЛНА КОМИСИЯ - АКСАКОВО
Платете бързо и лесно задълженията си към община Аксаково чрез мобилното приложение iCard. Изтеглете го безплатно от Google Play и App Store.